ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Altes per immigració en el Padró Municipal (persones procedents d'altres municipis, províncies o països)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.GP.10
Descripció

Donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants, les persones procedents d'altres municipis, províncies o països.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA.

CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010 / 963100010 / 962081104. (1 cita per persona llevat que siguen unitat familiar)

A CAUSA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID´19, LES GESTIONS DE PADRÓ S'ATENDRAN AMB PREFERÈNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA (ANAR A l'APARTAT 'FER EN WEB').

NOMÉS S'ATENDRÀ PRESENCIALMENT LES PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del Municipi en què residix habitualment.

Qui visca a diversos municipis, haurà d'inscriure's únicament en el que habite més temps a l'any.

Les persones menors d'edat no emancipades i majors incapacitades, tindran el mateix veïnat que els pares o les mares que tinguen la seua guarda i custòdia o, si no en té, de la seua representació legal, excepte autorització per escrit d'estos o estes per a residir en un altre municipi.

Requisits
 • Ser persona major d'edat o menor amb emancipació.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat On dirigir-se).

Documentació a presentar

Pujar els arxius preferentment en format PDF, si es realitza per seu electrònica.

1.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE LA PERSONALITAT:

 • Original i fotocòpia del DNI (anvers i revers) o passaport en vigor del sol·licitant.

Si es tracta de ciutadania estrangera:

Original i fotocòpia de:

 • Ciutadania nacional d'estats membres de la Unió Europea: targeta de residència en vigor (anvers i revers) o document acreditatiu d'identitat o passaport en vigor.
 • Ciutadania nacional de tercers països no membres de la UE: targeta de residència en vigor (anvers i revers) o passaport en vigor.

Si se sol·licita l'empadronament de tots els membres d'una família:

Original i fotocòpia de:

Per a les persones menors d'edat:

 • DNI (anvers i revers).
 • Llibre de família.

Si es tracta de persones estrangeres:

 • Targeta de residència en vigor (anvers i revers) o passaport en vigor de cada un dels membres que integren la família.


Empadronament d'una persona menor en domicili diferent del de les persones progenitores:

 • S'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb el menor, així com l'original i fotocòpia del seu DNI (anvers i revers).

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor.
 • En cas de custòdia compartida serà necessària autorització de tots dos progenitors.

Persones menor emancipades:

 • Si el sol·licitant és una persona menor emancipada, haurà d'aportar la Sentència ferma d'emancipació.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L'OCUPACIÓ DE LA VIVENDA:

Qualsevol dels documents següents:

 • Original d'escriptura o de còpia simple (completa) de la vivenda.
 • Original i fotocòpia de rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, o rebut de l'IBI, on la persona que s'empadrona siga la titular del subministrament.
 • Contracte d'arrendament (complet) i fotocòpia, amb l'últim rebut.

Si ja hi ha persones majors d'edat empadronades:

En el cas de sol·licitar l'empadronament en una vivenda en què ja existisquen persones majors d'edat empadronades:

 • Serà necessària l'autorització d'una persona major d'edat empadronada en la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació personal de la mateixa –DNI o passaport-). La persona que autoritze haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de la vivenda (propietat, lloguer...) a nom de la mateixa.

Si no hi ha cap persona empadronada i no es disposa de document que acredite l'ocupació de la vivenda:

En cas de sol·licitar l'empadronament d'una vivenda en què no hi haja cap persona empadronada i no es tinga document que acredite l'ocupació de la mateixa:

 • Serà necessària l'autorització de la persona propietària i l'escriptura (completa) de la dita vivenda (per mitjà d'escrit firmat i original i fotocòpia de la documentació de la persona propietària).

Empadronament en una residència, col·legi major, quarter de la Guàrdia Civil, hotel, etc.:

Haurà d'aportar la mateixa documentació assenyalada en el cas anterior.


3.- DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ESTE TRÀMIT EN NOM D'UNA ALTRA PERSONA:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representada.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • DNI/NIE (anvers i revers) de la persona sol·licitant
  • Passaport en vigor de la persona sol·licitant
  • Targeta de residència (anvers i revers) en vigor de la persona sol·licitant
  • Altres documents acreditatius d'identitat de la persona sol·licitant
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers)/passaport vigent de les persones autoritzades
  • DNI (anvers i revers) de les persones progenitores
  • DNI/targeta de residència (anvers i revers) /passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Llibre de família
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Targeta de residència (anvers i revers) en vigor de cada membre de la família
  • Passaport en vigor de cada membre de la família
  • Autorització de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • DNI (anvers i revers) de la persona progenitora que no se empadrone amb la persona menor de edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Autorització de les persones progenitores (cas de custòdia compartida)
  • Sentència ferma d'emancipació de la persona menor d'edat
  • Escriptura o còpia simple (completa) de l'habitatge
  • Rebut o factura actualitzada d'aigua, llum, gas, telèfon fix
  • Rebut de l'IBI
  • Contracte d'arrendament en vigor (complet) i últim rebut
  • Autorització de persona major d'edat empadronada en l'habitatge
  • Documentació personal de la persona major d'edat autoritzadora, empadronada en l'habitatge
  • Títol acreditatiu de la persona autoritzadora de la possessió efectiva de l'habitatge
  • Autorització de la persona propietària i escriptura de l'habitatge
  • Documentació personal de persona propietària
  • Autorització de la persona representada per a la realització del tràmit
  • DNI (anvers i revers) de la persona representant
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 4/1996, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 • R.D. 1690/1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/1996.
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Normes complementàries del Consell d'Empadronament.
Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
Anar a inici de pàgina