ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PA.BO.10
Descripció

La celebració de matrimonis civils a L’Ajuntament de València, es realitzarà al Palacete Jardins de Monforte, situat al carrer Monforte, 5.

L’horari i calendari de les celebracions es pot consultar en l’apartat de informació complementària.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que desitgen contraure matrimoni civil davant de l'autoritat municipal.

Requisits

Haver tramitat l'expedient de matrimoni en el Registre Civil i obtingut la resolució amb l'autorització per a la celebració del mateix.

Quan sol·licitar-ho

Una vegada obtinguda l'autorització per a la celebració del matrimoni.

Documentació a presentar

  • Resolució d'autorització del matrimoni.
  • Declaració responsable.
  • Document acreditatiu del pagament de la taxa per als qui resulten obligats a això, una vegada fixada la data de celebració del matrimoni.

Taxes
Taxa

Taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils:

  • Termini d'ingrés: En el moment de la sol·licitud de la data de celebració del matrimoni
  • Cuantía : 150,63 euros. (article 5 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).

- “Estaran exemptes del pagament de la taxa les celebracions en què almenys un dels contraents estiguera empadronat en la ciutat de València amb una antelació mínima de 12 mesos a la data d'inici de l'expedient municipal tramitat per a la celebració de la boda” (article 6 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).


- “Si després de la presentació de la sol·licitud i abans de la data fixada per a la celebració de la cerimònia els sol·licitants desistiren de la celebració, procedirà la devolució del 50 per cent de l'import ingressat” (article 4.2 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).


Taxa per Prestació del Servici de Celebració de Bodes Civils


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Una vegada autoritzat el matrimoni pel Registre Civil, les persones contraents poden optar per la celebració d'este bé en el propi Registre, davant del jutge, o en el local destinat per a això per l'Ajuntament (davant de l'alcaldessa o regidor/a en qui delegue). Expressaran l'opció en el Registre i si preferixen la primera, allí mateix fixaran dia i hora.


Si preferixen l'opció de l'Ajuntament, se'ls entregarà resolució amb l'autorització del matrimoni i amb eixe document es personaran en l'Oficina Matrimonial situada al carrer de Monforte núm. 5, davall (Palau de Monforte), proveïdes de la documentació a què s'ha fet referència, per a realitzar la corresponent compareixença on es fixarà la data i hora triada per les persones interessades, comprovada la seua disponibilitat, per a la celebració del matrimoni civil.


Si desitgen informació respecte al calendari o qualsevol altra circumstància de la cerimònia, poden personar-se en la mencionada oficina o sol·licitar-la telefònicament al número 962084354 i 962084355.

Informació Complementària

El calendari de celebració de matrimonis civils per a l’any en curs. el pot consultar en el document adjunt.

Calendari de celebració de matrimonis civils any 2024

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web


Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Atenció telefònica

Telèfon: 962084354 i 962084355.

Oficines d'informació
  • OFICINA DE MATRIMONISC/ Montfort, 5 - Palau Jardins de Montfort 46010 ValènciaTel.: 96.208.43.54 / 96.208.43.55De 9.00a a 14.00 de dilluns a divendres. AGOST: Només atenció telefònica. No es donaran dates per a noces.omatrimo@valencia.es
Oficines on presentar
  • OFICINA DE MATRIMONISC/ Montfort, 5 - Palau Jardins de Montfort 46010 ValènciaTel.: 96.208.43.54 / 96.208.43.55De 9.00a a 14.00 de dilluns a divendres. AGOST: Només atenció telefònica. No es donaran dates per a noces.omatrimo@valencia.es
Anar a inici de pàgina