ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de ajornament i/o fraccionament de multes de trànsit i ORA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MU.TE.10
Descripció

Tràmits a realitzar per a obtenir el ajornament i/o fraccionament del pagament de multes per infraccions de les normes reguladores de trànsit en la via pública urbana i de l'ORA.

Qui ho pot sol·licitar?

Els obligats al pagament de multes de tràfic i O.R.A.

Requisits

 • Els deutes de multes de trànsit i ORA que es troben en període voluntari o executiu de pagament
 • Import mínim ajornable: 350,00 € de principal. en casos molt qualificats i excepcionals, es podran admetre a tràmit sol·licituds referides a deutes d'import principal a partir de 100,00 €, segons la capacitat econòmica de l'obligat al pagament que l'acreditarà en la pròpia sol·licitud
 • Nombre mínim de fraccions: 3.


  QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS

  TRAMS DE DEUTE

  TERMINI MÀXIM

  350,00 €

  ≤ import principal <

  1.350,00 €

  Fins a 6 mesos

  1.350,00 €

  ≤ import principal <

  6.000,00€

  Fins a 9 mesos

  6.000,00€

  ≤ import principal <

  18.000,00€

  Fins a 12 mesos

  18.000,00€

  ≤ import principal <

  36.000,00€

  Fins a 15 mesos

  36.000,00€

  ≤ import principal <

  80.000,00€

  Fins a 18 mesos

  80.000,00€

  ≤ import principal <

  180.000,00€

  Fins a 24 mesos

  180.000,00€

  ≤ import principal

  ---

  Fins a 36 mesos

 • Domiciliació bancària de les fraccions resultants en el compte corrent que es designe per l'interessat:
 • En cas de no ser titular haurà d'acreditar que el titular d'aquest compte autoritza la domiciliació.
 • En tot cas, la concessió de l'ajornament o fraccionament es condicionarà al fet que el sol·licitant es mantinga al corrent de les seues obligacions tributàries envers l'ajuntament de valència, durant la vigència de l'ajornament, procedint-se, en cas d'incompliment, a deixar sense efecte el mateix i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, excepte els supòsits següents:

 • En els casos d'embargament de diners en comptes, no tindran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.
 • En els casos de notificació de l'acord d'alienació de béns embargats, no assortirà efectes les sol·licituds amb posterioritat a aquesta notificació.
Documentació a presentar

Si la sol·licitud es realitza presencialment, Instància general que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, sol·licitant el fraccionament de les multes, en la qual haurà de constar:

 • Nom cognoms i DNI del sol·licitant i, si escau, de la persona que ho represente, així com el domicili que s'assenyale a l'efecte de notificacions i telèfon de contacte.
 • La referència de la sanció o sancions objecte del fraccionament
 • Lloc data i signatura del sol·licitant

Acompanyada de:

 • Document d'identitat de l'obligat al pagament, en cas que ho sol·licite el mateix
 • En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització signada per la persona que autoritza i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat del pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat
 • Dades del compte de domiciliació (codi IBAN), si el compte no és titularitat del sol·licitant o de l'obligat al pagament, l'autorització del titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i la còpia del document d'identitat d'aqueix tercer
 • Garanties. queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000,00 €

En el cas de deutes d'import principal a partir de 100 € i fins a 350€:

 1. Documentació justificativa de l'import que es reba en concepte de pensió o salari
 2. Moviments dels comptes en entitats de crèdit que siga titular durant els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud.
 3. Declaració jurada que no disposa d'altres comptes en entitats de crèdit en est o un altre municipi, ni que percep ingressos per altres conceptes diferents al de la pensió o salari

Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, fent constar el mateix que s'ha relacionat en la modalitat presencial i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de ajornament i/o fraccionament de multes de trànsit i ORA:
  • Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol·licite el mateix
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització:

   Signada per la persona que autoritza i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat del pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.

  • Dades del compte de domiciliació (codi IBAN). Si el compte no és del sol·licitant, autorització:

   Dades del compte de domiciliació (codi IBAN), si el compte no és titularitat del sol·licitant o de l'obligat al pagament, l'autorització del titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i la còpia del document d'identitat d'aqueix tercer

  • Documentació justificativa de l'import que es reba en concepte de pensió o salari
  • Declaració jurada que no disposa d'altres comptes en entitats de crèdit,ni que percep altres ingressos:

   Declaració jurada que no disposa d'altres comptes en entitats de crèdit en est o un altre municipi, ni que percep ingressos per altres conceptes diferents al de la pensió o salari:

  • Moviments dels comptes en entitats de crèdit durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud
  • Garanties:

   Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000,00 €

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a realitzar el tràmit:

 • Presentar la instància en els registres municipals, acompanyada de la documentació corresponent
 • Després de l'estudi de la seua sol·licitud se li requerirà perquè, si escau, comparega en les oficines de recaptació de multes per a procedir a la signatura de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions del fraccionament de pagament. en cas que el fraccionament no s'aprove en aqueixos termes, el sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Pagament per domiciliació dels terminis resultants
Informació Complementària

En cas d'incomplir les condicions de la concessió, s'iniciarà o continuarà el procediment administratiu de constrenyiment.si existira garantia es procedirà a la seua execució.

En el cas que s'admeta a tràmit les sol·licituds referides a deutes des de 100 euros fins a 350 euros, la quantia mínima per termini no pot ser inferior a 30 euros.

Quan no siga possible emetre un fraccionament en la seua corresponent data, aquest es remetrà per al seu càrrec en compte juntament amb la fracció següent, estant obligat el contribuent a realitzar el seu pagament conjunt. s'entendrà produït l'impagament si es retorna alguna de tals fraccions.

Quan es produïsca l'impagament de dues fraccions quedarà sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat de nova resolució i se seguirà el procediment de cobrament per la part de deute fraccionat pendent de pagament, la qual cosa s'advertirà en la pròpia resolució de concessió

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança Fiscal General de L'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Ordenança Fiscal General de L'Ajuntament de València
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital
Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Informació general (denuncies y sancions) Tlf. 963813465

Pagament fora de termini (executiva)Tlf. 963813465

Al·legacions i recursos Tlf 963813468

Legislació
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació
On dirigir-se

L'atenció presencial al públic s'efectuarà exclusivament mitjançant CITA PRÈVIA, que podrà ser sol·licitada per qualsevol dels següents mitjans:

Telefónica: 963 023 396

Whatsapp: 682 908 680

Correu electrònic: cpvalencia@grupo-mcg.es

La sol·licitud de documents cobradors o qualsevol altra sol·licitud d'informació, es podrà efectuar a través dels següents correus:

solicitudesmultas1@grupo-mcg.es

solicitudesmultas2@grupo-mcg.es

Es podrà presentar a més, en les Oficines de Correus i en els altres contemplats en l'art. 16 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE RECAPTACIÓ DE MULTESC/ Albacete 12: • Informació general (Denúncies i sancions): 963 813 465 • Pagament fora de termini (Executiva): 963 813 467 • Al·legacions i recursos: 963 813 468 Fax: 96.381.34.69 HORARI D'ATENCIÓ Al PÚBLIC AMB CITA PRÈVIA, DE DILLUNS A DIVENDRES: Matins de 8:15 a 14:45 hores - Vesprades de 16:30 a 19:00 hores - Juliol i agost de 8.15 a 14.45 hores (de dilluns a divendres)- Els dies 24 i 31 de desembre l'oficina romandrà tancada. solicitudesmultas@mcgsl.net
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ I REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: INFORMACIÓN: 010/96.310.00.10. REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010informacion@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina