ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de ajornament i/o fraccionament de multes de trànsit i ORA
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MU.TE.10
Descripció

Tràmits a realitzar per a obtenir el ajornament i/o fraccionament del pagament de multes per infraccions de les normes reguladores de trànsit en la via pública urbana i de l'ORA.

Qui ho pot sol·licitar?

Els obligats al pagament de multes de tràfic i O.R.A.

Requisits

 • Els deutes de multes de trànsit i ORA que es troben en període voluntari o executiu de pagament.
 • Import mínim ajornable: 100,00 €.
 • Nombre mínim de fraccions: 3.


  QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS

  TRAMS DE DEUTE

  TERMINI MÀXIM

  100,00€ ≤ 1.350,00€

  Fins a 6 mesos

  1.350,00€ ≤ 6.000,00€

  Fins a 9 mesos

  6.000,00€ ≤ 18.000,00€

  Fins a 12 mesos

  18.000,00€ ≤ 36.000,00€

  Fins a 15 mesos

  36.000,00€ ≤ 80.000,00€

  Fins a 18 mesos

  80.000,00€ ≤ 180.000,00€

  Fins a 24 mesos

  180.000,00€ ≤ -------------

  Fins a 36 mesos


 • El pagament es realitzarà per domiciliació bancària de les fraccions resultants en el compte corrent que es designe per la persona interessada.
 • En cas de no ser titular haurà d'acreditar que el titular d'aquest compte autoritza la domiciliació.
 • En tot cas, la concessió de l'ajornament o fraccionament es condicionarà al fet que el sol·licitant es mantinga al corrent de les seues obligacions tributàries envers l'Ajuntament de València, durant la vigència de l'ajornament, procedint-se, en cas d'incompliment, a deixar sense efecte el mateix i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, excepte els supòsits següents:

 • En els casos d'embargament de diners en comptes, no tindran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.
 • En els casos de notificació de l'acord d'alienació de béns embargats, no assortirà efectes les sol·licituds amb posterioritat a aquesta notificació.
Documentació a presentar

Si la sol·licitud es realitza presencialment, Instància general que pot descarregar en l'apartat “Impresos”, sol·licitant el fraccionament de les multes i en la qual haurà de constar:

 • Nom, cognoms i DNI de qui ho sol·licite i, en el seu cas, de la persona que ho represente, així com el domicili que s'assenyale a l'efecte de notificacions i telèfon de contacte.
 • La referència de la sanció o sancions objecte del fraccionament.
 • Lloc, data i signatura de qui ho sol·licite.

Acompanyada de:

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en cas que el sol·licite la mateixa.
 • En cas de representació o autorització, l'escriptura de poders o autorització signada per autoritzadora i persona autoritzada, la còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de qui ostente la representació o autorització.
 • Compte de domiciliació (24 dígits codi IBAN), acreditant la titularitat; si el compte no és titularitat de qui ho sol·licite o de la persona obligada al pagament, l'autorització de qui siga titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i la còpia del document d'identitat d'aqueix tercer.
 • Garanties. Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000,00 euros.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, fent constar el mateix que s'ha relacionat en la modalitat presencial i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


  A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A ADJUNTAR EN CAS DE REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de ajornament i/o fraccionament de multes de trànsit i ORA:
  • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en cas que el sol·licite la mateixa
  • En cas de representació o autorització, l'escriptura de poders o autorització:

   Signada per autoritzadora i persona autoritzada, la còpia del document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de qui ostente la representació o autorització.

  • Dades del compte de domiciliació (codi IBAN). Si el compte no és del sol·licitant, autorització:

   Compte de domiciliació (24 dígits codi IBAN), acreditant la titularitat; si el compte no és titularitat de qui ho sol·licite o de la persona obligada al pagament, l'autorització de qui siga titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i la còpia del document d'identitat d'aqueix tercer.

  • Garanties:

   Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 18.000,00 €

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per a realitzar el tràmit:

 • Presentar la instància en els registres municipals, acompanyada de la documentació corresponent
 • Després de l'estudi de la seua sol·licitud se li requerirà perquè, si escau, comparega en les oficines de recaptació de multes per a procedir a la signatura de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions del fraccionament de pagament. en cas que el fraccionament no s'aprove en aqueixos termes, el sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Pagament per domiciliació dels terminis resultants
Informació Complementària
 • En cas d'incomplir les condicions de la concessió, s'iniciarà o continuarà el procediment administratiu d'apremi.si existira garantia es procedirà a la seua execució
 • Quan no siga possible emetre un fraccionament en la seua corresponent data, aquest es remetrà per al seu càrrec en compte juntament amb la fracció següent, estant obligat el contribuent a realitzar el seu pagament conjunt. s'entendrà produït l'impagament si es retorna alguna de tals fraccions.
 • Quan es produïsca l'impagament de dues fraccions quedarà sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat de nova resolució i se seguirà el procediment de cobrament per la part de deute fraccionat pendent de pagament, la qual cosa s'advertirà en la pròpia resolució de concessió.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Ordenança Fiscal General de L'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos
Ordenança Fiscal General de L'Ajuntament de València
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital
Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Informació general (denuncies y sancions) Tlf. 963813465

Pagament fora de termini (executiva)Tlf. 963813465

Al·legacions i recursos Tlf 963813468

Legislació
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació
On dirigir-se

És recomanable la sol·licitud de CITA PRÈVIA:

Es podrà presentar a més, en les Oficines de Correus i en els altres contemplats en l'art. 16 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ Al PÚBLIC MULTES DE TRÀNSITC/ Albacete 12, planta baixa, 46007 - ValènciaTel.: 963 813 465 / 963 813 466 / 963 813 467HORARI D'ATENCIÓ Al PÚBLIC, DE DILLUNS A DIVENDRES: de 8:15 a 19:00 hores - Juliol i agost de 8.15 a 14.45 hores (de dilluns a divendres)- Els dies 24 i 31 de desembre l'oficina romandrà tancada. consultas@multasvalencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina