ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MA.LC.55
Descripció

Atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'ajuntament de València.


 • (10/05/2024) Publicació del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans del Parc de La Rambleta en el Tauler d'edictes electrònic.
Qui ho pot sol·licitar?

Entitats legalment constituïdes i incloses al Registre Municipal d'Associacions.

Quan sol·licitar-ho

En un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.


 • Publicació del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans del Parc de La Rambleta en el Tauler d'edictes electrònic el 10/05/2024.Termini de sol·licitud: del dia 11/05/2024 fins al 21/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Memòria del projecte de gestió i d'utilització dels horts
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de Sol·licituds amb tota la documentació.

Informació Complementària

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al públic en el tauló municipal electrònic d'anuncis i en la web oficial de l'Ajuntament (www.valencia.es) l'adjudicació directa en el cas que únicament hi haja una entitat sol·licitant.

En cas que hi haja més d'una entitat sol·licitant, en el termini de 10 dies naturals a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la decisió provisional d'adjudicació de la comissió de valoració, i s'obrirà un termini de cinc dies naturals a l'efecte de poder presentar al·legacions.

La decisió definitiva es publicara en el tauló electrònic d'anuncis i en la web de l'Ajuntament.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 de Llei 39/2015, d'1 octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art 96.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de Parcs i Jardins (extensió 2334).

Legislació
 • Bases de concessió d'autoritzacions per a la gestió d’horts urbans de l'Ajuntament de València.
 • CONVOCATÒRIA GESTIÓ HORTS URBANS RAMBLETA.
Anar a inici de pàgina