ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MA.LC.55
Descripció

Atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'ajuntament de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats legalment constituïdes i incloses al Registre Municipal d'Associacions.

Quan sol·licitar-ho

En un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Publicació Tauler d'edictes electrònic el 18/08/2021 del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans del Parc de Malilla, en el barri de Malilla en el Districte de Quatre Carreres.


Termini de sol·licitud: del dia 19/08/2021 fins al 15/09/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
  • Procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València:
    • Memòria del projecte de gestió i d'utilització dels horts
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de Sol·licituds amb tota la documentació.

Informació Complementària

Finalitzat el termini, s’exposarà al públic al tauler municipal electrònic d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament l’adjudicació directa, en cas que només hi haja una entitat sol·licitant.

Cas de haver-hi més entitats, en un termini de 10 dies naturals, es publicarà la decisió provisional d’adjudicació.

S’obrirà un període de 5 dies naturals de presentació d’al·legacions.

L’adjudicació definitiva es farà, al tauler municipal electrònic d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 de Llei 39/2015, d'1 octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art 96.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici de jardineria.

Extensió:2350

Legislació

Bases de concessió d'autoritzacions per a la gestió d’horts urbans de l'Ajuntament de València.

Convocatòria : del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels Horts Urbans del Parc de Malilla, en el barri de Malilla en el Districte de Quatre Carreres.

Anar a inici de pàgina