ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per al manteniment del paisatge de l’horta de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
MA.AY.10
Descripció

Convocatòria de ajudes dirigida a agricultors i agricultores professionals amb terres en producció, dins de l'àmbit estricte de l'horta de València, per a la promoció de l'activitat agrària com a gestora i conservadora del medi ambient rural municipal i en coherència amb la Llei de l'Horta de València i la declaració de l'Horta com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial per la FAO.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones del sector agrari (tant físiques com jurídiques) que siguen agricultores professionals i que complisquen els requisits establits.

Requisits

a) Ser agricultor o agricultora professional, d'acord amb la definició recollida en la Llei de 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

b) Estar d'alta en Hisenda i en la Seguretat Social en el règim que corresponent, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i/o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com no tindre deute pendent amb l'ajuntament de València. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si escau. El compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social s'acreditarà mitjançant declaració responsable. La declaració responsable sobre absència de deutes amb la hisenda estatal, autonòmica o local i amb la Seguretat Social serà comprovada d'ofici per l’Ajuntament de València.

d) No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Ser titular d'una explotació agrària, de la qual se sol·licite l'ajuda, amb més del 50 % de la superfície vinculada en l'àmbit estricte de l’horta definit per la Llei 5/2018 de l'Horta de València, en règim de propietat, arrendament o cessió en precari. Este requisit s'acreditarà prioritàriament mitjançant la presentació de la corresponent inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) o mitjançant escriptura pública de titularitat, contractes d'arrendament, o qualsevol altre document, públic o privat, que prove de manera suficient i fefaent el compliment d'este requisit.

f) Que les terres computables en la sol·licitud es troben en producció.L’Ajuntament de València, amb la col·laboració del Consell Agrari de València, comprovarà la idoneïtat de la documentació aportada, així com la veracitat de les dades consignades en ella.

g) Presentar a la convocatòria una única sol·licitud per persona agricultora.

h) Tindre fixada la residència fiscal en el municipi de València, encara que part de les parcel·les vinculades a l'explotació es troben en altres municipis, però sempre dins de l'àmbit estricte de l’horta definit per la Llei 5/2018 de l'Horta de València. En el cas que la persona sol·licitant tinga la seua residència fiscal en un municipi diferent de l'àmbit estricte de l’Horta, podrà presentar la seua sol·licitud en l’Ajuntament de València, sempre que la major part de la superfície sobre la qual se sol·licita l'ajuda estiga situada dins del terme municipal de València. En el cas de què la persona sol·licitant tinga el domicili fiscal en un municipi diferent del municipi de València però dins de l’àmbit estricte de l’Horta i este municipi no convoque les ajudes contemplades en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023, en el Programa 711.11-Consell de l’Horta de València (amb la referència S9226000 i la denominació: Manteniment del Paisatge de l’Horta de València), podrà presentar la seua sol·licitud en el municipi de València, però sempre que tinga alguna parcel·la situada en este terme municipal i dins l’àmbit estricte de l’Horta definit per la Llei 5/2018 de l'Horta de València.

i) En el cas d’haver sigut beneficiari/ària d’alguna altra ajuda o subvenció atorgada per l’Ajuntament de València, esta haurà d’haver sigut justificada correctament, excepte en els casos en els quals no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit a la Convocatòria (abans o després) i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de la petició.

Publicació BOP: Dimarts, 17 d'octubre de 2023 - Núm. 200


Termini de sol·licitud: del dia 18/10/2023 fins al 15/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1. Llistat de parcel·les declarades:

  De l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  En cas que les caselles disponibles en l'Annex 1 no foren suficients, inclogueu-les en un altre document (descarregant un altre Annex1) i adjuntant-ho a la documentació. En cas de realitzar el tràmit mitjançant seu es podrà adjuntar com a "Documentació addicional" una vegada iniciat el trámit.

 • ANNEX 2. Declaració responsable:

  De l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol·licitud acompanyada de la documentació preceptiva indicada en la convocatoria.Per a la resolució de dubtes així com per a rebre assessorament per a la presentació de sol·licituds, les persones interessades poden contactar mitjançant l’adreça electrònica: icalabuig@consellagrari.com, vcalabuig@consellagrari.com telèfon: 961979159.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: 2 meses
Acord de la Junta de Govern Local de 29/09/2023 pel qual s'aprova aquesta Convocatòria. Article 7. Procediment de concessió de la Convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

961979159

Legislació
 • Acord Junta de Govern Local de 29/09/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al Manteniment del Paisatge de l'Horta de València en el municipi de València.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.
 • El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de València.
 • La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de València aprovat per acord plenari de data 28-09-2012 modificat el 24-04-2015.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reglament (CE) 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis en el sector agrícola.
On dirigir-se

Per a més informació:

S’habilitarà atenció personalitzada i amb cita prèvia, en les oficines de l’OAM Consell Agrari de València al carrer Guillem de Castro, 51. Planta 2, Porta 4. CP46007 de València mitjançant l’adreça electrónica: icalabuig@consellagrari.com, vcalabuig@consellagrari.com telèfon: 961979159. Horari de 8:30 a 14h.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina