ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obertura d'activitat per mitjà de declaració responsable d'obertura sense obra prèvia
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AS.60
Descripció

Procediment per a l'obertura d'una activitat subjecta a declaració responsable d'obertura, regulada en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en la que no es requerixen obres prèvies perquè el local ja reuneix les condicions necessàries per a exercir l'activitat.

En este procediment la tramitació es dividix en dos fases:

 • Fase prèvia: sol·licitud de consulta d'ubicació, si escau.

És preceptiu en aquells establiments públics que, de conformitat amb l’ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l’obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants.

 • Fase d’obertura:

S'haurà de presentar instància normalitzada de declaració responsable d’obertura, acompanyada de tota la documentació indicada al revers d'esta (certificats finals d'instal·lació, certificat acústic, pla d'emergència, certificat d’assegurança de responsabilitat civil, etc.).

Indicar que si transcorregut 1 MES des de la presentació de la declaració responsable d'obertura no s'ha efectuat visita de comprovació a l'establiment pels servicis tècnics municipals per a acreditar l'adequació d'este i de l'activitat al projecte presentat o, efectuada esta s’ha alçat acta de conformitat, la persona titular, sota la seua exclusiva responsabilitat, podrà obrir l'establiment, prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament.

Quan la persona interessada junt amb la instància normalitzada de declaració responsable d’obertura i acompanyat de tots els certificats esmentats anteriorment aporte certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA), pel que s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor, l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Persones físiques
 • Subjectes relacionats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria, aquells que representen a un obligat a relacionar-se electrònicament...)
Requisits

Haver sol·licitat la consulta d'ubicació, si escau: És preceptiva en aquells establiments públics que, de conformitat amb l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l'obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats semblants, és a dir, implantació d'activitats amb ambientació musical en tot el territori i/o quan es pretenga enclavar en alguna zona amb restriccions (ZAS, Russafa, Velluters, Mercat…)

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/LA.IN.00

Quan sol·licitar-ho

El procediment s'inicia amb la presentació de la declaració responsable d'obertura.

Abans de la implantació de l'activitat:

 • A la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia del DNI de la persona declarant:

  DNI de la persona declarant o de la persona firmant, si es tracta d’una societat. Este document no serà necessari, si s'aporta la documentació amb el seu certificat digital.

 • Escriptura de constitució:

  En cas de ser la persona declarant una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució d’esta i dels poders de representació de qui signa la sol·licitud.

 • Contracte constitutiu de la Comunitat de Béns:

  Si les persones interessades estan constituïdes en comunitat de béns, hi hauran d’aportar còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància tota la comunitat o qui n’exercisca la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Junt amb la sol·licitud de declaració responsable d'obertura:
  • Declaració responsable d'obertura:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en este tràmit.

  • Certificat final d’instal·lacions:

   Certificat de la persona tècnica directora de l’execució del projecte visat, si és el cas, i acreditatiu que les instal·lacions són conformes al projecte presentat.

  • Certificat acústic:

   Certificat ajustat al que s'establix en l'article 42.2 de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, subscrit per tècnic competent i visat pel seu corresponent col·legi professional, acreditatiu de l'eficàcia de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb indicació dels resultats dels mesuraments in situ efectuats. El certificat haurà de ser realitzat per Laboratoris acreditats de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

  • Pla d’Actuació davant d’Emergències:

   Redactat i signat per persona tècnica competent i subscrit pel titular o responsable de l’establiment d’acord amb el que disposa l’article 4.2, apartat h) de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, segons les normes d’autoprotecció en vigor.

  • Certificat assegurança responsabilitat civil:

   Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. S’acreditarà mitjançant el model de certificació establit en l’annex I del decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, d’acord amb les condicions i els requisits exigibles establits en els articles 59 i 60 del mateix.

  • Esquema tècnic justificatiu IV.2.:

   Esquema tècnic justificatiu exigit en l’Annex IV.2 de l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats.

  • Declaració responsable persones tècniques:

   En el cas que el projecte/certificacions no es presenten visats, declaració responsable normalitzada de la identitat i habilitació professional de la persona autora.

Taxes
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de la sol·licitud de declaració responsable d'obres. En les llicències d'obra es podrà fer el pagament prèviament a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres, o en el termini d'un mes des de la concessió de l'esmentada llicència d'obres.

Quantia: 3 % del pressupost d'execució material de l'obra.


Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els requisits següents: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'Ajuntament de València en l'apartat d'Ordenances.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'autoliquidacions.


Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques

Termini d'ingrés: Prèviament a la presentació de les sol·licituds de declaració responsable d'obres o de llicència d'obres.


Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 2018:

Fins a 6.010,12 € 140,90 €
Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 € 253,54 €
Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 € 751,31 €
Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 € 1.638,97 €
Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 € 3.756,28 €
Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 € 7.982,11 €
Major de 601.012,10 € S'han d'abonar 10.048,02 euros, més l'import
resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre
601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Informació Complementària

Per a determinar si l'obra es tramita com a declaració responsable o està subjecta a llicència d’obres, caldrà tindre en compte els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, com també els articles 9 i 10 de l’Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València.

Per a determinar si l’obertura va per declaració responsable d’obertura o per autorització administrativa s'estarà al que es disposa als art. 9 i 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i al decret 143/2015, que la desenvolupa.

 • Declaració responsable d'obertura, per a totes les activitats recollides a la Llei 14/2010, llevat d’aquelles regulades per l’art. 10.
 • Autorització administrativa, per a les activitats regulades en l’art 10 de la Llei 14/2010 i que suposen un increment del risc, concretament:
  • Establiments públics d'aforament superior a 500 persones.
  • Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt (cuines + 50Kw)
  • Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
  • Establiments que requerisquen llicències excepcionals.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 1 mes
Article 9.5, segon paràgraf, de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Atenció telefònica

En horari de 9.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres, es posen al servici de la ciutadania les extensions habilitades següents per a sol·licitar informació:

Telèfon de l’Ajuntament de València: 963525478

Qüestions administratives: 1773, 1862, 3123 i 3138

Transmissions de llicència i canvis de titularitat: 3125 i 3121

Oficina Urbanística i Tècnica: 3230 i 3235

Prefectura de Servici: 3122 i 3130

També es poden fer consultes per correu electrònic: sactivid@valencia.es

Legislació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
On dirigir-se

Oficines on obtenir informació o realitzar consultes:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

Oficines de presentació:

 • SERVICI D’ACTIVITATS

Amadeu de Savoia, 11, pati B, planta baixa

 • SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Anar a inici de pàgina