ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Arrendament o cessió temporal del Títol Habilitant
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AI.40
Descripció

Procediment per mitjà del qual es comunica a l'Ajuntament l'arrendament de l'explotació de l'activitat o negoci autoritzat pel títol habilitant corresponent, o la cessió temporal del mateix, en l'àmbit de les activitats subjectes a la llei d'Espectacles Públics.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Requisits

L'activitat que se cedix o arrenda ha de comptar amb el corresponent títol habilitant d'obertura.

Quan sol·licitar-ho

En el termini màxim d'un mes des de la formalització de tal arrendament o cessió.

Documentació a presentar

 1. Instància model normalitzada
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona arrendatària o cessionària de l'activitat i del seu legal representant, si és el cas, i de la persona arrendadora o cedent.
 3. Si l'arrendatari o cessionari és una societat, haurà d'aportar-se fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui firma la instància.
 4. Si l'arrendatària o cessionària és una comunitat de béns, haurà d'aportar-se el contracte constitutiu de la dita comunitat subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o la persona que ostente la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Còpia del document notarial o privat en la virtut del qual s'haja produït l'arrendament de l'explotació o la cessió temporal del títol habilitant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Arrendament o Cessió Temporal del Títol Habilitant:
  • Imprés específic d'arrendament o cessió de l'explotació de l'activitat
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud junt amb tota la documentació sol·licitada.

Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 143/2015, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina