ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Amenització Musical
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AI.30
Descripció

Procediment per mitjà del qual es permet als titulars d'aquells establiments que ja disposen de títol habilitant per a l'obertura i que no inclouen en el mateix l'ambientació musical com a part de la seua activitat principal, incorporar com a activitat accessòria elements destinats a l'amenització musical.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Requisits

Estar en possessió del corresponent títol habilitant d'obertura, i que este no incloga l'ambientació musical.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'ús de la instal·lació d'amenització musical.

Documentació a presentar

 1. Declaració responsable
 2. Fotocòpia D.N.I. de la persona sol·licitant
 3. Si és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui firma.
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta. Sempre que acredite la dita representació.
 5. Auditoria Acústica actualitzada favorable, d'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 18 del Decret 266/2004 del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions obres i servicis.
 6. Estudi Acústic o Memòria subscrit per Tècnic competent en què s'identifique el conjunt d'elements que constituïxen el sistema de reproducció sonora, i que constarà com a mínim de:
  • 6.1. Instal·lació musical existent, indicant marques, models i números de sèrie de tots els components. Es definirà i identificarà el sistema emprat per a la limitació del so a 70 dBA, tenint en compte que l'equip instal·lat no ha de permetre, pels seus propis mitjans, superar un nivell de pressió acústica superior a 70 dBA.
  • 6.2. Esquema de la instal·lació musical amb indicació de la ubicació de l'equip de reproducció sonora.
  • 6.3. Pla del local amb indicació de la ubicació i identificació dels altaveus i equip o equips de reproducció sonora.
 7. Detall de l'aïllament acústic i les transmissions indirectes del soroll que presenten actualment els tancaments de l'establiment, així com el càlcul que justifiquen els requisits d'aïllament.
 8. Certificat Acústic realitzat per ECMCA o laboratori acreditat, d'acord amb els procediments descrits en el Reial Decret 1367/2007 i en l'Ordenança municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica, i el seu contingut haurà d'incloure:
  • 8.1. Avaluació del nivell d'emissió garantint que no se supera a màxima potència, el nivell de 70 dBA, en qualsevol zona del local, guardant una distància mínima de 2 metres des de la font sonora.
  • 8.2. Avaluació de recepció del nivell de soroll transmés als locals confrontants, en especial als usos residencials, i a l'exterior amb la font sonora (70 dBA) en funcionament exclusivament, i segons la normativa vigent aplicable, minorada la recepció en 5 dBA, segons article 19.3 de la llei 14/2010.
  • 8.3. Avaluació de recepció de nivell de soroll transmés als locals confrontants, en especial als usos residencials, amb l'activitat a ple rendiment i segons els nivells permesos conforme a la normativa vigent.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la declaració responsable junt amb tota la documentació sol·licitada.
 • Comunicació per escrit a l'Ajuntament que farà ús de la instal·lació d'amenización musical, sempre que haja transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud junt amb tota la documentació administrativa i tècnica necessària per a la seua tramitació i no haja recaigut en tal termini, resolució administrativa.
Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Legislació
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina