ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Canvi de Titularitat del Títol que habilita per a exercir l'activitat
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AI.20
Descripció

Procediment per mitjà del qual es comunica a l'Ajuntament la transmissió del Títol Habilitant d'obertura.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Requisits

L'activitat que es transmet ha de comptar amb el corresponent títol habilitant d'obertura.


Quan sol·licitar-ho

En el termini màxim d'un mes des que s'haguera formalitzat la transmissió entre les parts.

Documentació a presentar

 1. Instància
 2. Fotocòpia del D.N.I. del nou titular i del seu legal representant si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat el nou titular, haurà d'aportar-se fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació de qui firma la Instància.
 4. Si el nou titular és una comunitat de béns, haurà d'aportar-se el contracte constitutiu de la dita comunitat subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o la persona que ostente la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Fotocòpia del D.N.I. de la persona cedent. En cas de què l'anterior titular fora una societat, haurà de subscriure la cessió el seu legal representant, aportant fotocòpia dels poders de representació, amb l'original per al seu confrontació. Si es tracta d'una comunitat de béns, hauran de subscriure la cessió tota la comunitat o qui ostente la representació d'esta, aportant còpia del contracte constitutiu de la comunitat i dels poders de representació si és el cas.
 6. Còpia del document notarial o privat en la virtut del qual s'haja produït la transmissió del títol habilitant.
 7. En cas de defunció de l'anterior titular: si hi haguera testament, còpia del testament i original per al seu confrontació, escriptura de partició d'herència i renúncia dels altres hereus a favor del nou titular; si no ho haguera, certificat de defunció, certificat de la Direcció General de Registres i Notariats d'Últimes Voluntats, declaració judicial o notarial d'hereus i renúncia dels altres hereus a favor del nou titular.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Canvi de Titularitat del títol que habilita per a exercir l'activitat:
  • Imprés específic de Comunicació de Transmissió de Llicència
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud junt amb tota la documentació sol·licitada.

Informació Complementària

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
 • Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATSAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 96.352.54.78.
Anar a inici de pàgina