ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Declaració responsable d’obres en edificio protegit para implantació de comunicación de activitat inoqua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.AC.95
Descripció

Recepció de declaracions responsables d'obres en edificis protegits, sempre que tinguen un abast puntual i mancats de transcendència patrimonial.

Es consideraran obres mancades de transcendència patrimonial:

 • Les intervencions a l'interior dels immobles que NO afecten ELEMENTS PROTEGITS assenyalats en la fitxa o pel seu nivell de protecció, com ara: vestíbul, escala, façana posterior en el seu cas… I NO afecten elements amb VALOR PATRIMONIAL interiors, com ara: portes d'accés als habitatges, revestiments o fusteries amb valor patrimonial (sòls de mosaic, talles, fusteries, serralleries, paviments hidràulics d'interés…).
 • Les intervencions que afecten l'envolupant exterior de l'edifici, NOMÉS quan les façanes i cobertes no tinguen alterats els seus buits ni els seus elements compositius i decoratius originals, sempre que no afecten la seua percepció exterior, i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment d'elements existents, siguen reversibles i no comporten alteració de la situació anterior.

Així mateix, es consideraran mancats de transcendència patrimonial les substitucions de fusteria en buits de façanes protegides, quan els buits afectats no estiguen alterats ni els falten elements compositius i decoratius originals i complisquen:

 • En buits de plantes altes i buit d'accés a l'edifici, quan la substitució de la fusteria siga per idèntiques a les originals en tots els aspectes (composició, sistema d'obertura, material i color).
 • Es valoraren prèviament pels tècnics municipals els casos específics en els quals s'hagen de restaurar les portalades d'accés a l'edifici no permetent-se la seua substitució.Les intervencions que afecten Béns de Rellevància Local NO podran tramitar-se per declaracions responsables d'obres, hauran de tramitar-se sempre per Llicència d'obres.

Mitjans auxiliars:

 • En els casos de plataforma elevadora (o marquesina) amb ocupació de via pública es podran tramitar per declaració responsable d'obres. En el cas que el mitjà auxiliar ocupe part de la calçada serà preceptiu per a iniciar les obres de la façana autorització expressa del servei de Mobilitat (autorització que es tramitara pel Servei de Llicències Urbanístiques).
 • Queden exceptuats de la tramitació per Declaració Responsable les intervencions en façana exterior que dona a via pública on s'empre bastida que es tramitaren per llicència d'obres.

Altres supòsits:

 • Per a casos específics d'actuacions que tinguen un abast puntual i mínima transcendència patrimonial es podrà tramitar per Declaració Responsable d'Obres en Edificis Protegits previ dictamen Favorable de la Comissió Municipal de Patrimoni (exemples: instal·lació d'ascensor en buit d'escala edificis d'habitatges on el vestíbul tinga transcendència patrimonial, modificacions puntuals de façana que donen a pati de poma, fusteries en reformes d'habitatges etc).
 • Queden exceptuats de la tramitació per Declaració Responsable les intervencions en façana exterior que dóna a via pública on s'empre bastida.
 • En qualsevol cas es podrà tramitar el procediment de consultes prèvies urbanístiques i en matèria de protecció patrimonial dirigides a la comissió municipal de patrimoni mitjançant procediment consulta a la Comissió Municipal de Patrimoni per a qualsevol tema patrimonial.

Qui ho pot sol·licitar?

Ciutadanía en general, que vullga realizar l’obra.

Requisits

No han de tindre cap condició especifica.

Quan sol·licitar-ho

S'ha d'aportar la documentació en seu electrònica, amb caràcter previ a l'inici de l'obra.
Persones fisiques en les oficines municipals

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es presenta presencialment: Instància general que anirà acompanyada de l'Imprés de sol·licitud (que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina) i de la documentació que s'indica.
Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Declaració responsable d’obres en edificio protegit para implantació de comunicación de activitat inoqua.:
  • Declaracio responsable en edifici protegit per activitat inoqua:

   veure apartat Impresos

  • Còpia DNI nova persona titular
  • Escriptura de Constitució de la Societat
  • Constitució de la comunitat de béns
  • Justificant taxa e ICIO
  • Documentació técnica
  • Projecte d'activitat
  • Anexe patrimonial :

   Document que podrà descarregar-se en l'apartat impresos

  • Certificat Final d'Obres (Visat si les obres porten projecte tècnic) o Comunicació de finalització de les obres
  • : Document de comunicació Ambiental CAP:

   veure apartat Impresos

Taxes
Tasa de actuacions urbanístiques.

Tasa de actuacions urbanístiques.

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.
Quantia: La detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra :

B.– TARIFES.
1)
a) Llicències de nova planta, reformes i rehabilitacions i, en general, les que no tinguen epígraf específic en aquest Annex-Tarifes:
segons Pressupost d'Execució de l'Obra (PEM):
Pressupost Tarifa / Euros
- Fins a 6.010,12 d'euros.............................................. 112,25
- Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 euros .............. 202,00
- Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 euros ............ 598,57
- Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 euros ........... 1.305,75
- Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 euros ......... 2.992,60
- Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 euros ......... 6.359,28
- Major de 601.012,10 euros, s'abonarà 8.005,18 euros, més l'import resultant de multiplicar per 7,69 l'excés sobre 601.012,10 euros, considerant fraccions de 6.010,12 euros.
b) Llicències d'obres menor, renovació, restauració, revocat i estucat de façana: euros........................................... 112,25
c) Llicència d'enderrocament: euros.............................................. 374,13
2. En els barris de Velluters, Carmen, Seu-La Xerea i Mercat, i en les àrees de rehabilitació de Natzaret, Campanar i les que en el futur es declaren s'aplicarà una reducció del 50 per cent.
3. S'aplicarà una reducció del 50 per cent en les llicències d'intervenció en edificis catalogats.
4. S'aplicarà una reducció del 90 per cent de la quota, o part de quota, corresponent a les següents actuacions en edificis destinats a habitatges:
A) Obres que els propietaris hagen de realitzar a conseqüència de la declaració per l'Excel·lentíssim Ajuntament de la situació legal de ruïna, causada per patologies constructives o estructurals constant així en la resolució de ruïna, en els següents suposats:
a) Edificis catalogats: obres d'intervenció i execució de mesures precautòries de seguretat.
b) Edificis no catalogats: obres de rehabilitació o demolició a elecció de la propietat, així com mesures precautòries de seguretat.
B) Obres que la propietat haja d'executar a conseqüència d'inspeccions urbanístiques o ordres d'execució quan en la inspecció es comprove que efectivament l'objecte de la mateixa és la valoració tècnica d'elements de l'edifici afectats per patologies constructives i estructurals.
C) Obres que pretenguen executar els propietaris d'edificis o habitatges afectats per patologies constructives i estructurals, conseqüents amb la patologia: reparació, conservació, rehabilitació parcial o integral, reforma, intervenció en edificis catalogats i demolició.
5. En cap cas serà aplicable la reducció establida en l'apartat 2 a les obres de nova planta ni a la reconstrucció d'edificis catalogats en solars resultants de la demolició d'edificis afectats per patologies constructives i estructurals. En aquests supòsits la taxa s'aplicarà sense cap reducció.
6. Les reduccions establides en els anteriors números 2, 3 i 4 no són acumulables. Només es podrà aplicar una d'elles.
7. La reducció prevista en el punt 4 només s'aplicarà sobre la quota o part de quota corresponent a les obres estrictament enumerades, no aconseguint les obres que excedint d'aquelles pogueren estar incloses en la mateixa llicència o projecte. Tampoc aconseguirà la part de quota corresponent a les obres realitzades en elements privatius dels habitatges o locals, llevat que aquestes es deriven directament de les especificades en el punt 4 anterior.
8. S'aplicarà una reducció del 90% en les quotes corresponents a obres d'eliminació de barreres arquitectòniques o adaptació d'habitatge a les necessitats derivades de les persones discapacitades que les habiten.

IMPOST DE CONSTRUCCIONS:

Liquidar en el gestor de autoliquidacions. Haurá d’abonar-se abans de presentar la documentacio en seu electrónica.
Informació Complementària

La declaració responsable fa efecte des de la seua presentació. No obstant això, si una vegada comprovada formalment la mateixa per l'Administració, la documentació resultara insuficient o inexacta, es requerirà a l'interessat perquè la complete, amb l'advertiment que l'obra no podrà executar-se fins a la seua esmena.

Preguntes freqüents sobre tràmits i llicències en relació al seu negoci hostaler i d'oci.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Es recomana el mail consultaslicencias@valencia.es per qualsevol consulta.

Legislació
 • Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny del Consell.
On dirigir-se

Per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals és obligatòria la presentació a través de la seu electrònica, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, podran presentar-la presencialment en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada, mitjançant cita prèvia.

Es recomana el mail consultaslicencias@valencia.es per qualsevol consulta.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina