ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Programa de Residències Artístiques i Culturals per a joves
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.50
Descripció

Sol·licitar la concessió de 25 premis de residències artístiques i culturals per a joves creadors. El premi consisteix en la concessió una ajuda econòmica per a la realització del projecte presentat. Aquesta ajuda serà de 3.000,00 € (tres mil euros), a la qual es practicarà la corresponent retenció fiscal.

Qui ho pot sol·licitar?

Per a l'obtenció dels premis, les persones i entitats aspirants hauran de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:

- Estar empadronats en la ciutat de València o estudiar en un centre educatiu o universitari de València o treballar en una empresa amb domicili fiscal o que tinga oficina oberta en aquesta Ciutat.

- Tindre entre 18 i 35 anys, tenint aquesta edat en la data en què finalitze el termini de presentació de projectes.

- Es podran presentar artistes individualment o en col·lectius de com a màxim de cinc (5) membres. Almenys la meitat dels membres del col·lectiu han de reunir també els requisits establits en els dos punts anteriors.

- Entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions anteriors en relació amb el nombre màxim de membres, edat i vinculació amb la ciutat de València a l’efecte d’empadronament i/o domicili fiscal. En cas que els interessats a participar en esta convocatòria decidisquen fer-ho a través d'un col·lectiu, hauran de designar una persona com a representant d'este, mitjançant un document signat per tots els integrants del grup, en què indiquen, a més, la voluntat que la subvenció siga concedida íntegrament a este representant o siga repartida equitativament pels membres del col·lectiu.

Requisits

Els previstos a la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Durant 20 dies naturals, des de l'endemà de la data de la seua publicació en el B.O.P.

Publicat en el B.O.P de 22 de Setembre de 2021 - Núm. 184


Termini de sol·licitud: del dia 23/09/2021 fins al 13/10/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex 1 declaració responsable) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

A les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent, en format digital en PDF (de manera telemàtica, d’acord amb el que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) o en suport CD, DVD, USB o similars.

Documentació per a tots els casos:
 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport)
 • Currículum de la persona que presenta el projecte o dels membres del col·lectiu
 • Treballs o projectes realitzats
 • Projecte vinculat al compliment dels objectius del programa, assenyalats en el punt 2 de la convocatòria:

  Han de contindre de la forma més detallada possible:

  - Denominació del projecte

  - Breu descripció

  - Línia d'investigació

  - Temàtiques abordades

  - Justificació

  - Objectius

  - Activitats i accions que es realitzaran

  - Metodologia

  - Vinculació amb entitats o actors del territori

  - Estratègia de diàleg i obertura del procés creatiu amb la població de la ciutat

  - Estratègia de replicació i efecte multiplicador de resultats

  - Pressupost

  - Mitjans a utilitzar

  - Necessitats d’espais i altres recursos a sol·licitar a la Regidoria de Joventut

 • En el seu cas, matrícula al centre d’estudis o universitat que corresponga
 • En el seu cas, contracte de treball vigent de la persona sol·licitant amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o que tinga oficina oberta en esta ciutat
 • Annex 1. Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació per Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Informació Complementària

Consultar els criteris de valoració que s'inclouen en la convocatòria i adjuntar el projecte i el curriculum vitae de la persona/les persones que presenten el projecte.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Art. 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 ext. 7128

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat contenciós administratiu.
On dirigir-se

Espai Jove VLC- C/ Campoamor, 91.
Telèfon 96.352.54.78 ext 7128
Centres Municipals de Joventut- https://www.joventut-valencia.es/pagina/6/residencies-artistiques-i-culturals/

Oficines d'informació
 • SERVICI DE JOVENTUTC. Campoamor, 91 - 3ª planta.Tel.: 96 352 54 78
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina