ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis del Programa "Residències Artístiques i Culturals" per a Joves
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.50
Descripció

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de 25 premis de Residències Artístiques i Culturals, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament professional de joves que s'inicien en la pràctica artística que visquen, treballen o estudien a la ciutat de València.

Cada premi consisteix en una dotació econòmica de 3.000 € per a la realització d'un projecte artístic i la possibilitat de desenvolupar el mateix, durant un termini màxim de tres mesos, en en l'edifici "Espai Jove VLC" o en espais municipals afins.

El projecte haurà d'estar dins de l'àmbit artístic en tots els seus vessants: arts visuals, arts plàstiques, arts escèniques, arts en viu, cinema, música, fotografia, arquitectura, etc.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 2023

*****

Imprés

Annex 1. Declaració responsable

Qui ho pot sol·licitar?

Persones fisiques menores de 35 años que complisquen els requisits establits en la convocatòria.

Requisits

a. Estar empadronades a la ciutat de València o estar estudiant en un centre educatiu o universitari de València o estar treballant en una empresa amb domicili fiscal a València o situada en el seu terme municipal.
b. Ser major d'edat i no superar els 35 anys en la data en què finalitze el termini de presentació d'aquests.
c. Les persones participants podran presentar-se individualment o formant col·lectius d'un màxim de cinc membres. En este cas la subvenció concedida es repartiria equitativament entre tots les persones components del col·lectiu que hauran de complir tots i cadascun dels requisits determinats en l'apartat 3 de les bases.
d. No estar sotmesas a cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'article 13 de la LGS.
e. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, la Hisenda Autonòmica, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
f. No haver obtingut més de dos premis de Residències Artístiques en les tres últimes convocatòries, tant individual com col·lectivament.
g. No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de persona beneficiària ni ser deutor per procedència de reintegrament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació BOP: Divendres 8 de setembre de 2023 - Butlletí Núm. 175


Termini de sol·licitud: del dia 09/09/2023 fins al 28/09/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment: Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud s'ha de presentar en format digital PDF, dins del qual es podran inserir enllaços a plataformes audiovisuals com Youtube, vimeo...

En cas de col·lectius, consultar les bases de la convocatòria.

Documentació per a tots els casos:
 • Document que acredite la relació amb la ciutat de València:

  En cas de no assenyalar la casella relativa a l'empadronament del "Annex 1. Declaració responsable", s'aportarà un d'aquests dos documents:

  • Matrícula al centre d'estudis o universitat corresponent.
  • Contracte de treball vigent amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o situada en el seu terme municipal.
 • En cas de participar a través de col·lectiu, document signat per la totalitat dels seus integrants designant una persona representant
 • Curriculum vitae (en cas de col·lectiu, de tots els seus integrants)
 • Projecte vinculat al compliment dels objectius del programa, assenyalats en el punt 2 de la convocatòria:

  Este projecte constarà, de manera clara i comprensible, dels apartats següents:

  1. Dades personals (nom, DNI, adreça postal, núm. de telèfon i correu electrònic).

  2. Títol del projecte.

  3. Descripció del projecte amb objectius, accions a realitzar, metodologia i temàtiques abordades. (màxim 2.000 paraules).

  4. Representació/simulació del projecte (màxim 6 imatges).

  5. Pla de treball: Calendari de treball estimat, amb indicació d’ús dels espais.

  6. Pressupost de les despeses de producció del projecte.

  7. Necessitats d'espais i altres recursos a sol·licitar a la Regidoria de Joventut sense perjudici que per necessitats tècniques, pressupostàries, organitzatives no puguen ser atesos.

  8. Vídeo de motivació (màxim 1 minut) per a explicar per què sol·licita la residència.

  9. Vídeo explicatiu del projecte (procés i resultat) màxim 5 minuts.

  10. Breu dossier de treballs anteriors (màxim 6 pàgines).

 • Annex 1. Declaració responsable:

  Document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Document d'alta de persona proveïdora:

  Es podrà descarregar en l'apartat "Impresos", a través del següent link.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP de València.
Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta seu electrònica podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087103

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 21/07/2023, pel qual s'aprova la convocatòria dels premis del programa de residències artístiques i culturals per a joves 2023
 • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
 • Reglament de la Llei General de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

On dirigir-se

Oficines d'informació:

 • SERVICI DE JOVENTUT

C. Campoamor, 91 - 3ª planta.Tel.: 96 352 54 78 (Ext. 7103) de 09:00 a 14:00 horas

 • Espai Jove VLC - Edifici de Joventut

C/Campoamor, 91 46022 València Tel.: 96 352 54 78, ext. 7128 Horari: 7:30 - 20:30h infojuventud@valencia.es

Oficines de presentació:

 • REGISTRES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, JUNTES MUNICIPALS DE DISTRICTE I ALCALDIAS DE POBLES.
 • No obstant això, també podrà podrà presentar la seua sol·licitud en qualsevol registre electrònic (SEU ELECTRÒNICA) o oficines públiques contemplades en l'article 16 de la Llei 39/2015.
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina