ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa de “Residències Artístiques i Culturals per a Joves”
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.50
Descripció

Sol·licitar la concessió de vint-i-cinc premis de “Residències Artístiques” per a joves creadors. El premi consistix en la concessió d'un espai, a facilitar per la Regidoria de Joventut on els seleccionats podran desenvolupar el projecte premiat; i una ajuda econòmica de 3.000,00 € (tres mil euros) per a la seua realització, a la qual es practicarà la corresponent retenció fiscal.

Bases reguladores de la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar?

Per a l'obtenció dels premis, les persones aspirants han de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:

 • Estar empadronades a la ciutat de València o estar estudiant en un centre educatiu o universitari de València, o estar treballant en una empresa amb domicili fiscal o amb oficina oberta en esta ciutat.
 • Ser major d'edat, no superar els 35 anys i tindre esta franja d'edat en la data en què finalitze el termini de presentació d'estos.
 • Les persones participants poden presentar-se individualment o formant col·lectius d'un màxim de cinc membres. Tots els membres del col·lectiu han de complir també els requisits establits en els punts anteriors.

No es permetran modificacions entre els membres del col·lectiu, ni en el seu nombre ni en les persones que el conformen, una vegada celebrada la reunió de la comissió de valoració en la qual es designaran els projectes premiats, excepte per una causa degudament motivada i sempre que no afecte substancialment el citat projecte. En cas contrari, la concessió del premi passarà a la següent persona beneficiària per orde de puntuació.

 • Així mateix, s’hi poden presentar entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions establides en els apartats anteriors
Requisits

Els previstos a la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de l'extracte d'esta convocatoria.

Publicat en el BOP: Dimarts, 04 d'Octubre de 2022 - Núm. 191


Termini de sol·licitud: del dia 05/10/2022 fins al 24/10/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La documentació que s'aportarà a les sol·licituds es presentarà en format digital en PDF o en suport CD, DVD, USB o similars i serà la següent:

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport)
 • Si és el cas, matrícula al centre d’estudis o universitat corresponent
 • Si és el cas, contracte de treball vigent de la persona sol·licitant amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o amb oficina oberta en esta ciutat
 • En cas que les persones interessades a participar en esta convocatòria decidisquen fer-ho a través d'un col·lectiu, document signat per totes les persones integrants del grup:

  han de designar una persona com a representant d'este, mitjançant un document signat per totes les persones integrants del grup, amb indicació, a més, de la voluntat que la subvenció siga concedida íntegrament a esta representant o siga repartit equitativament pels i per les membres del col·lectiu.

 • Curriculum vitae de la persona que presenta el projecte o en cas de col·lectius, de tots i cadascun dels membres d'este
 • Dossier dels treballs o projectes realitzats breument explicats (màxim 6 pàgines)
 • Projecte vinculat al compliment dels objectius del programa, assenyalats en el punt 2 de la convocatòria:

  este projecte ha de constar, de manera clara i comprensible, dels apartats següents:

  1. Dades personals (nom, DNI, adreça postal, núm. de telèfon i correu electrònic).

  2. Títol del projecte.

  3. Descripció del projecte amb objectius, accions a realitzar, metodologia i temàtiques abordades. (màxim 2.000 paraules).

  4. Representació/simulació del projecte (màxim 6 imatges).

  5. Pla de treball: calendari de treball estimat, amb indicació d’ús dels espais.

  6. Pressupost de les despeses de producció del projecte.

  7. Necessitats d'espais i altres recursos que s’han de sol·licitar a la Regidoria de Joventut.

  8. Vídeo de motivació (màxim 1 minut) per a explicar per què sol·licita la residència.

  9. Currículum amb dades personals i de contacte complets.

  10. Breu dossier de treballs anteriors (màxim 6 pàgines).

 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Hisenda (AEAT)
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb Aj. València
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat al corrent amb S. Social (TGSS)
 • Annex 1. Declaració responsable:

  declaració responsable de les persones sol·licitants en els termes següents: que no es troba incurs en cap de les circumstàncies relacionades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions; que no té pendent de justificar cap subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat; i que no és deutor per resolució de procedència de reintegrament (ANNEX I).

  Document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • En el cas de col·lectius, tots i cadascun dels i de les membres, documents indicats en els apartats a),b), h), g) i j):

  en cas d'aportar mitjançant seu més d'un document en diferent arxiu podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Document d'alta de persona proveïdora:

  es podrà descarregar en l'apartat "Impresos", a través del següent link: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20?lang=2

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de sol·licitud i documentació requerida.

Informació Complementària

El termini màxim de resolució i notificació és de 6 mesos, comptats des de la publicació de la convocatòria en el BOPV. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les persones o entitats interessades per a considerar desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 25.5 de la LGS.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
D'acord amb el que preveu l'article 25.5 de la LGS
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 ext. 7128

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 16/09/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de premis del programa de residències artístiques i culturals per a joves 2022.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
On dirigir-se

Espai Jove VLC

C/Campoamor, 91

Telèfon 96.352.54.78 ext 7128

Oficines d'informació
 • SERVICI DE JOVENTUTC. Campoamor, 91 - 3ª planta.Tel.: 96 352 54 78 (Ext. 7103)de 09:00 a 14:00 horas
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina