ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Programa de Residències Artístiques i Culturals per a joves
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.50
Descripció

Sol·licitar la concessió de 25 premis de residències artístiques i culturals per a joves creadors. El premi consisteix en la concessió una ajuda econòmica per a la realització del projecte presentat. Aquesta ajuda serà de 3.000,00 € (tres mil euros), a la qual es practicarà la corresponent retenció fiscal.

Qui ho pot sol·licitar?

Per a l'obtenció dels premis, les persones i entitats aspirants hauran de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:

- Estar empadronats en la ciutat de València o estudiar en un centre educatiu o universitari de València o treballar en una empresa amb domicili fiscal o que tinga oficina oberta en aquesta Ciutat.

- Tindre entre 18 i 35 anys, tenint aquesta edat en la data en què finalitze el termini de presentació de projectes.

- Es podran presentar artistes individualment o en col·lectius de com a màxim de cinc (5) membres. Almenys la meitat dels membres del col·lectiu han de reunir també els requisits establits en els dos punts anteriors.

- Entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions anteriors en relació amb el nombre màxim de membres, edat i vinculació amb la ciutat de València a l’efecte d’empadronament i/o domicili fiscal. En cas que els interessats a participar en esta convocatòria decidisquen fer-ho a través d'un col·lectiu, hauran de designar una persona com a representant d'este, mitjançant un document signat per tots els integrants del grup, en què indiquen, a més, la voluntat que la subvenció siga concedida íntegrament a este representant o siga repartida equitativament pels membres del col·lectiu.

Requisits

Els previstos a la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

Durant 20 dies naturals, des de l'endemà de la data de la seua publicació en el B.O.P.

Publicat en el B.O.P de 22 de Setembre de 2021 - Núm. 184


Termini de sol·licitud: del dia 23/09/2021 fins al 13/10/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (amb annex 1 declaració responsable) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

A les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent, en format digital en PDF (de manera telemàtica, d’acord amb el que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) o en suport CD, DVD, USB o similars.

Documentació per a tots els casos:
 • Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport)
 • Currículum de la persona que presenta el projecte o dels membres del col·lectiu
 • Treballs o projectes realitzats
 • Projecte vinculat al compliment dels objectius del programa, assenyalats en el punt 2 de la convocatòria:

  Han de contindre de la forma més detallada possible:

  - Denominació del projecte

  - Breu descripció

  - Línia d'investigació

  - Temàtiques abordades

  - Justificació

  - Objectius

  - Activitats i accions que es realitzaran

  - Metodologia

  - Vinculació amb entitats o actors del territori

  - Estratègia de diàleg i obertura del procés creatiu amb la població de la ciutat

  - Estratègia de replicació i efecte multiplicador de resultats

  - Pressupost

  - Mitjans a utilitzar

  - Necessitats d’espais i altres recursos a sol·licitar a la Regidoria de Joventut

 • En el seu cas, matrícula al centre d’estudis o universitat que corresponga
 • En el seu cas, contracte de treball vigent de la persona sol·licitant amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o que tinga oficina oberta en esta ciutat
 • Annex 1. Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació per Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Informació Complementària

Consultar els criteris de valoració que s'inclouen en la convocatòria i adjuntar el projecte i el curriculum vitae de la persona/les persones que presenten el projecte.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Art. 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon 96.352.54.78 ext. 7128

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat contenciós administratiu.
On dirigir-se

Espai Jove VLC- C/ Campoamor, 91.
Telèfon 96.352.54.78 ext 7128
Centres Municipals de Joventut- https://www.joventut-valencia.es/pagina/6/residencies-artistiques-i-culturals/

Oficines d'informació
 • SERVICI DE JOVENTUTC. Campoamor, 91 - 3ª planta.Tel.: 96 352 54 78
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina