ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis NarrArtistic Jove i/o maquetes/vídeos musicals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.AY.20
Descripció

La present convocatòria te per objecte regular la concessió de 15 premis.

12 premis per a la convocatòria de NarraArtistic y 3 premis per a la convocatòria de maquetes/vídeos musicals per a grups o solistes nòvels jovens.

Qui ho pot sol·licitar?

Per a l'obtenció dels premis, les persones aspirants hauran de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:

 1. Estar empadronades a la ciutat de València o estar estudiant en un centre educatiu o universitari de València o estar treballant en una empresa amb domicili fiscal o amb oficina oberta en aquesta ciutat.
 2. Tindre 16 anys i no superar els 30 anys, tenint aquesta franja d'edat en la data en què finalitze el termini de presentació d'aquests.
 3. Els/Les participants podran presentar-se individualment o formant col·lectius d'un màxim de cinc membres. Tots els membres del col·lectiu hauran de complir també els requisits establits en els punts a) i b) anteriors.

Així mateix, podran presentar-se entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions establides en els apartats a) i b) anteriors.

Requisits

a.-Estar empadronades a la ciutat de València o estar estudiant en un centre educatiu o universitari de València o estar treballant en una empresa amb domicili fiscal o amb oficina oberta en aquesta ciutat.

b. Tindre 16 anys i no superar els 30 anys, tenint aquesta franja d'edat en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

c. Els/Les participants podran presentar-se individualment o formant col·lectius d'un màxim de cinc membres. Tots els membres del col·lectiu hauran de complir també els requisits establits en els punts a) i b) anteriors.

No es permetran modificacions entre els membres del col·lectiu, ni en el seu número ni en les persones que el conformen, una vegada celebrada la reunió de la comissió de valoració en la qual es designaran els projectes premiats, excepte per una causa degudament motivada i sempre que no afecte substancialment el citat projecte. En cas contrari, la concessió del premi passarà al següent beneficiari per ordre de puntuació.

d. Així mateix, podran presentar-se entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions establides en els apartats a) i b) anteriors.

e. No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'article 13 de la LGS, l'apreciació de la qual es farà en la forma prevista en aquest article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS. L'acreditació de no incórrer en les prohibicions indicades en el paràgraf anterior, es realitzarà mitjançant Declaració Responsable.

f. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, la Hisenda Autonòmica, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

g. No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics en el moment de tindre la condició de persona beneficiària ni ser deutor per procedència de reintegrament. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació."

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de l'extracte de la present convocatòria.

Publicació BOP: Divendres 9 de juny de 2023 - Butlletí Núm. 111


Termini de sol·licitud: del dia 10/06/2023 fins al 29/06/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació (DNI, NIF, NIE o passaport)
 • Document que acredite la relació amb la ciutat de València:

  es presentara un d'aquests tres documents:

  • Certificat municipal d'empadronament, que acredite la residència a la ciutat de València.
  • Matrícula del centre d'estudis o universitat corresponent de València
  • Contracte de treball vigent de la persona sol·licitant amb una empresa amb domicili fiscal a la ciutat de València o amb oficina oberta en aquesta ciutat.
 • Obra literària de novel·la curta, poesia o còmic i/o maqueta/vídeo musical:

  assenyalant entre altres: denominació de l'obra, breu resum de la mateixa especificant la temàtica que aborda, i posant en relleu que és el que es vol destacar per el/els autor/és en la seua creació, s'aportarà a les sol·licituds i es presentarà en format digital en PDF o MP3 o similars.

 • Document signat per totes les persones integrants del grup designant a una persona com a representant d'este:

  indicant a més en aquest document la voluntat que la subvenció siga concedida íntegrament a aquest representant o siga repartit equitativament pels membres del col·lectiu.

 • Annex 1. Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida seran presentades de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Així mateix, en cas de ser persones físiques també podran presentar les sol·licituds i la documentació de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els llocs previstos en l'art. 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Els impresos de sol·licitud es poden obtindre en la pàgina web de la Regidoria de Joventut o en la web de l'Ajuntament de València

La documentació que s'aportarà a les sol·licituds es presentarà en format digital en PDF o en suport USB o similars.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la LGS
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, comptats des de la publicació de la convocatòria en el BOP de València.
Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

962087103

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 10/06/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de premis del programa *narrartistic *jove i premis maquetes/vídeos musicals per a grups o solistes novells per a joves.
 • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
 • Reglament de la Llei General de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
On dirigir-se

Les sol·licituds normalitzades juntament amb la documentació requerida seran presentades de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En cas de ser persones físiques també podran presentar les sol·licituds i la documentació de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els llocs previstos en l'art. 16.4 de la *LPACAP.

Més informació en la pàgina web de la Regidoria de Joventut o en la web de l'Ajuntament de València.

Oficines d'informació
 • Espai Jove VLC - Edifici de JoventutC/Campoamor, 91 46022 ValènciaTel.: 96 352 54 78, ext. 7128Horari: 7:30 - 20:30h Horario d'agost: 8:00 - 15:00hinfojuventud@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina