ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Adhesió al Protocol “Ací Actuem” contra la violència sexual en espais d'oci i/o entreteniment
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.VS.10
Descripció

Procediment per a la sol·licitud d'adhesió al Protocol “Ací Actuem” contra la violència sexual en espais d'oci i/o entreteniment de la ciutat de València, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19/05/2023.

El present procediment té per objecte regular la tramitació de les sol·licituds d'adhesió al Protocol així com la concessió de la formació i materials per a la seua implementació en els espais d'oci i/o entreteniment adherits.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar adherir-se al Protocol aquells espais d'oci i/o entreteniment que voluntàriament així ho decidisquen, ja siguen salons de festa, discoteques, establiments hotelers o de restauració, festivals, centres comercials, sales de cinema, casinos o sales de joc, etc., sempre que la seua ubicació estiga en el municipi de València.

Requisits

Només s'admetrà una sol·licitud d'adhesió per espai d'oci i/o entreteniment. Per al cas que una mateixa persona física o jurídica siga titular o propietària de més d'un espai, podrà formular tantes sol·licituds com espais vulguen adherir-se.

Quan sol·licitar-ho

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Els qui vulguin participar en el present procediment hauran de presentar la sol·licitud habilitada a aquest efecte, per al que s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit".

En la sol·licitud és imprescindible que s'informe sobre el nom de l'espai d'oci i/o entreteniment que s'adhereix al Protocol, la seua localització a la ciutat de València i persona de contacte.

Queda garantit el correcte tractament de la documentació aportada i de les dades facilitades, concorde al que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679.

Informació Complementària

La tramitació de les sol·licituds d'adhesió i, en conseqüència, la concessió de la formació i dels materials per a la implementació del Protocol, es farà per rigorós ordre d'entrada en el registre de l'Ajuntament de València.

L'Ajuntament de València donarà la formació i el material corresponent a l’adhesió per a les 25 sol·licituds de cada edició (es realitzaran dos edicions a l’any).

Cada edició de FORMACIÓ, estarà conformada per totes aquelles persones que informen els espais adherits i tindrà una duració de 2 hores per al personal responsable que realitza el rol de la detecció i de 2 hores addicionals (4 hores en total) per al personal responsable del rol de l'atenció.

En cada edició de formació, se subministrarà MATERIALS a cadascun dels 25 espais d'oci i/o entreteniment adherits, concretament:

- 2 documents del protocol “Ací actuem”

- 10 cartells autoadhesius de 25x25 cm.

- 5 cartells autoadhesius circulars de 50x50 cm aprox.

- 30 cartells A3 amb informació general del protocol.

- 20 cartells A3 amb informació específica relativa al protocol.

- 500 díptics amb informació de recursos per a víctimes.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu *Comúnde les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu *Comúnde les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Extensiones: 2610, 2639, 2627

Legislació
  • Protocol "Ací actuem" contra la violència sexual en espais d'oci i entreteniment de València.
  • Resolució, per la qual s'aprova el procediment d'adhesió al Protocol "Ací actuem" contra la violència sexual en espais d'oci i/o entreteniment de la ciutat de València. Registre de resolució de 11/08/2023

On dirigir-se

Per a més informació:

SERVICI D'IGUALTAT
De Dilluns a divendres de 9h a 14h
Edifici Tabacalera situat en C/ Amadeo Savoia, 11, pati A primer pis
Correu Electrònic: pmujer@valencia.es

Anar a inici de pàgina