ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de punts violeta de sensibilització per a unes festes lliures d'agressions sexistes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.VG.10
Descripció

L'Ajuntament de València, en compliment de les competències que té pròpies en actuacions per a la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, posa a la disposició de les Comissions de Falles i Entitats Jurídiques sense ànim de lucre amb implantació a la ciutat, la formació i materials necessaris per a la implantació de Punts Violeta de Sensibilització a la ciutat de València per unes festes lliures d'agressions sexistes.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquelles Comissions de falla i Entitats Jurídiques sense ànim de lucre amb implantació a València, que voluntàriament vulguen participar per unes festes lliures d'agressions sexistes i així ho sol·liciten a l'Ajuntament de València.

Requisits

Podran sol·licitar participar en la implantació de la xarxa de Punts Violeta de Sensibilització totes aquelles Comissions de falla i Entitats Jurídiques sense ànim de lucre amb implantació a València que en el moment de presentació de la sol·licitud complisquen els següents requisits:
1) Mancar de finalitats lucratives.
2) Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment de les seues finalitats socials.
3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent.
4) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.
5) Respecte d'aquelles comissions de falla, associacions i altres entitats senseànim de lucre que ja hagen participat d'esta formació en anys anteriors, i nomésrespecte del personal voluntari de nova incorporació, podran participar una o dospersones en esta formació, però no se'ls donarà nou material.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar les soŀlicituds començarà el 01 de maig de 2024 i estarà obert mentre existisquen places vacants fins a les 25 oferides, finalitzant quan s'aconseguisca este número o quan es realitze la sessió de formació, que tindrà lloc entre els mesos d'octubre i novembre.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.

INSTÀNCIA sol·licitant la participació en el procediment per a la implantació a la ciutat de València de la xarxa de Punts Violeta de Sensibilització per a unes festes lliures d'agressions sexistes i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
  • Annex 1. Declaració responsable:

    De qui ostente la representació legal de la Comissió de Falla o Entitat Jurídica sense ànim de lucre.

  • Document de la persona jurídica que acredite la representació de la persona física que presenta la sol·licitud en el seu nom
  • Si és una entitat sense ànim de lucre, estatuts i inscripció en el Registre
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds hauran de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit en un procediment administratiu pel qual la sol·licitud electrònica en model d'instància general es presentarà, acompanyada de la documentació sol·licitada en aquest procediment, en el Registre d'Entrada Electrònic de l'Ajuntament de València, seguint el procediment establit sobre aquest tema en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València (Seu Electrònica-Tràmits-Matèries-Igualtat i Polítiques Inclusives).

Informació Complementària

Per a la present anualitat l'Ajuntament de València donarà la formació i el lliurament del material de sensibilització per a com a màxim 25 sol·licituds de Punts Violeta de Sensibilització.

Es donarà la formació adequada a les dues o tres persones voluntàries de cada Comissió o Entitat sol·licitant, que vagen a realitzar aquesta funció de Punt Violeta de Sensibilització. Aquesta formació serà de 2 hores i es realitzarà en el centre que comunicarà l'Ajuntament, el seu contingut serà:

- Conceptes bàsics i definicions concordes a la legislació vigent de violència contrales dones, violència de gènere, violències sexuals, violació, agressió sexual iassetjament sexual. Exemples de cada tipus.

- Principals causes de la violència masclista i violències sexuals

- Principals conseqüències per a les víctimes

- Recursos per a l'atenció a les víctimes

- Funcions i ubicació dels Punts Violeta de sensibilització.

A més, per a cadascun de les 25 sol·licituds de Punts Violeta de Sensibilització se subministrarà el següent material:

- 500 fullets informatius

- 500 xapes de sensibilització

- 3 jupetins o samarretes identificatives

- 1 roll –up extensible amb la imatge impresa

No obstant això, també podrà facilitar-se l'adaptació de la imatge dels materials a dalt descrits perquè, pels seus propis mitjans, mantenint sempre i en tot cas la imatge municipal a la qual podran unir els seus propis logos, els qui així ho necessiten puguen ampliar les unitats del material facilitat.

Els qui reben la formació i material a dalt descrit i amb les condicions exposades, podran realitzar Punts Violeta de Sensibilització en qualsevol de les festes més populars com ara Falles, Sant Joan o Cap d'any, o fins i tot, en unes altres que per l'afluència de públic siguen del seu interés, com ara festes en els barris, Carnestoltes, Halloween, entre altres.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
En virtut del que es disposa en l'art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Resolució de 19/04/2024, per la qual s'aprova el procediment per a la sol·licitud de Punts Violeta de sensibilització per a unes festes lliures d'agressions sexistes l'any 2024. Registre de resolució.

Oficines d'informació
  • SERVEI D'IGUALTATEdifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28.jserigualtat@valencia.es
Anar a inici de pàgina