ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de participació en la Coordinadora per a la inclusió de persones en situació de prostitució i tràfic amb finalitats d'explotació sexual
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.PA.20
Descripció

La Coordinadora per a la Inclusió de les persones en situació de prostitució i tràfic té assignada com a principal funció avaluar el compliment dels objectius proposats en el PROTOCOL D'INTERVENCIÓ AMB VÍCTIMES DE TRÀFIC PER A L'EXPLOTACIÓ SEXUAL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA, aprovat a l'abril de 2017, la finalitat del qual és millorar la intervenció que realitzen les diferents entitats participants en la detecció, identificació, derivació, assistència i protecció de les víctimes d'explotació sexual a la ciutat de València, prestant especial atenció a les dones i xiquetes.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, Associacions, Administracions o Institucions que treballen directament en la inclusió de persones en situació de prostitució i tràfic amb finalitats d'explotació sexual a la ciutat de València i que manifesten la seua voluntat de participació.

Requisits

En el cas d'associacions o entitats estes han d'estar legalment constituïdes.

Documentació:

Instància de sol·licitud general acompanyada de:

1) Acreditació de la inscripció en el corresponent registre d'entitats o associacions.

2) Certificat que acredite el nombre de persones associades

3) Còpia dels estatuts de l'Associació o Entitat i acreditació dels poders de representació de la persona que formula la sol·licitud.

4) Breu memòria d'activitats realitzades relacionades amb la inclusió de persones en situació de prostitució i tràfic amb finalitats d'explotació sexual a la ciutat de València.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a la participación en les reunions de la Comissió.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

S'aportarà justificant/acreditació en cas de representació.

Documentació per a tots els casos:
 • Acreditació de la inscripció
 • Certificat número associats
 • Estatuts
 • Memòria d'activitats:

  on es detallen les activitats realitzades relacionades amb la inclusió de persones en situació de prostitució i tràfic amb finalitats d'explotació sexual a la ciutat de València.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Emplenar i presentar sol·licitud i documents requerits al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de València a través de la seu electrónica amb certificat digital.

 • Si es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat: en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si no es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat: en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
Informació Complementària

És important s’incloga la adreça postal, la electrónica i el telèfon profesionals de la persona representant, a més de les de l’Entitat.

La sol·licitud de participació en la Comissió la formularà el representant de l'Entitat amb poders suficients per a aquest tràmit.

Una vegada inclosa l'entitat en la Comissió per a la inclusió de les persones en situació de prostitució i tràfic per a l'explotació sexual, es pot designar a una persona diferent de la representant formal de la entitat per a acudir a les reunions/grups de treball en representació d’esta, o sol·licitar-ho la mateixa persona/profesional a través del procediment Sol·licitud d'Inscripció com a representant en òrgans i comissions del Servei d'Igualtat, que està disponible en aquesta mateixa seu.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfons de l’Espai Dones i Igualtat: 962087475 / 962087476

Telèfons de l'Unitat d’Igualtat del Marítim: 962065205 / 962065251

Oficines d'informació
 • ESPAI DONES I IGUALTATGovernador Vell, 14-16 baix - 46003 ValènciaTel.: 962087475 / 962087476Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i horari vesprades només d'octubre a juny de 16 a 20h de dilluns a dijousespaidones@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Reina nº 85 baix - 46011 ValènciaTel.: 962.065.251 - 962.065.205Dilluns a divendres: 9.00h - 14.00h; Dimarts i dijous: 16.15 h - 19.00hunitatsigualtat@valencia.es
Anar a inici de pàgina