ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Certamen de relats Beatriu Civera
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.20
Descripció

L'objecte d'este certamen és la redacció d'una narració breu, original, inèdita i no premiada en concursos anteriors, amb un contingut que tracte sobre la superació dels estereotips assignats a les dones i el seu empoderament, la visibilització de figures femenines que es puguen prendre com a referents, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que han de superar en la seua trajectòria vital.

Hi ha dos modalitats amb l'objectiu de fomentar l'escriptura i reflexió d’este tema entre la població juvenil:

1a modalitat: participants entre 18 i 30 anys.

2a modalitat: participants de més de 31 anys.

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà participar qualsevol persona major d'edat resident en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana, de manera individual, en grup o en representació d'una associació de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

No podran presentar-se els premiats en edicions anteriors.

Només podran participar en este certamen les persones físiques o les associacions que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

Cada participant podrà presentar al certamen un sol relat, i no podran participar professionals de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI.

Requisits

Les persones que hi participen hauran de tenir complits els díhuit anys en la data en què finalitze el termini de presentació, i hauran d’acreditar la seua residencia a la Comunitat Valenciana.

L'edat i residència s'acreditarà amb la presentació del DNI, NIE o passaport. Si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana, s'haurà de presentar certificat d'empadronament que ho acredite.

En el cas de participació com a associació, a més de l'acreditació personal de la persona representant de l'associació, haurà de presentar el CIF de l'associació, així com una copia de la inscripció de l'associació en el Registre Públic d'Associacions corresponent.

Només podran participar en aquest Certamen les persones físiques o les associacions que no estiguen culpables en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes Públics.

Cada participant només podrà presentar al Certamen un relat.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació serà de 60 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte convocatòria BOP: Dimecres, 31 de Març de 2021 - Núm. 61


Termini de sol·licitud: del dia 01/04/2021 fins al 31/05/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les instàncies ha d'indicar-se clarament la modalitat en la qual es participa.

L'extensió de les narracions no superarà les 90 línies, dos folis DIN A4 cadascun, per una cara i en font Times New Roman i grandària 12, amb un interlineat senzill i marges de 2 cm en tots dos costats, i aniran redactades en valencià o castellà. Els treballs que no complisquen estes condicions tècniques seran exclosos.

En les instàncies presentades presencialment s'adjuntarà:

- Un exemplar del relat original imprés, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura, en la capçalera del relat ha d'indicar-se el títol del mateix i el pseudònim de l'autora o autor.

- Un sobre tancat, en l'exterior del qual constarà el pseudònim corresponent i el títol de l'obra, i a l'interior les dades pertinents (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biogràfica) i fotocòpia de DNI, NIE o passaport (si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana s'haurà de presentar un certificat d'empadronament). Les pliques tancades solament s'obriran en cas que l'obra resulte guanyadora.

- Una declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a més de de no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València, i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'estos punts, segons model de l'annex I que haurà d'incloure's en la plica tancada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En les instàncies presentades en seu electrònica s'adjuntaran tres arxius:
  • Relat amb el seu títol i amb pseudònim, l'arxiu del qual es denominarà com el títol del relat
  • Plica tancada:

   Contindrà les dades personals i/o dades de l'associació. En el cas de participació de persona física contindrà: nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota bibliogràfica, DNI, NIE o passaport (si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana s'haurà de presentar un certificat d'empadronament); i en el cas d'associacions, a més del CIF i domicili social, hauran d'adjuntar els documents especificats en la base tercera. Este arxiu haurà de denominar-se «Plica tancada-nom del títol del relat i pseudònim».

  • Declaració responsable:

   De no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com d’estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i la Seguretat Social, a més de no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València, i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'estos punts, segons model de l'annex I, l'arxiu del qual haurà de denominar-se "Declaració Responsable".

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la instància, adjuntant la documentació, la declaración responsable Annex1 i el relat per al certam.

Les persones premiades queden obligades a acudir a l'acte de lliurament de premis, excepte justificació de força major degudament acreditada i valorada pel jurat. En aquest cas designaran una altra persona per a arreplegarho.

L'Ajuntament de València no assumeix les despeses de desplaçament de les persones premiades.

Informació Complementària

La quantia total dels premis és de 2.750 €. S'han establit dos modalitats, amb un premi de 1.375 € per a cadascuna d'elles.

Es publicaran, a més dels dos relats premiats, els dotze millors treballs presentats, els sis millors de cada modalitat, sempre que complisquen amb la qualitat adequada per a la seua publicació segons el jurat. En el cas que en una de les modalitats no hi haja suficients relats per a la publicació, es recorrerà a l'altra modalitat i fins a completar els dotze treballs.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
És una decisió del jurat d'un concurs. Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Bases V Certamen de relats Beatriu Civera 2021

On dirigir-se

Correu electrònic a l’adreça pmujer@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28jserigualtat@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina