ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Certamen de relats Beatriu Civera
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
IG.AY.20
Descripció

L'objecte d'este certamen és la redacció d'una narració breu, original, inèdita i no premiada en concursos anteriors, amb un contingut que tracte sobre la superació dels estereotips assignats a les dones i el seu empoderament, la visibilització de figures femenines que es puguen prendre com a referents, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que han de superar en la seua trajectòria vital.

Hi ha dos modalitats amb l'objectiu de fomentar l'escriptura i reflexió d’este tema entre la població juvenil:

1a modalitat: participants entre 18 i 30 anys.

2a modalitat: participants de més de 31 anys.

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà participar qualsevol persona major d'edat resident en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana, de manera individual, en grup o en representació d'una associació de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

No podran presentar-se els premiats en edicions anteriors.

Només podran participar en este certamen les persones físiques o les associacions que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.

Cada participant podrà presentar al certamen un sol relat, i no podran participar professionals de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI.

Requisits

Les persones que hi participen hauran de tenir complits els díhuit anys en la data en què finalitze el termini de presentació, i hauran d’acreditar la seua residencia a la Comunitat Valenciana.

L'edat i residència s'acreditarà amb la presentació del DNI, NIE o passaport. Si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana, s'haurà de presentar certificat d'empadronament que ho acredite.

En el cas de participació com a associació, a més de l'acreditació personal de la persona representant de l'associació, haurà de presentar el CIF de l'associació, així com una copia de la inscripció de l'associació en el Registre Públic d'Associacions corresponent.

Només podran participar en aquest Certamen les persones físiques o les associacions que no estiguen culpables en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persona beneficiària de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes Públics.

Cada participant només podrà presentar al Certamen un relat.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació serà de 60 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte convocatòria BOP: Dijous, 03 de Març de 2022 - Núm. 43


Termini de sol·licitud: del dia 04/03/2022 fins al 02/05/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les instàncies ha d'indicar-se clarament la modalitat en la qual es participa.

L'extensió de les narracions no superarà les 90 línies, dos folis DIN A4 cadascun, i en font Times New Roman i grandària 12, amb un interlineat senzill i marges de 2 cm en tots dos costats, i aniran redactades en valencià o castellà. Els treballs que no complisquen estes condicions tècniques seran exclosos.

En les instàncies PRESENTADES PRESENCIALMENT s'adjuntarà:

- Un exemplar del relat original imprés, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura, en la capçalera del relat ha d'indicar-se el títol del mateix i el pseudònim de l'autora o autor.

- Un sobre tancat, en l'exterior del qual constarà el pseudònim corresponent i el títol de l'obra, i a l'interior les dades pertinents (nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota biogràfica) i fotocòpia de DNI, NIE o passaport (si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana s'haurà de presentar un certificat d'empadronament). Les pliques tancades solament s'obriran en cas que l'obra resulte guanyadora.

- Una declaració responsable de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a més de de no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València, i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'estos punts, segons model de l'annex I que haurà d'incloure's en la plica tancada.

A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN ELS DOCUMENTS A ADJUNTAR EN CAS DE REALITZAR EL TRÀMIT PER SEU ELECTRÒNICA

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certamen de relats Beatriu Civera:
  • Relat amb el seu títol i amb pseudònim, l'arxiu del qual es denominarà com el títol del relat
  • Plica tancada:

   que contindrà les dades personals i/o dades de l'associació. En el cas de participació de persona física contindrà: nom, adreça, telèfon, correu electrònic i una breu nota bibliogràfica, DNI, NIE o passaport (si el domicili que consta en el document no correspon a un municipi de la Comunitat Valenciana s'haurà de presentar un certificat d'empadronament); i en el cas d'associacions, a més del CIF i domicili social, hauran d'adjuntar els documents especificats en la base tercera. Este arxiu haurà de denominar-se «Plica tancada-nom del títol del relat i pseudònim».

  • Declaració responsable:

   de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes en el citat article, així com d’estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i la Seguretat Social, a més de no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València, i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'estos punts, segons model de l'annex I, l'arxiu del qual haurà de denominar-se "Declaració Responsable".

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la instància, adjuntant la documentació, la declaración responsable Annex1 i el relat per al Certamen.

Les persones premiades queden obligades a acudir a l'acte de lliurament de premis, excepte justificació de força major degudament acreditada i valorada pel jurat. En aquest cas designaran una altra persona per a arreplegarho.

L'Ajuntament de València no assumeix les despeses de desplaçament de les persones premiades.

Informació Complementària

La quantia total dels premis és de 2.750 €. S'han establit dues modalitats pel que hi ha un premi de 1.375 € per a cadascuna d'elles.

Es publicaran, a més dels dos relats premiats, els dotze millors treballs presentats, els sis millors de cada modalitat, sempre que complisquen amb la qualitat adequada per a la seua publicació segons el jurat. En el cas que en una de les modalitats no hi haja suficients relats per a la publicació, es recorrerà a l'altra modalitat i fins a completar els dotze treballs.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
És una decisió del jurat d'un concurs. Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases VI Certamen de relats Beatriu Civera 2022
On dirigir-se

Correu electrònic a l’adreça pmujer@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28jserigualtat@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina