ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Vehicles - Exempció de vehicles per a persones amb discapacitat o persones amb diversitat funcional en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.VE.25
Descripció

Obtindre l'exempció en el pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica quan es tracte de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat o diversitat funcional, empadronades en el municipi de València i per al seu ús exclusiu, sempre que la persona conductora residisca, al seu torn, en aquest municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle.

Requisits
 • La persona discapacitada o amb diversitat funcional i la persona conductora habitual del vehicle han d'estar empadronades en el terme municipal de València.
 • El Certificat de la persona discapacitada o amb diversitat funcional, titular del vehicle, ha de ser igual o superior al grau de 33% o d'incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa.
 • El vehicle ha de ser per a ús exclusiu de la persona titular (el que implica que el vehicle circule en tot moment amb ella a bord, siga com a persona conductora o com passatgera).
 • No ser persona beneficiària de l'exempció per un altre vehicle.
 • El vehicle ha de posseir la ITV en vigor.
Quan sol·licitar-ho

Abans del 31 de desembre de l'any anterior a aquell en què haja de fer efecte, sense que la seua concessió puga tindre caràcter retroactiu. De fer-ho amb posterioritat, tindrà efectes en l'exercici següent al de la seua sol·licitud.

En cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de presentació de la sol·licitud d'exempció serà d'un mes a partir de la data de matriculació del vehicle.

Documentació a presentar

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, excepte en el cas de presentació a través de la Seu Electrònica
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada
 • En cas de representant o persona autoritzada, document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada
 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família
 • Certificat oficial del grau de discapacitat:

  expedit per la Comunitat Autònoma corresponent amb grau igual o superior al 33% o certificat de l'INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat Autònoma o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Permís de circulació del vehicle
 • Targeta ITV en vigor
 • Permís de conduir en vigor:

  de la persona titular del vehicle i de la conductora habitual, en els casos en què el vehicle siga destinat per al transport de persona amb discapacitat o amb diversitat funcional.

 • Declaració Responsable subscrita per persona amb discapacitat o amb diversitat funcional
 • Autoliquidació, en el seu cas
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit que procedisca la devolució de l'import de l'Impost
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”, formulada per una d'aquestes vies:

 • Presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA). Haurà de signar la corresponent compareixença i comunicació de la concessió de la bonificació. En cas que la bonificació no s'aprove en aqueixos termes, la persona sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Mitjançant instància presentada en els Registres Municipals (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA). Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.
 • A través de la Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.
Informació Complementària

 • L'exempció s'aplica en tant es mantinguen els requisits exigits per al seu gaudi.
 • L'exempció no resulta aplicable als subjectes passius beneficiaris de la mateixa per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà denegada en tant l'anterior tinga vigència. En els casos de renúncia a l'anterior exempció, de transferència del vehicle o de baixa definitiva d'aquest, l'exempció pel nou vehicle, cas de ser concedida, farà efecte a partir de l'exercici següent.
 • La persona conductora habitual indicada en de la Declaració Responsable haurà de figurar com a tal en la Pòlissa de l'assegurança obligatòria.
 • En el cas que la persona discapacitada o amb diversitat funcional i, en el seu cas, el conductor habitual del vehicle) consten empadronats a València, però de la pòlissa de l'assegurança del vehicle aportada es desprenga un altre domicili de residència d'un municipi diferent a València, haurà d'adjuntar-se un certificat expedit per l'Ajuntament en el terme municipal del qual conste el referit domicili, acreditatiu de no gaudir de l'exempció en el pagament de l'impost per un altre vehicle de la seua titularitat. A més, haurà d'aportar-se documentació acreditativa de residir en l'immoble en el qual es consta empadronat a València (rebuts de consum de llum, aigua, gas, internet, targeta de seguretat social, contracte d'arrendament o propietat…), tots referits a aquest immoble.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitja més informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitja més informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.esOficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina