ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Vehicles - Exempció de vehicles per a persones amb discapacitat o persones amb diversitat funcional en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.VE.25
Descripció

Obtindre l'exempció en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat o diversitat funcional, empadronades al municipi de València i per al seu ús exclusiu sempre que la persona conductora residisca, al seu torn, en este municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle.

Requisits
 • El certificat de la persona discapacitada o amb diversitat funcional, titular del vehicle, ha de ser igual o superior al 33 %.
 • El vehicle ha de ser per a ús exclusiu de la persona titular (que el vehicle circule en tot moment amb la persona titular a bord, siga com a persona conductora o com a passatgera).
 • No ser persona beneficiària de l'exempció per un altre vehicle.
 • La persona discapacitada o amb diversitat funcional i la persona conductora habitual del vehicle ha d’estar empadronada al terme municipal de València.
Quan sol·licitar-ho

Abans del 31 de desembre de l'any anterior a aquell en què haja de fer efecte, sense que la seua concessió puga tindre caràcter retroactiu. En cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de presentació de la sol·licitud d'exempció serà d'un mes a partir de la data de matriculació del vehicle.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

Per a realitzar el tràmit presencialment/via telemàtica:

En les Oficines de Gestió Tributària Integral:

 • Document d'identitat.
 • En cas de representant legal o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.
 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família.
 • Original i còpia del permís de circulació del vehicle.
 • Còpia compulsada del certificat oficial del grau de discapacitat (expedit per la Comunitat Autònoma corresponent grau igual o superior al 33% o resolució de l'INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat Autònoma o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat).
 • Original i còpia del permís de conduir en vigor del titular del vehicle i del conductor habitual, en els casos en què el vehicle siga destinat per al transport de la persona discapacitada o amb diversitat funcional.
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança obligatòria en què consten les dades relatives al vehicle, així com a la persona propietària i a la persona conductora habitual d’este.
 • Declaració Responsable subscrita per la persona discapacitada o amb diversitat funcional (que li serà proporcionada en les oficines del Servici de Gestió Tributària Integral o bé consta en les pròpies instàncies de sol·licitud).
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit de procedir la devolució de l'import de l'Impost.
 • Original i còpia de la Targeta ITV en vigor.

En cas de presentació de la sol·licitud en un Registre Municipal

 • Es requerix instància de sol·licitud d'exempció de l'impost sobre vehicles de Tracció Mecànica acompanyada d'originals i fotocòpies de la documentació detallada en l'apartat de "Documentació que cal presentar" .

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol·licite el mateix
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
 • Número de compte de l'entitat bancària
 • Targeta ITV
 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família
 • Còpia compulsada del certificat oficial del grau de discapacitat
 • Permís de circulació del vehicle
 • Declaració Responsable subscrita per persona amb discapacitat o amb diversitat funcional
 • Permís de conduir en vigor
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança obligatòria:

  En què consten les dades relatives al vehicle, així com a la persona propietària i a la persona conductora habitual d’este.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Sol·licitud formulada presencialment en qualsevol oficina de Gestió Tributària Integral.
 • Sol·licitud formulada via telemàtica.
 • Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d’instància als registres municipals.
Informació Complementària
 • L'exempció s'aplica mentre es mantinguen els requisits exigits.
 • L’exempció no resulta aplicable als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà denegada mentre l'anterior tinga vigència. En els casos de renúncia a l'anterior exempció, transferència del vehicle o baixa definitiva d'este, l'exempció pel nou vehicle, en el cas de ser concedida, produiria efecte a partir de l'exercici següent.
 • El vehicle ha de posseir la ITV en vigor.
 • La persona conductora habitual de la declaració responsable serà la mateixa que la persona que figure en la pòlissa de l'assegurança obligatòria.
 • En el cas que la persona discapacitada o amb diversitat funcional i el conductor del vehicle (en el cas que siga un tercer diferent de la persona discapacitada o ambdiversitat funcional) consten empadronats a València, però de la pòlissa del’assegurança del vehicle aportada es desprenga un altre domicili de residènciad’un municipi diferent de València, haurà d’adjuntar un certificat expedit perl’Ajuntament en el terme municipal on conste el domicili referit, acreditatiu de nodisfrutar de l’exempció en el pagament de l’impost per un altre vehicle de la seuatitularitat, així com la documentació acreditativa de residir en l’immoble en quèconsta empadronat a València (rebuts de consum de llum, aigua, gas, internet, targeta de seguretat social, contracte d’arrendament…), tots referits al dit immoble.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 89 50 79

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004
On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributaria Integral (963 895 079) o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària


Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina