ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Vehicles - Exempció de vehicles per a persones amb discapacitat, en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.VE.25
Descripció

Obtindre l'exempció en el pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica quan es tracte dels vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat, empadronades en el municipi de València i per a l'ús exclusiu, sempre que residisca al municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle.

Requisits
 • La persona discapacitada i qui conduïx habitualment el vehicle han d'estar empadronades al terme municipal de València.
 • El certificat de discapacitat de la persona titular del vehicle ha de ser igual o superior al grau de 33% o d'incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa.
 • El vehicle ha de ser per a ús exclusiu de la persona titular (ha de circular a bord del vehicle en tot moment, com a conductor o passatger).
 • No beneficiar-se de l'exempció per un altre vehicle.
 • El vehicle ha de tindre la ITV en vigor.
Quan sol·licitar-ho

Abans del 31 de desembre de l'any anterior al que haja de tindre efecte, sense que la concessió puga tindre caràcter retroactiu. Si ho fa més tard, té efectes en l'exercici següent al de la sol·licitud.

En cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de presentació de la sol·licitud d'exempció és d'un mes a partir de la data de matriculació del vehicle.

Documentació a presentar

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones.:

  excepte si s’està obligat a relacionar-se amb l’Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte si s’està obligat a relacionar-se amb l’Administració de manera electrònica.

 • En el cas de menors d'edat, el llibre de família
 • Certificat oficial del grau de discapacitat:

  pot ser l'expedit per la comunitat autònoma corresponent amb grau igual o superior al 33%; un certificat de l'INSS que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; una resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma; o una resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o Ministeri de Defensa que reconega una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Permís de circulació del vehicle
 • Targeta ITV en vigor
 • Permís de conduir en vigor:

  de la persona titular del vehicle i de qui el conduïx habitualment quan estiga destinat a transportar la persona amb discapacitat.

 • Pòlissa d'assegurança obligatòria en què consten les dades del vehicle, del propietari i del conductor habitual.
 • Declaració Responsable subscrita per persona amb discapacitat
 • Autoliquidació, si és el cas
 • Número de compte de l’entitat bancària, en cas que la devolució de l'import de l'impost siga procedent.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació que cal presentar”:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària (preferentement amb CITA PRÈVIA). Cal signar la compareixença i comunicació de la concessió de la bonificació. En cas que la bonificació no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la notificació corresponent.
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentement amb CITA PRÈVIA).
 • A través de la seu electrònica.
Informació Complementària
 • L'exempció s'aplica si es mantenen els requisits.
 • L'exempció no resulta aplicable als subjectes passius beneficiaris per a més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle es denega mentre l'anterior estiga vigent. En els casos de renúncia a l'exempció anterior, de transferència del vehicle o de baixa definitiva, l'exempció pel nou vehicle, en cas de concedir-se, té efectes a partir de l'exercici següent.
 • El conductor o conductora habitual que s'indica en la declaració responsable ha de figurar com a tal en la pòlissa de l'assegurança obligatòria.
 • Si la persona discapacitada i, si és el cas, qui conduïx habitualment el vehicle consten empadronats a València, però de la pòlissa de l'assegurança del vehicle aportada es desprén un altre domicili de residència d'un municipi diferent a València, caldrà adjuntar-hi un certificat expedit per l'Ajuntament d'aquell terme municipal que acredite que no gaudix de l'exempció en el pagament de l'impost per un altre vehicle de la seua titularitat. A més, caldrà aportar-hi la documentació que acredite de residir que residix en l'immoble on consta empadronat a València (rebuts de consum de llum, aigua, gas, internet, targeta la de Seguretat Social, contracte d'arrendament o propietat…), tots referits a este immoble.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzeu la sol·licitud en línia amb signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l'apartat Carpeta Ciutadana de la seu, podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i tambè aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79 o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València, preferentement amb CITA PRÈVIA.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.esOficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina