ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, vol i subsòl públic per empreses explotadores de subministraments d'interès general.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.TA.10
Descripció

Presentació de l'autoliquidació de la taxa pel 1’5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjectes passius previstos en l'art. 3.2 de l'Ordenança Fiscal reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments Especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal

Requisits

Presentació de la documentació acreditativa dels ingressos obtinguts, dirigida al Servei de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.

Quan sol·licitar-ho

Presentació de l'autoliquidació abonada dins dels quinze dies posteriors a la finalització de cada trimestre, podent descarregar el document a través del formulari d'autoliquidació de la taxa disponible a la web de l'ajuntament de valència (pagament de tributs municipals/autoliquidació d'impostos)

Documentació a presentar

 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Documentació per a tots els casos:
 • DNI, NIE, CIF del subjecte passiu
 • Autoliquidació model A400:

  Pot autoliquidar el tribut en el següent enllaç.

Taxes
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, vol i subsòl públic

Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl dels terrenys d'ús públic municipal:

 • 1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme municipal de València.

Pot autoliquidar el tribut en el següent enllaç.


Taxes per Utilització privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'ús públic municipal


Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

ATENCIÓ TELEFÒNICA GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL
Telèfon: 96.389.50.79 Ext:7279.
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
ayuntamientovalencia_gti@valencia.es.

Legislació

Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • SERVICI TRIBUTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES. NEGOCIAT ICIO I TAXES URBANÍSTIQUES.C/ Arquebisbe Mayoral, 8-Planta Baixa. Tel.: 963525478, ext. 1298.De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina