ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Exempció a l’Impost IVTNU/Plusvàlua per dació en pagament de vivenda habitual
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.50
Descripció

Exempció en l'Impost de les transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'este, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiga sobre esta, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, duga a terme l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

També, exempció de les transmissions de l'habitatge habitual en què concórreguen els requisits anteriors, dutes a terme en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física, deutora hipotecària o garant d'esta, que transmeta mitjançant dació en pagament el seu habitatge habitual, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiga sobre esta, contretes amb en titats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitze l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris i complisca els requisits per a la concessió de l'exempció.

Requisits
 • Ser subjecte passiu del tribut o interessat legítim.
 • Manca de l'obligat tributari i de qualsevol un altre membre de la seua unitat familiar d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge, així com la insuficiència de recursos econòmics.
 • Estar empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió de l'habitatge habitual o des del moment de l'adquisició si aquest termini fóra inferior als dos anys.
Quan sol·licitar-ho

En el termini de 30 dies hàbils a comptar des de la data en la qual es produïsca la transmissió per dació en pagament de l'habitatge habitual.

Documentació a presentar

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l'autoliquidació quota 0 vosté mateix des del següent enllaç, sense necessitat de signatura electrónica, assenyalant l'opció exempció al final de la mateixa.

Manual d'ajuda per a la realització de l'autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Òmpliga i presente l'imprés específic de l'apartat Impresos en qualsevol registre o oficina presentadora, o si disposa de signatura electrònica, òmpliga i presente el formulari prement el botó Iniciar tràmit d'esta pàgina, o bé seguint l’enllaç que apareix al finalitzar l’autoliquidació, adjuntant en tots dos casos la següent DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:

En tots els casos:

 • Còpia de l’autoliquidació quota 0 feta per la persona interesada.
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, i domicili de comunicació.
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització.
 • Documentació que fonamente la no subjecció en cas que no es desprenga del títol de transmissió o adquisició.

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Si preferix sol·licitar assistència en l'autoliquidació en l'Oficina de Gestió Tributària Integral, consulte el següent enllaç: ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l'autoliquidació quota 0 vosté mateix, des del següent enllaç, sense necessitat de certificat digital, assenyalant l'opció Exempció al final de la mateixa.

Manual d'ajuda per a la realització de l'autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Ha de presentar l'autoliquidació quota 0 adjuntant la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE del apartat Documentació a presentar d'esta mateixa pàgina, d'una de les següents formes:

- Si disposa de signatura electrònica, pot presentar la declaració punxant en l'enllaç que li apareixerà en pantalla una vegada elaborada l'autoliquidació, o bé prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, emplenant en tots dos casos el formulari, i signant la declaració.

- Si no disposa de signatura electrònica, pot emplenar l'imprés específic de l'apartat Impresos d'esta pàgina i presentar-lo a través de registre o oficina Presentadora.

ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Si preferix sol·licitar assistència en l'autoliquidació en l'Oficina de Gestió Tributària Integral, consulte el següent enllaç: ASSISTÈNCIA EN L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST IVTNU/PLUSVÀLUA

Informació Complementària

L'Administració Municipal dins del termini legal de prescripció de quatre anys per a determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació, verificarà i comprovarà la seua autoliquidació, i si no la troba conforme, practicarà liquidació definitiva, que notificarà a l'obligat tributari, rectificant els elements o dades mal aplicades i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà les sancions procedents si és el cas. Així mateix practicarà en la mateixa forma, liquidació dels fets imposables continguts en el document que no hagueren sigut declarats pel subjecte passiu.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

AUTOLIQUIDACIÓ QUOTA 0 PER WEB

1. Pot realitzar l'autoliquidació quota 0 vosté mateix, des del següent enllaç, sense necessitat de certificat digital, marcant l’opció Exempció al final de la mateixa.

Manual d'ajuda per a la realització de l'autoliquidació.

AUTOLIQUIDACIÓ DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS

2. Realitzar la presentació de l’autoliquidació quota 0 en línia amb signatura electrònica

Pot iniciar la presentació en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la declació d’autoliquidació quota 0 per exempció

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

De 8.30 a 14.00: 963895079. 962084849, 962084856, 962084840

Legislació

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovades per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària. (LGT)
- Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. (RGIAT).
- Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDESC/ de la Sang núm. 5 (1r i 6é pis)Tel.: 962084856, 962084849, 962084840Fax: 962084856, 962084849, 962084840De 8:30 a 14 h, de dilluns a divendressinspecc@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina