ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Bonificació a l’Impost IVTNU/Plusvàlua per transmissió inter vius, entre familiars, de terrenys afectes a activitat econòmica.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.40
Descripció

Sol·licitud de bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost per les transmissions inter vius, entre descendents i ascendents, tots dos per naturalesa o adopció, i entre els cònjuges, de terrenys en els quals s’exercisca una activitat econòmica declarada d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i de foment d’ocupació.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu de l’impost que transmeta el terreny en el qual s’exercisca una activitat econòmica, que siga descendent o ascendent, bé per naturalesa o bé per adopció, o cònjuge de l’adquirent.

Requisits

- Que el transmitent siga descendent o ascendent, bé per naturalesa o bé per adopció, o cònjuge de l’adquirent.

- Que l’activitat econòmica estiga donada d’alta en l’IAE des de, almenys, l’exercici anterior a aquell respecte al que se sol·licita la bonificació.

- L’activitat econòmica l’ha d’exercir el titular de la propietat.

- Tant l’activitat econòmica com la propietat i el nombre d’empleats hauran de mantindre’s durant almenys els dos anys següents des de la seua transmissió a l’adquirent.

- Haurà d’estar-se en possessió de la corresponent llicència o autorització municipal d’activitat.

Quan sol·licitar-ho

En el termini de 30 dies hàbils a comptar des de la data en la qual es produïsca la transmissió de la propietat del terreny.

Documentació a presentar

La DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE és la següent:

En tots els casos:

 • Document d’identitat de la persona obligada al pagament, i domicili de comunicació d’esta.
 • En cas de representant o persona autoritzada:
 • Escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada.
 • Document d’identitat de la persona que la representa o està autoritzada.
 • Document notarial, judicial, administratiu o privat, en el qual conste el fet, acte o contracte que origina la imposició.
 • Còpia de la llicència o autorització municipal d’activitat.
 • Declaració jurada firmada per la persona adquirent en la qual es comprometa a que tant l’activitat econòmica, com la propietat i el nombre d’empleats de l’activitat, van a mantindre’s durant almenys els dos anys següents des de l’adquisició.
 • Declaració censal model 036 o 037 de l’impost d’activitats econòmiques.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

SOL·LICITUD DE MANERA PRESENCIAL

1. Ha d’omplir, descarregar i imprimir el document de l’apartat Impresos d’esta página.

2. Ha de presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE de l’apartat Documentació a presentar d’esta mateixa pàgina, en qualsevol dels registres o oficines presentadores.

SOL·LICITUD PER SEU DE L’AJUNTAMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

• Pot iniciar la presentació en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

• Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.

• Òmpliga el formulari.

• Adjunte la documentació requerida.

• Presente i firme la sol·licitud.

• Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació.

Posteriorment, en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Informació Complementària

Una vegada acreditats en el procediment gestor els requisits, correspondrà a la Junta de Govern Local la concessió d'esta bonificació, conforme al que es preveu l'article 7, apartat 3, de l'Ordenança fiscal general.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
.
Article 136 Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs.
Fer en web

Realitzar la declaració en línia amb signatura electrònica

 • Pot iniciar la declaració en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.
 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.
 • Òmpliga el formulari.
 • Presente i signe la sol·licitud.
 • Adjunte la documentació necessària.
 • Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació.

Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que se li siga requerisca.

Atenció telefònica

Atenció telefònica de 8:30 a 14:00 962084849, 962084856, 962084840.

Legislació

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovades per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària. (LGT).
- Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. (RGIAT).

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDESC/ de la Sang núm. 5 (1r i 6é pis)Tel.: 962084856, 962084849, 962084840Fax: 962084856, 962084849, 962084840De 8:30 a 14 h, de dilluns a divendressinspecc@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina