ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Rectificació autoliquidació Impost IVTNU/Plusvàlua
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.20
Descripció

Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació tributària quan l'interessat considere que aquesta ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims.

Qui ho pot sol·licitar?

- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o entitat de l’article 35.4 Llei general tributària que adquirisca el terreny o a favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o entitat de l’article 35.4 Llei general tributària que transmeta el terreny o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, llevat que el contribuent siga una persona física no resident a Espanya, i en este cas l’adquirent serà el subjecte passiu substitut d’este.

Requisits

Ser subjecte passiu del tribut o interessat legítim i haver practicat una autoliquidació per concepte tributari.

Quan sol·licitar-ho

Una vegada presentada l'autoliquidació i abans que l'Administració haja practicat la liquidació definitiva o en defecte d'açò abans que haja prescrit el dret de l'Administració per a determinar el deute tributari.

Documentació a presentar

La DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE és la següent:

En tots els casos:

 • Identificació de la persona obligada al pagament i domicili de comunicació
 • En el cas de representant o persona autoritzada:

- Escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada.
- Document d’identitat de la persona que la representa o està autoritzada.

 • Documentació en què es base la sol·licitud de rectificació.
 • Justificants de l'ingrés efectuat per la persona o entitat obligada tributària.

En el cas que se sol·licite devolució juntament amb la rectificació d'autoliquidació:

 • Certificat de titularitat bancària on efectuar la devolució.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Rectificació autoliquidació impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana:
  • Document d'identitat de la persona o entitat interessada
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització:

   Aquesta escriptura de poders o autorització haurà d'estar signada per autorizante i autoritzat i s'acompanyarà la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.

  • Mitjà de devolució:

   En cas que se sol·licite devolució acompanyada de la rectificació, haurà de fer-se constar el mitjà triat pel qual haja de realitzar-se la devolució, podent optar entre els previstos en l'article 132 de la LGT.

  • Documentació en què es basa la sol·licitud de rectificació
  • Justificants de l'ingrés efectuat per la persona o entitat obligada tributària
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

SOL·LICITUD DE MANERA PRESENCIAL

1. Ha d’omplir, descarregar i imprimir el document de l’apartat “Impresos” d’esta página.

2. Ha de presentar la declaració i adjuntar-hi la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE de l’apartat “Documentació a presentar” d’esta mateixa pàgina, en qualsevol dels registres o oficines presentadores.

SOL·LICITUD PER LA SEU DE L’AJUNTAMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

• Pot iniciar la presentació en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

• Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar-hi d’acord amb l’apartat “Documentació a presentar”.

• Òmpliga el formulari.

• Adjunte la documentació requerida.

• Presente i signe la declaració.

• Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació.

Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta seu, podrà consultar i obtindre una còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o la que li siga requerida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 128 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
.
Article 128 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Atenció telefònica de 8:30 a 14:00 963895079. 962084849, 962084856, 962084840.

Legislació

- Llei 58/2003, de 17 desembre, general tributària. (LGT).
- Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març..
- Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. (RGIAT).

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDESC/ de la Sang núm. 5 (1r i 6é pis)Tel.: 962084856, 962084849, 962084840Fax: 962084856, 962084849, 962084840De 8:30 a 14 h, de dilluns a divendressinspecc@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina