ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Devolució proporcional IAE-COVID
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.AE.30
Descripció

Obtindre la devolució de la part proporcional de l'import ingressat per la quota de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2020 per aplicació del règim de paralització d'indústries que estableix l'apartat 4 de la regla 14 del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la Instrucció de l'Impost d'activitats Econòmiques. Tot això de conformitat amb els recents pronunciaments judicials en relació amb la suspensió o limitació transitòria de l'activitat econòmica ordenada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones interessades que hagen efectuat l'ingrés del rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2020 i que no exerciren cap activitat durant l'estat d'alarma, això és, del 14 de març al 21 de juny de 2020

Quan sol·licitar-ho

Abans del transcurs del termini de 4 anys des que es va realitzar l'ingrés. A partir d'eixe moment prescriu el dret a la devolució.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
  • Acreditació del núm. de compte d'entitat bancària, en la qual efectuar, en el seu cas, la devolució mitjançant transferència
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
RD 520/2005, de 13 de mayo por el que se aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
RD 520/2005, de 13 de maig pel qual s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació -escriptura de poders o escrit signat per persona autoritzadora i autoritzada- i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96.389.50.79

Legislació
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Arts. 32 i 221
  • Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels Tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.
  • RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
On dirigir-se

Si desea más información, puede llamar al teléfono de Atención de Gestión Tributaria Integral, 96.389.50.79, o enviar un correo electrónico ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
  • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina