ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu carácter neutre i sostenible amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ER.AY.20
Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria es establir les normes que han de regir la concessió de la I Edició dels Premis Falles Neutres i Sostenibles a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter de sostenibilitat amb motiu de les falles de 2023, i establir majors vies de participació́ de les comissions falleres (gran i infantils) en els diferents camps creatius i artístics, promovent el més ampli coneixement i difusió́ de les noves propostes de les falles que, pels seus elements, tractaments de temes i materials, tinguen un concepte de sostenibilitat.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar aquestes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per tal cosa, i que estiguen inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València a la data de terminació del termini de presentació de la sol·licitud de participació.

Requisits
 • Podran sol·licitar aquestes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per tal cosa. L’acreditació d’aquests extrems s’efectuarà mitjançant de la declaració responsable prevista en l’apartat 4.3.
 • Així mateix, les esmentades comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València a la data de terminació del termini de presentació de la sol·licitud de participació. El Servici d’Emergència Climàtica i Transició Energètica comprovarà d’ofici el compliment d’aquest requisit.
 • Per la Presidència de la comissió fallera sol·licitant s’emetrà una declaració responsable en document normalitzat que estarà en l’apartat impresos del tràmit relatiu als següents punts en relació a l’entitat sol·licitant:

a) Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l’article 2.1 del Reglament Faller aprovat per la Comissió de Cultura el 20 de febrer de 2002 i pel Ple Municipal el 22 de febrer de 2002.
b) No trobar-se incursa en alguna de les circumstàncies relacionades en el s articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.
c) Estar exempta o no subjecta o trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals front a la Seguretat Social i per reintegrament de subvencions.
d) No tindre pendent de justificació cap subvenció atorgada per l’Ajuntament de València o els seus organismes quan finalitze el termini de presentació. L’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.
e) Assumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini de temps inherent al reconeixement del dret o facultat o al seu exercici, conforme a l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
f) Si ha rebut o no altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat que financen l’activitat subvencionada, en el seu cas, indicant si s’han concedit i quantitat o si està pendent de resolució, així com l’entitat de procedència.

 • En el suposat d’haver modificat el CIF, domicili fiscal i dades bancaris on es desitja rebre el premi, haurà de comunicar-se a l’ajuntament mitjançant del procediment telemàtic d’alta i manteniment en fitxers de creditors, concessionaris, personal propi i tercers.
 • La comissió fallera autoritzarà de forma expressa a l’Ajuntament de València per sol·licitar informació de forma telemàtica sobre el compliment d’obligacions tributaries i davant de la Seguretat Social a la corresponent administració. No obstant, podrà oposar-se expressament al consentiment, i haurà d’aportar en aquest cas les corresponents certificacions.
 • Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions hauran de concórrer no sols en el moment de la concessió, sinó també en el del reconeixement de l’obligació.
 • Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si caducaren abans de la concessió o del cobrament de la subvenció, s’haurà de presentar, a requeriment del servici gestor, una certificació o declaració actualitzada, excepte quan haja sigut autoritzada a l’obtenció de l’acreditació.
Quan sol·licitar-ho

Després de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

DILIGÈNCIA modificant termini presentació de sol·licituds.

PUBLICACIÓ BOP: 23/01/2023


Termini de sol·licitud: del dia 24/01/2023 fins al 12/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal).

En tot cas, aquesta documentació s'ha de presentar preferentment en format PDF, i la grandària de cada document que s'aporte no podrà excedir els 15 megues.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable:

  Declaració responsable dels requisits per ser beneficiada, en model normalitzat. Document disponible en l'apartat impresos.

 • Esbós de la falla:

  Esbós de la falla (gran i/o Infantil, segons la categoria a que es presente) a grandària DIN A4.

 • Seguells del Ministeri de Transició Ecològica:

  Segells del MITECO del càlcul de l’empremta de carboni, reducció, i compensació de l’empremta de carboni, cas que la comissió fallera s’aculla a aquest criteri de valoració.

 • Memòria descriptiva condicions tècniques:

  Memòria descriptiva amb les condicions tècniques que justifiquen la substitució dels materials derivats del petroli per materials ecològics, derivats vegetals, subproductes de l’agricultura (palla d’arròs, restes de d’esporgada, etc.). i en general procedents de l’economia circular, cas que la comissió fallera s’aculla a aquest criteri de valoració.

 • Memòria justificativa activitats divulgativas:

  Memòria justificativa de l’organització o participació de la comissió fallera en activitats de divulgació i conscienciació sobre emergència climàtica, transició energètica i neutralitat climàtica (inclourà: objectius, núm. de persones que han participat, participants, activitats desenvolupades, resultats que s’han obtingut i material gràfic i divulgatiu), cas que la comissió fallera s’aculla a aquest criteri de valoració.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat "Documentació a presentar"
 • Òmpliga el formulari de sol·licitud
 • Adjunte, la documentació indicada. Si és el cas, model normalitzat de l'Autorització del President de la Falla per a actuar com a representant.
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006.

- Bases premis falles sostenibles ciutat de València 2023.

- DILIGÈNCIA modificant termini presentació de sol·licituds.

Anar a inici de pàgina