ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50/50
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ER.AY.15
Descripció

Subvenció col·legis 50-50 CURS 2022-2023

Qui ho pot sol·licitar?

Col·legis públics de primària de la ciutat de València.

Requisits
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No mantindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Haver complit amb les obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en els casos en els quals no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicació BOP: Dijous, 30 de Juny de 2022 - Núm. 124


Termini de sol·licitud: del dia 01/07/2022 fins al 11/08/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Targeta fiscal del col·legi
 • Carta de motivació
 • Annex 1. Declaració responsable:

  document de l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació sol·licitud.

Informació Complementària

L'Annex II es presentarà amb posterioritat, segons l'art. 15 de la Convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 2 meses
Resolució i notificació per a pagament: 2 mesos des de finalització execució projecte. Execució i justificació de mesures adoptades: 3 mesos des de comunicació de l'aprovació.
Resolució i notificació per a pagament (Art. 12 y 13) Execució i justificació de mesures adoptades (Art. 15)
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087366

962087368

962087371

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/06/2022, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 durant el curs 2022-2023.
 • Anunci aclariment terminis Projecte 50/50.
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

SERV. EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSIC. ENERGETICA

On presentar:

NOMÉS SEU ELECTRÒNICA

Anar a inici de pàgina