ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50/50
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ER.AY.15
Descripció

Subvenció col·legis 50-50 CURS 2023-2024.

Concessió de subvencions destinades a promoure l'estalvi energètic i d'aigua potable en 20 col·legis integrants del Projecte 50/50, curs 2023-2024 i en els quals l'Ajuntament de València té l'obligació legal de satisfer els consums.

La filosofia dels projectes 50/50 és establir un benefici directe per al col·lectiu de persones que fan ús d'una instal·lació, de tal manera que els estalvis econòmics obtinguts en el consum revertiran en el col·legi.

* * * * * * * * * *

(07/06/2023) Llistats provisionals i requeriments per a esmenar.

TERMINI PER A ESMENAR: 10 dies hàbils, a comptar des del dia de la publicació, és a dir, des del dia 8 de juny fins al 21 de juny de 2023, tots dos inclusivament.
Aquesta documentació haurà de presentar-se per la Seu Electrònica d'aquesta Corporació, a través del tràmit “Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local” o a través de Carpeta ciutadana, on s'haurà de dir que pertany a l'expedient E 08001 2023 14.
De no efectuar-se en l'esmentat termini, es tindran per desistides en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu.

IMPRESOS

Annex 1. Declaració responsable

Annex 2. Compromís d'integració de persones 50-50

Annex 3. Carta de motivació 50-50

* * * * * * * * * *

LLISTATS PROVISIONALS SELECCIÓ COL·LEGIS BENEFICIARIS. (PUBLICACIÓ EN TAULER D'EDICTES: 14/07/2023). Termini al·legacions: 10 dies hàbils des del 17/07/2023 fins al 28/07/2023, ambdós inclusivament. Haurà de presentar-se a tráves de Carpeta ciutadana o pel tràmit “Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local", indicant que pertany a l'expedient E 08001 2023 14.


Qui ho pot sol·licitar?

Col·legis públics de primària de la ciutat de València.

Requisits
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No mantindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Haver complit amb les obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en els casos en els quals no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
Quan sol·licitar-ho

20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicació BOP: Dijous 11 de maig de 2023


Termini de sol·licitud: del dia 12/05/2023 fins al 31/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Els Annexos estaran disponibles en l'apartat impresos d'aquesta pàgina per a descarregar, emplenar, signar i adjuntar a aquest tràmit.

"TOTS ELS DOCUMENTS, excepte el CIF, HAURAN D'ANAR SIGNATS"


 • "L'Annex 4. Compte justificatiu simplificat" es presentarà amb posterioritat per a la seua justificació.


Documentació per a tots els casos:
 • Targeta fiscal del col·legi
 • Annex 1. Declaració responsable
 • Annex 2. Compromís d'integració de persones 50-50
 • Annex 3. Carta de motivació 50-50
 • Annex 4. Compte justificatiu simplificat
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació sol·licitud.

Informació Complementària

"L'Annex 4.Annex 4. Compte justificatiu simplificat" es presentarà amb posterioritat per a la seua justificació només pels Col·legis que hagen resultat beneficiaris, segons l'art. 15 de la Convocatòria.

"La justificació del pagament de les mesures executades a instàncies de l’escola, es mitjançant la presentació del model de compte justificatiu simplificat de la subvenció, annex IV, amb els documents i certificats que s’hi indiquen, signats per la persona responsable del centre, i s’han de aprovar per resolució d’Alcaldia i, per delegació, per la Junta de Govern Local."

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 2 meses
Resolució i notificació per a pagament: 2 mesos des de finalització execució projecte. Execució i justificació de mesures adoptades: 3 mesos des de comunicació de l'aprovació.
Resolució i notificació per a pagament (Art. 12 y 13) Execució i justificació de mesures adoptades (Art. 15)
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

962087366

962087368

962087371

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/04/2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 durant el curs 2023-2024.
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

SERV. EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSIC. ENERGETICA

On presentar:

NOMÉS SEU ELECTRÒNICA

Anar a inici de pàgina