ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud prova accés a Ensenyaments Professionals de música
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.OT.31
Descripció

Sol·licitud prova accés a Ensenyaments Professionals.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol família.

Requisits

Per a Ensenyaments Professionals tenir edat compresa entre 12 i 18 anys, els/les menors de 12 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar on se'ls permeta realitzar la prova d'accés i els/les majors de 18 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar.

Per a sol·licitar el permís per a poder realitzar les proves d'accés a Ensenyances Professionals, ho han de fer enviant un correu a iturbi@valencia.es.

El termini per a sol·licitar el permís finalitza el 30 d'abril de 2024

Quan sol·licitar-ho

Cada any Conselleria marca les dates concretes.

1a Convocatòria: del 6 de maig a les 9h fins al 17 de maig a les 15h.
2a Convocatòria: del 5 de juliol a les 9h fins al 8 de juliol a les 15h.

Documentació a presentar

- Si la sol·licitud es realitza presencialment, imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica. Si la persona sol·licitant (aspirant) és menor edat aportarà com a document d'apoderament llibre de família o document que n'acredite la representació. Prèviament s'haurà d'autoliquidar i pagar taxa a través de la web, en el formulari d'autoliquidació "Sol·licitud proves d'accés a Ensenyaments Professionals Conservatori José Iturbi", havent d'imprimir-se el justificant que acredite haver realitzat el pagament, per a poder adjuntar-lo en presentar la sol·licitud. Per a realitzar la sol·licitud presencialment pot autoliquidar des d'ací.

- Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.

- Si la persona sol·licitant (aspirant) és major d'edat, una vegada "inicie tràmit" accedirà mitjançant la primera opció "Soc l'interessat".
- Si la persona sol·licitant (aspirant) és menor edat, una vegada "inicie tràmit" accedirà mitjançant la quarta opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament" i aportarà com a document d'apoderament llibre de família o document que n'acredite la representació.
- El pagament de la taxa es gestionarà a través del formulari de presentació. L'aplicació li anirà guiant.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI de la persona aspirant
 • Fotografia grandària carnet de la persona aspirant
 • En cas de ser menor de 12 anys o major de 18, resolució de la direcció del Conservatori
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Prova accés alumnat amb bonificació 50%:
  • Carnet de família nombrosa o monoparental de caràcter general
 • Prova accés alumnat exempt pagament taxa:
  • Si és el cas, carnet de família nombrosa o monoparental categoria especial
  • Si és el cas, document que acredite ser víctimes d'actes terroristes:

   Les persones contribuents que formen part de l’alumnat i siguen, ells o els seus pares, víctimes d’actes terroristes.

  • Si és el cas, document que acredite ser víctima d’actes de violència sobre la dona:

   les persones contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • Si és el cas, document acreditatiu de ser beneficiari/ària de beques:

   conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels conceptes següents:

   • Matrícula per assignatura.
   • Assignatura pendent.
   • Examen de revàlida o aptitud.
   • Drets d'examen (cicles elemental i superior).
   • Prova d'accés.
  • Si és el cas, document que acredite la subjecció a protecció de menors o reeducació:

   les persones contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.

  • Si és el cas, document que acredite que participen en programes de preparació a la independència de menors:

   d’acord amb l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor. En el cas en què els o les contribuents siguen majors de 16 anys.

  • Si és el cas, document que acredite que tenen a càrrec persones amb diversitat funcional o menors:

   en el cas en què les persones contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys.

  • Si és el cas, document que acredite que és víctima d’explotació sexual o tràfic de dones:

   en el cas en què les persones contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys.

  • En el seu cas, document que acredite víctima de violencia intrafamiliar:

   en el cas en què les persones contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys

Taxes
Prova accés a Ensenyaments Professionals

Prova accés general (ordinària) 49,13€
Prova accés alumnat amb bonificació 50% 24,57€
Prova accés alumnat exempt 0€

a) Si la sol·licitud s'efectua a través de seu electrònica, el pagament de la taxa es gestionarà a través del formulari de presentació. L'aplicació li anirà guiant.
b) Si la sol·licitud s'efectua de manera presencial, prèviament s'haurà d'autoliquidar i pagar taxa a través de la web , en el formulari d'autoliquidació "Sol·licitud proves d'accés a Ensenyaments Professionals Conservatori José Iturbi", havent d'imprimir-se el justificant que acredite haver realitzat el pagament, per a poder adjuntar-lo en presentar la sol·licitud. Per a realitzar la sol·licitud presencialment pot autoliquidar des d'ací.

EXEMPTS:

a) Alumnat membre d'una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

b) Alumnat que siguen, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Alumnat beneficiari de beques, conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels següents conceptes: matrícula per assignatura, assignatura pendent, prova d'accés.

e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. Els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'acord amb l'art. 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor. Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o que hagen sigut víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar.

BONIFICACIÓ DEL 50%:

Alumnat membre de famílies nombroses o monoparentals de caràcter general.


Taxes per les ensenyances impartides en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Omplir la sol·licitud. Aportar la documentació. Registrar.

Informació Complementària

Per a la realització de la prova d'accés a Ensenyances Professionals es requerix del pagament d'una taxa.

Òrgan que resol: Conservatori José Iturbi
Reclamacions: 3 dies des de la publicació del llistat provisional
Resolució Reclamacions: Fins la publicació llistat definitiu

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082759

Legislació
 • Article 9 i 10 del Decret 159/2007, del 21 de setembre, del Govern Valencià.
 • Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Régim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes: 962082759

Oficines de presentació: La sol·licitud es realitzarà presencialment o de manera telemàtica.

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina