ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud prova accés a Ensenyaments Professionals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.OT.31
Descripció

Sol·licitud prova accés a Ensenyaments Professionals.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol família.

Requisits

Per a Ensenyaments Professionals tenir edat compresa entre 12 i 18 anys, els/les menors de 12 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar on se'ls permeta realitzar la prova d'accés i els/les majors de 18 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar.

Per a sol·licitar el permís per a poder realitzar les proves d'accés a Ensenyances Professionals, ho han de fer enviant un correu a iturbi@valencia.es.

El termini per a sol·licitar el permís finalitza el 30 d'abril de 2021.

Quan sol·licitar-ho

Cada any Conselleria marca les dates concretes.

1a convocatòria: del dia 10 de maig a les 9:00 h fins al 17 de maig a les 15:00 h.
2a convocatòria: del dia 1 de juliol a les 9:00 h fins al 9 de juliol a les 15:00 h.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.
 • Si la persona sol·licitant (aspirant) és major d'edat, una vegada "inicie tràmit" accedirà mitjançant la primera opció "Soc l'interessat".
 • Si la persona sol·licitant (aspirant) és menor edat, una vegada "s'inicie tràmit" accedirà mitjançant la quarta opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament" i s'aportará com a document d'apoderament llibre de família o document que acredite la representació.

El pagament de la taxa es gestionarà a través del formulari de presentació. L'aplicació li anirà guiant.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI de la persona aspirant
 • Fotografia grandària carnet de la persona aspirant
 • En cas de ser menors de 12 anys o majors de 18, resolució direcció del Conservatori
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Prova accés alumnat amb bonificació 50%:
  • Carnet de família nombrosa o monoparental de caràcter general
 • Prova accés alumnat exempt pagament taxa:
  • En el seu cas, carnet de família nombrosa o monoparental categoria especial
  • En el seu cas, document que acredite ser víctimes d'actes terroristes:

   Els i les contribuents que formen part de l'alumnat i siguen, ells o els seus pares o mares, víctimes d'actes terroristes.

  • En el seu cas, document acredite ser víctima d'actes de violència sobre la dona:

   Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • En el seu cas, document acreditatiu beneficiari/a beques:

   Conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels següents conceptes:

   • Matrícula per assignatura.
   • Assignatura pendent.
   • Examen de revàlida o aptitud.
   • Drets d'examen (cicles elemental i superior).
   • Prova d'accés.
  • En el seu cas, document que acredite subjecció protecció de menors o reeducació:

   Els i les contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

  • En el seu cas, document acredite participen programes preparació independència de menors:

   D'acord amb l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor. En el cas en què els i les contribuents siguen majors de 16 anys

  • En el seu cas, document tindre a càrrec persones diversitat funcional o menors:

   En el cas en què els i les contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys.

  • En el seu cas, document que acredite víctima d'explotació sexual o tracta:

   En el cas en què els i les contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18

  • En el seu cas, document que acredite víctima de violencia intrafamiliar:

   En el cas en què els i les contribuents siguen majors de 16 anys i menors de 18

Taxes
Prova accés a Ensenyaments Professionals

Prova accés general (ordinària) 49,13€
Prova accés alumnat amb bonificació 50% 24,56€
Prova accés alumnat exempt 0€

El pagament de la taxa es gestionarà a través del formulari de presentació. L'aplicació li anirà guiant.

EXEMPTS:

a) Alumnat membre d'una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

b) Alumnat que siguen, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Alumnat beneficiari de beques, conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels següents conceptes: matrícula per assignatura, assignatura pendent, prova d'accés.

e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. Els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'acord amb l'art. 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor. Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o que hagen sigut víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar.

BONIFICACIÓ DEL 50%:

Alumnat membre de famílies nombroses o monoparentals de caràcter general.


Taxes per les Ensenyances Oficials Impartides en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Omplir la sol·licitud. Aportar la documentació. Registrar.

Informació Complementària

Per a la realització de la prova d'accés a Ensenyances Professionals es requerix del pagament d'una taxa.

Òrgan que resol: Conservatori José Iturbi
Reclamacions: 3 dies des de la publicació del llistat provisional
Resolució Reclamacions: Fins la publicació llistat definitiu

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082759

Legislació
 • Article 9 i 10 del Decret 159/2007, del 21 de setembre, del Govern Valencià.
 • Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Régim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes: 962082759

Oficines de presentació: La sol·licitud es realitzarà de manera telemàtica.

Anar a inici de pàgina