ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA 2022/2023 telemàtica exclusivament: Adjudicació vacants durant este periode
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.ES.10
Descripció

L’Ajuntament de València, a través del Servici d’Educació, Oficina Municipal d’Escolarització (OME), s’encarrega de l’escolarització sobrevinguda d’acord amb l’article 57 de l’ORDE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.
A més, l’Oficina Municipal d’Escolarització presta un servici d’informació durant tot l’any sobre els diferents aspectes del procés d’escolarització a la ciutat de València: centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat, documentació necessària per a sol·licitar plaça escolar, zonificació escolar i derivació als Organismes i les Entitats que corresponguen en cada cas, quan la competència no siga municipal.
No requerix cita prèvia: tràmit exclusivament telemàtic a través del Portal d’Escolarització Sobrevinguda de l’Ajuntament de València denominat PortES.
Informació telefònica sobre escolarització i escolarització sobrevinguda: PortES*****

MANUAL PORTES WEB

¡¡¡LLIJA-HO, PER FAVOR!!!!:

Recull les indicacions, pas a pas, per descarregar-se AppValència en el seu dispositiu móvil, inscriure’s en PortEs i registrar les sol·licituds de plaça escolar a les famílies amb fills/es, al període d’escolarització sobrevinguda exclusivament en: el tercer curs del primer cicle de E. Infantil, només en els centres públics que ho imparteixen, E. Infantil, segon cicle, E. Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Qui ho pot sol·licitar?

El pare o la mare, el tutor/a o representant legal de l’alumnat que ha de residir en el municipi de València i que requerix ser escolaritzat amb posterioritat al període d’admissió establit en la normativa actual d’escolarització en els nivells d’Educació Infantil segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, d’acord amb l’article 57 de l’ORDE 7/2016 citada anteriorment.

Atén:

 • Alumnat traslladat des d’un altre municipi i/o país a la ciutat de València després de la finalització del període d’admissió establit en la normativa. Ha de justificar-se degudament.
 • Alumnat desescolaritzat per diversos motius degudament justificats.

Requisits
 • Els i les alumnes, i almenys una de les persones progenitores, tutors o representants legals, han d’estar a la ciutat i HAN DE CAUSAR ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL en la data en la qual han arribat a la ciutat.
 • Si l’escolarització és per domicili familiar HA D’EXISTIR simultaneïtat de dates entre l’empadronament i la sol·licitud de la plaça.
 • Si l’escolarització és per domicili laboral, s’ha d’acreditar mitjançant el contracte/document oportú. HA D’EXISTIR simultaneïtat de dates entre el contracte laboral i la sol·licitud de plaça escolar.
 • Sol·licitud via telemàtica, exclusivament a través del portal d’escolarització sobrevinguda denominat PorTES, habilitat a este efecte. És imprescindible DISPOSAR de:

-Dispositiu mòbil Android o iOS
-Adreça de correu electrònic d’ús habitual
-Número de telèfon mòbil

Quan sol·licitar-ho

En Educació Infantil de segon cicle i en Educació Primària: una vegada iniciat el curs escolar i quan l’Administració educativa competent passa les dades amb les places vacants actualitzades i informatitzades a l’Ajuntament, habitualment a partir de la segona quinzena del mes de setembre.

En Educació Secundària Obligatòria, una vegada que l’Administració educativa competent passa les dades amb les places vacants actualitzades i informatitzades a l’Ajuntament, habitualment a partir del mes d’octubre.

Documentació a presentar

 • DNI, passaport o document equivalent de la mare o pare, tutor/a o representant legal de l’alumnat.
 • Llibre de família. En cas de no tindre’n, s’ha d’aportar un document equivalent on conste el nom i cognoms del/la menor, filiació, lloc i data de naixement, com és: registre civil, partida o certificat de naixement.

Si l’escolarització és per domicili familiar:

 • Contracte de lloguer o compra de la vivenda a nom del pare o mare, o, persona que exercisca la tutela legal, o, un altre document acreditatiu del domicili familiar sempre que existisca simultaneïtat de dates entre el contracte/document i la sol·licitud de plaça escolar.

NOMÉS s’admetrà algun d’estos documents QUAN SIGA IMPOSSIBLE l’EMPADRONAMENT. Ha d’existir simultaneïtat de dates entre el empadronament i la sol.licitud de plaça escolar.
Si s’està empadronat, no cal aportar el certificat d’empadronament.

Si l’escolarització és per domicili laboral:

 • Document que acredite d’una manera suficient la relació laboral i el domicili del centre de treball del pare, mare, tutor/a o representant legal. Ha d’existir simultaneïtat de dates entre el contracte i la sol·licitud de plaça escolar.

Es considera com a domicili familiar o laboral el de la persona que tinga la guarda i custòdia de l’alumne/a. Si la guarda i custòdia és compartida, únicament es podrà optar per un dels domicilis de les persones progenitores.

En els casos d’acolliment, a més:

 • Document legal que acredite este acolliment (Direcció Territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives).
 • DNI o passaport de la persona o persones sobre les quals recau l’acolliment.

Només per a alumnat procedent del sistema educatiu espanyol quan haja de ser escolaritzat en un curs que no li correspon per any de naixement:

Imprescindible presentar:

 • Certificat de matrícula del centre educatiu de procedència, on s’indique el curs en què està matriculat o al qual promociona.L’Administració pot comprovar la identitat de les persones interessades, així com l’empadronament.

Estes tenen dret a no presentar els documents que ja es troben en poder de l’Administració.NOTA:

En casos excepcionals, i davant la impossibilitat de presentar algun d’estos documents, se suplirà mitjançant l’informe escaient emés per l’Administració, L’Organisme o Entitat oficial corresponent

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Actuacions:

 • Instal·leu l’AppValència en el dispositiu mòbil des de Play Store o App Store, segons siga Android o iOS, respectivament. Si ja la teniu, cal assegurar-se que està actualitzada.
 • Obriu l’aplicació i seleccioneu el botó “Ciutadà/ana”/ El meu portal/PortES.
 • Empleneu íntegrament el formulari que apareix a continuació:

Nom i cognoms del: pare/mare, tutor/a, representant legal o persona autoritzada. Només s’ha de registrar una persona per cada unitat familiar.

Adreça electrònica operativa d’ús habitual de la persona registrada.

Número de telèfon mòbil de la persona registrada.

Una vegada la persona registrada sol·licitant d’escolarització sobrevinguda ha realitzat correctament els passos anteriors, l’Oficina Municipal d’Escolarització, a través de PortES, iniciarà el procés de l’escolarització.

Informació Complementària

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA:

Web Educació: Escolarització curs 2022-2023: www.valencia.es/ web educació:

 • Escolarització Sobrevinguda Ajuntament València: Portal d’Escolaritzación Sobrevinguda Ajuntament de València -anomenat PortES-: Oficina Municipal d’Escolarització:

https://educacio-valencia.es/curso-2022-2023/

GENERALITAT VALENCIANA:

Per a informació sobre el període d’admissió de l’alumnat es pot consultar la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: www.edu.gva.es , o contactar amb el telèfon d’informació de la Generalitat (012) o el 961271300 / 961271302.

Enlaces:

Información general: https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Telematrícula; https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Sol.licitud fora de termini: https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/2020/07/fora-de-termini-juliol.html

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Telèfons:

Per a escolarització en general i escolarització sobrevinguda:
Pot cidar al 010 o al 963525478 i demanar qualsevol de les extensión següents:

2108 / 2119 / 4277 / 2126 / 2121

Legislació

NORMATIVA ADMISSIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS 2022/2023

On dirigir-se

INFORMACIÓ I TRÀMIT NO PRESENCIAL.

TRÀMIT EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC: PORTES.

https://educacio-valencia.es/curso-2022-2023/

Adreces electròniques:

Anar a inici de pàgina