ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Escolarització sobrevinguda curs 2021-2022 telemàtica exclusivament: Adjudicació de places escolars vacants durant este període.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.ES.10
Descripció

L’Ajuntament de València, a través del Servici d’Educació, Oficina Municipal d’Escolarització (OME), s’encarrega de l’escolarització sobrevinguda d’acord amb l’article 57 de l’ORDE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.
A més, l’Oficina Municipal d’Escolarització presta un servici d’informació durant tot l’any sobre els diferents aspectes del procés d’escolarització a la ciutat de València: centres docents, terminis d’admissió de l’alumnat, documentació necessària per a sol·licitar plaça escolar, zonificació escolar i derivació als Organismes i les Entitats que corresponguen en cada cas, quan la competència no siga municipal.
No requerix cita prèvia: tràmit exclusivament telemàtic a través del Portal d’Escolarització Sobrevinguda de l’Ajuntament de València denominat PortES.
Informació telefònica sobre escolarització i escolarització sobrevinguda: PortES*****

NOTA INFORMATIVA IMPORTANT TANCAMENT/OBERTURA PORTES

PORTES es tancarà el dia 16 de desembre de 2021 a les 12 h. (migdia) i tornarà a estar actiu el dia 10 de gener de 2022, degut a treballs informàtics que han de dur-se a terme per a posar en funcionament la nova versió de PortES.

Les famílies sobrevingudes hauran de tindre preparat, ja siga en format PDF o en defecte d'això en imatge clara, els següents documents:

1.- Document Nacional d'Identitat o document equivalent del sol·licitant: pare/ mare, o tutor/tutora.

2.- Llibre de família o document equivalent on quede constància de nom, cognoms de l'alumne/a, data, lloc de naixement i filiació.

3.- Certificat d'empadronament o document equivalent que justifique prou el domicili.

El dia 10 de gener de 2022, primer dia lectiu de classe, el sol·licitant de plaça escolar sobrevinguda, haurà d'instal·lar-se en el seu dispositiu mòbil l'aplicació APP València, entrar com a ciutadà i accedir al botó El meu Portal i d'aquest al botó PortES (Portal Escolarització Sobrevinguda) on s'haurà d'emplenar la fitxa que apareix amb les dades sol·licitades i fer clic en el botó “Acceptar”.

A continuació haurà de seguir els passos que li indique PortES i aportar la documentació indicada anteriorment podent ser escolaritzat l'alumne aquell mateix dia si tot és correcte.

Les famílies que no van aportar la documentació abans del dia 16 de desembre a les 12h., hauran de registrar-se en la nova versió de PortES el dia 10 de gener de 2022 EXACTAMENT AMB LES MATEIXES DADES QUE ES VAN REGISTRAR INICIALMENT.Qui ho pot sol·licitar?

El pare o la mare, el tutor/a o representant legal de l’alumnat que ha de residir en el municipi de València i que requerix ser escolaritzat amb posterioritat al període d’admissió establit en la normativa actual d’escolarització en els nivells d’Educació Infantil segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, d’acord amb l’article 57 de l’ORDE 7/2016 citada anteriorment.

Atén:

 • Alumnat traslladat des d’un altre municipi i/o país a la ciutat de València després de la finalització del període d’admissió establit en la normativa. Ha de justificar-se degudament.
 • Alumnat desescolaritzat per diversos motius degudament justificats.

Requisits
 • Els i les alumnes, i almenys una de les persones progenitores, tutors o representants legals, han d’estar a la ciutat i HAN DE CAUSAR ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL en la data en la qual han arribat a la ciutat.
 • Si l’escolarització és per domicili familiar HA D’EXISTIR simultaneïtat de dates entre l’empadronament i la sol·licitud de la plaça.
 • Si l’escolarització és per domicili laboral, s’ha d’acreditar mitjançant el contracte/document oportú. HA D’EXISTIR simultaneïtat de dates entre el contracte laboral i la sol·licitud de plaça escolar.
 • Sol·licitud via telemàtica, exclusivament a través del portal d’escolarització sobrevinguda denominat PorTES, habilitat a este efecte. És imprescindible DISPOSAR de:

-Dispositiu mòbil Android o iOS
-Adreça de correu electrònic d’ús habitual
-Número de telèfon mòbil

Quan sol·licitar-ho

En Educació Infantil de segon cicle i en Educació Primària: una vegada iniciat el curs escolar i quan l’Administració educativa competent passa les dades amb les places vacants actualitzades i informatitzades a l’Ajuntament, habitualment a partir de la segona quinzena del mes de setembre.

En Educació Secundària Obligatòria, una vegada que l’Administració educativa competent passa les dades amb les places vacants actualitzades i informatitzades a l’Ajuntament, habitualment a partir del mes d’octubre.

Documentació a presentar

 • DNI, passaport o document equivalent de la mare o pare, tutor/a o representant legal de l’alumnat.
 • Llibre de família. En cas de no tindre’n, s’ha d’aportar un document equivalent on conste el nom i cognoms del/la menor, filiació, lloc i data de naixement, com és: registre civil, partida o certificat de naixement.

Si l’escolarització és per domicili familiar:

 • Contracte de lloguer o compra de la vivenda a nom del pare o mare, o, persona que exercisca la tutela legal, o, un altre document acreditatiu del domicili familiar sempre que existisca simultaneïtat de dates entre el contracte/document i la sol·licitud de plaça escolar.

NOMÉS s’admetrà algun d’estos documents QUAN SIGA IMPOSSIBLE l’EMPADRONAMENT. Ha d’existir simultaneïtat de dates entre el empadronament i la sol.licitud de plaça escolar.
Si s’està empadronat, no cal aportar el certificat d’empadronament.

Si l’escolarització és per domicili laboral:

 • Document que acredite d’una manera suficient la relació laboral i el domicili del centre de treball del pare, mare, tutor/a o representant legal. Ha d’existir simultaneïtat de dates entre el contracte i la sol·licitud de plaça escolar.

Es considera com a domicili familiar o laboral el de la persona que tinga la guarda i custòdia de l’alumne/a. Si la guarda i custòdia és compartida, únicament es podrà optar per un dels domicilis de les persones progenitores.

En els casos d’acolliment, a més:

 • Document legal que acredite este acolliment (Direcció Territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives).
 • DNI o passaport de la persona o persones sobre les quals recau l’acolliment.

Només per a alumnat procedent del sistema educatiu espanyol quan haja de ser escolaritzat en un curs que no li correspon per any de naixement:

Imprescindible presentar:

 • Certificat de matrícula del centre educatiu de procedència, on s’indique el curs en què està matriculat o al qual promociona.L’Administració pot comprovar la identitat de les persones interessades, així com l’empadronament.

Estes tenen dret a no presentar els documents que ja es troben en poder de l’Administració.NOTA:

En casos excepcionals, i davant la impossibilitat de presentar algun d’estos documents, se suplirà mitjançant l’informe escaient emés per l’Administració, L’Organisme o Entitat oficial corresponent

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Actuacions:

 • Instal·leu l’AppValència en el dispositiu mòbil des de Play Store o App Store, segons siga Android o iOS, respectivament. Si ja la teniu, cal assegurar-se que està actualitzada.
 • Obriu l’aplicació i seleccioneu el botó “Ciutadà/ana”/ El meu portal/PortES.
 • Empleneu íntegrament el formulari que apareix a continuació:

Nom i cognoms del: pare/mare, tutor/a, representant legal o persona autoritzada. Només s’ha de registrar una persona per cada unitat familiar.

Adreça electrònica operativa d’ús habitual de la persona registrada.

Número de telèfon mòbil de la persona registrada.

Una vegada la persona registrada sol·licitant d’escolarització sobrevinguda ha realitzat correctament els passos anteriors, l’Oficina Municipal d’Escolarització, a través de PortES, iniciarà el procés de l’escolarització.

Informació Complementària

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA:

Web Educació: Escolarització curs 2021/2022: www.valencia.es/ web educació:

 • Escolarització Sobrevinguda Ajuntament València: Portal d’Escolaritzación Sobrevinguda Ajuntament de València -anomenat PortES-: Oficina Municipal d’Escolarització:

https://educacio-valencia.es/curso-2021-2022/

GENERALITAT VALENCIANA:

Per a informació sobre el període d’admissió de l’alumnat es pot consultar la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: www.edu.gva.es , o contactar amb el telèfon d’informació de la Generalitat (012) o el 961271300 / 961271302.

Enlaces:

Información general: https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Telematrícula; https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Sol.licitud fora de termini: https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/2020/07/fora-de-termini-juliol.html

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Atenció telefònica

Telèfons:

Per a escolarització en general i escolarització sobrevinguda:
962082108 // 962082119// 962084277// 962082126// 962082127//962082121.

També pot cidar al 010 o al 963525478 i demanar qualsevol de les extensión següents:
2108 / 2119 / 4277 / 2126 / 2127 / 2121

Legislació

Resolució de 13 de setembre de 2021 de la Directora Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València amb els dies festius locals a efectes escolars.

Resolució del Director General de Centres docents per la que s'autoritza la modificació del calendari escolar del curs 2021/2022 en la ciutat de València.NORMATIVA ADMISSIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS 2021/2022

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 (pdf 296 kb).

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022. (pdf 784 kb).

Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el resultat del sorteig davant notari a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els Centres Docents Públics i Privats Concertats que imparteixen Ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021/2022 (pdf 150 kb).

ANNEX III "Quadre resumen del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil i Primària , Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Procés únic d'admissió per al curs 2021-2022" (pdf 288 kb).

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendario d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267] (pdf 387 kb).

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2020/11362] (pdf 840 kb).

 • Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.


Versió consolidada del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 689 kb).

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 542 kb).

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 488 kb).

Versió consolidada de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 836 kb).

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 180 kb).

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 816 kb).

ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 483 kb).

On dirigir-se

INFORMACIÓ I TRÀMIT NO PRESENCIAL.

TRÀMIT EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC: PORTES.

https://educacio-valencia.es/curso-2021-2022/

Adreces electròniques:

Anar a inici de pàgina