ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis de residències artístiques en centres educatius
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.70
Descripció

La present convocatòria té per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de 7 premis de residències artístiques, durant el CURS 2022/2023, per a 7 agents artístics, que estiguen interessats a dur a terme un projecte de creació contemporània en col·laboració amb 7 centres escolars de la ciutat de València amb almenys una classe entre Primer cicle d'Infantil i 2n de Batxillerat, tots dos inclusivament. Cada premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 € per al desenvolupament del projecte.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran participar en aquesta convocatòria artistes visuals o transdisciplinars que estiguen desitjant explorar l'àmbit pedagògic d'una manera experimental, i complisquen els requisits següents, que hauran de ser acreditats documentalment.

Requisits
 • Es podran presentar persones físiques o jurídiques.
 • Cas de sol·licitar-se la subvenció per persona jurídica es requereix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials d'aquesta.
 • No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • En el seu cas, no haver incomplit amb l'obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

PUBLICACIÓ BOP: Dijous, 02 de Juny de 2022 - Núm. 105


Termini de sol·licitud: del dia 03/06/2022 fins al 22/06/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (degudament emplenat) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà degudament i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable:

  en la qual la persona interessada acredita les següents circumstàncies:

  - No incorre en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària previstes en els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei General de Subvencions, 38/2003, de 17 de novembre.
  - No té pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
  - No té deutes pendents per resolució de procedència de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
  - No té deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.

 • Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o autorització:

  Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), i enfront de la Seguretat Social, o autorització expressa a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament per mitjans telemàtics, els certificats corresponents al compliment d'aquestes obligacions.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Descripció del projecte:

  (mínim 500 paraules, màxim 2500 paraules), tenint en compte els criteris de valoració establits en l'apartat corresponent.

  Aquesta descripció ha de recollir de manera clara quin serà l'objecte de la residència. S'haurà d'indicar i raonar:

  - Objectius del projecte
  - La franja d'edat a la qual es dirigeix aquest projecte.
  - Nombre d'alumnes amb el qual es vulga realitzar el projecte, tenint en compte que com a mínim s'ha d'atendre una classe.
  - Planificació del projecte i cronograma.
  - Pressupost aproximat i descripció dels materials a utilitzar.
  - El projecte pot acompanyar-se amb imatges o un altre material audiovisual

 • Resum biogràfic del sol·licitant:

  màxim 500 paraules.

 • Dossier artístic personal:

  En el cas de presentació de vídeos, hauran de proporcionar-se links per al seu visionat a través d'Internet.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • A més dels documents a presentar en tots els casos, per a les persones físiques:
  • DNI o document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant quan no siga espanyola (passaport o NIE)
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • A més dels documents a presentar en tots els casos, per a les persones jurídiques:
  • NIF de l'entitat sol·licitant
  • DNI, NIE o passaport de la persona que exercisca la seua representació legal, i acreditació de la seua condició de representant
  • Declaració responsable del representant en la qual es manifeste que la realització de l'activitat subvencionada té cabuda en el seu objecte o fins socials
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals:

   dels empleats o persones vinculades a la persona jurídica que desenvolupa la residència artística en els centres educatius seleccionats.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l'Excm. Ajuntament de València, es presentaran en els Registres de l'Ajuntament de València:

-De manera presencial, sol·licitant necessàriament cita prèvia.

-A través de la seua Seu electrònica, sempre que es dispose de signatura electrònica avançada amb certificat electrònic o clau concertada admesos per la Seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a aquest efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Cal publicar un extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i exposar-la en el Tauler d’Edictes electrònic i en la Web municipal. De conformitat amb els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria s’ha de comunicar a la Base de dades nacionals de subvencions.

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria).

Les llistes provisionals i definitives es publicaran en el Tauler d’Edictes electrònic i en la Web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 96.352.54.78 Ext. 2146 - 4283

Legislació
 • Bases d'Execució del Pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València,
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Convocatòria Premis del programa de residències artístiques en centres educatius 2022-23.
On dirigir-se

Oficina on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI D'EDUCACIÓ. SECCIÓ PROJECTES EDUCATIUS
Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
Telèfon: 96.352.54.78 Ext. 2146 - 4283
sccproyectosed@valencia.es

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS (TRÀMITS PADRÓ)Carrer d'Alberic, 18De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS (TRÀMITS PADRÓ)C/ del Comte de Lumiares, 5 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 / 963014227De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
Anar a inici de pàgina