ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis de residències artístiques en centres educatius
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.70
Descripció

La present convocatòria té per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de 10 premis de residències artístiques, durant el curs 2024/2025, per a 10 agents artístics, que estiguen interessats a dur a terme un projecte de creació contemporània en col·laboració amb 10 centres escolars de la ciutat de València amb almenys una classe entre primer cicle d’infantil i 2n de batxillerat, tots dos inclusivament. Cada premi té una dotació econòmica de 3.000 € per al desenvolupament del projecte.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran participar en aquesta convocatòria artistes visuals o transdisciplinars que estiguen desitjant explorar l'àmbit pedagògic d'una manera experimental, i complisquen els requisits següents, que hauran de ser acreditats documentalment.

Requisits
 • Es podran presentar persones físiques o institucions sense ànim de lucre.
 • Cas de sol·licitar-se la subvenció per institució sense ànim de lucre es requereix que l'activitat tinga cabuda en l'objecte o fins socials d'aquesta.
 • No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • En el seu cas, no haver incomplit amb l'obligació de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

PUBLICACIÓ BOP: Dilluns 27 de maig de 2024 Butlletí Núm. 101

S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS AL DIA 18 DE JUNY INCLUSIVAMENT.


Termini de sol·licitud: del dia 28/05/2024 fins al 18/06/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud (degudament emplenat) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, es polsarà el botó “Iniciar tràmit”, s'emplenarà degudament el formulari i es firmarà, a continuació s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable signada:

  que haurà de presentar tant el sol·licitant com cadascun/a dels/de les col·laboradors/es directes que vagen a intervindre en l'execució del projecte, i en la qual la persona acredita les següents circumstàncies:

  - No incorre en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària previstes en els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei general de subvencions, 38/2003, de 17 de novembre.
  - No té pendents de justificació subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
  - No té deutes pendents per resolució de procedència de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics.
  - No té deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.

  Document disponible en l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit.

 • Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'AEAT i enfront de la Seguretat Social, o autorització expressa:

  certificat, o autorització expressa a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament per mitjans telemàtics, els certificats corresponents al compliment d'estes obligacions.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Descripció del projecte:

  (mínim 500 paraules, màxim 2500 paraules), tenint en compte els criteris de valoració establits en l'apartat corresponent.

  Esta descripció ha d'arreplegar de manera clara quin serà l'objecte de la residència. S'haurà d'indicar i raonar:

  - Objectius del projecte
  - La franja d'edat a què s'adreça projecte.
  - Nombre d'estudiants amb què es vol realitzar el projecte, tenint en compte que com a mínim s'ha d'atendre una classe.
  - Planificació del projecte i cronograma.
  - Pressupost aproximat i descripció dels materials a utilitzar.
  - El projecte pot acompanyar-se amb imatges o un altre material audiovisual

 • Resum biogràfic de la persona sol·licitant:

  màxim 500 paraules.

 • Dossier artístic personal:

  en el cas de presentació de vídeos, ha de proporcionar-se enllaços perquè es puga veure a través d'Internet.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • A més dels documents a presentar en tots els casos, per a les persones físiques, tant del/ de la sol·licitant, com dels/de les col·laboradors/es directes del projecte:
  • DNI o document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant quan no siga espanyola (passaport o NIE)
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • A més dels documents a presentar en tots els casos, per a les institucions sense ánim de lucre:
  • NIF de l'entitat sol·licitant
  • DNI, NIE o passaport de la persona que exercisca la seua representació legal, i acreditació de la seua condició de representant
  • Declaració responsable del/de la representant en la qual es manifeste que la realització de l'activitat subvencionada té cabuda en el seu objecte o fins socials
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals:

   dels empleats i empleades o persones vinculades a les institucions sense ànim que desenvolupen la residència artística en els centres educatius seleccionats.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l'Excm. Ajuntament de València, es presentaran en els Registres de l'Ajuntament de València:

-De manera presencial, sol·licitant si ho desitja cita prèvia.

-A través de la seua Seu electrònica, sempre que es dispose de signatura electrònica avançada amb certificat electrònic o clau concertada admesos per la seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a aquest efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

Cal publicar un extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i exposar-la en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria s’ha de comunicar a la Base de dades nacionals de subvencions (enllaç).

Les llistes provisionals i definitives es publicaran en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos
Article 21.2 de la Llei 39/2015
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon: 96.352.54.78 Ext. 2146 - 4283

Legislació
 • Convocatòria de premis del programa de residències artístiques en centres educatius del municipi de València, curs 2024/2025.
 • Bases d'Execució del Pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
On dirigir-se

Oficina on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI D'EDUCACIÓ. SECCIÓ PROJECTES EDUCATIUS
Amadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
Telèfon: 96.352.54.78 Ext. 2146 - 4283
sccproyectosed@valencia.es

Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina