ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premi per a estudis en l'estranger destinat al l'alumnat del Conservatori Municipal José Iturbi
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.50
Descripció

La present convocatòria té per objecte la concessió de retribució econòmica dirigida a l'alumnat que haja sigut admés en una universitat, conservatori o escola superior de música estrangera i haja realitzat els seus estudis professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València.

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

- Haver cursat els últims quatre cursos acadèmics d'Ensenyaments Professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València. Excepcionalment, també podrà optar a aquest premi l'alumne o l'alumna que haja cursat aquests 4 o més cursos acadèmics d'Ensenyaments Professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi en un temps inferior a 4 anys per ampliacions de matrícula o exàmens d'accés directe a un curs.

- Finalitzar aquests estudis en el curs acadèmic immediatament anterior a la convocatòria del Premi. En el cas extraordinari d'un alumne o alumna que no haja finalitzat els seus estudis professionals i que pel seu nivell haja sigut admés en una universitat, escola o conservatori superior de música estrangers, podrà entrar en concurs per aquest premi. En aquest cas, serà necessari a més de l'informe del tutor o la tutora referendat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, l'aprovació per part del Consell Escolar del Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València sobre la concurrència d'aquest alumne.

- Tindre una nota mitjana mínima de 7 en l'expedient acadèmic d'Ensenyances Professionals.

- Informe favorable de capacitats i aprofitament d'estudis per part del professor tutor en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi, confirmat per la Comissió de Coordinació Pedagògica per mitjà de l'acta corresponent per a certificar que l'aspirant és mereixedor del premi.

- Certificat de la seua admissió en una universitat o conservatori o escola superior de música estrangera per a cursar estudis de música.

- Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea.

- No estar afectat o afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, la Hisenda Autonòmica, l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada, si és el cas, per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació. Així com no trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per aquest Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals següents a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.

Publicació BOP: Divendres, 6 d'octubre de 2023 - Núm. 195


Termini de sol·licitud: del dia 07/10/2023 fins al 26/10/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'admissió:

  emés per la universitat, l'escola o el conservatori superior de música estrangers on la persona aspirant vaja a cursar els seus estudis superiors.

 • Certificat o autoritzación expressa:

  certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o autorització expressa a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament per mitjans telemàtics, els certificats corresponents del compliment de les dites obligacions.
  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents, s'aportarà un en este apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Declaracions responsables:
  • Declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 d'Ia Llei General de Subvencions.
  • Declaració responsable de no tindre deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament.
  • Declaració responsable d'haver justificat, si és el cas, qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
  • Declaració responsable de no haver incomplit amb l'obligació de reintegrament de subvencions.
  • Declaració responsable de no haver obtingut altres subvencions, per part d'altres administracions públiques, que siguen incompatibles amb l'ajuda sol·licitada.

  Preferentment es recomana incorporar-les en un únic document però en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 21.2 de la Ley 39/2015.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Ext.: 2149

Legislació
 • Convocatòria del premi per a estudis a l'estranger destinat al l'alumnat del Conservatori Municipal Josep Iturbi per a la realització d'estudis universitaris o superiors a l'estranger.
 • Bases d'Execució del Pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 9620821521-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina