ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria del premi per a estudis en l'estranger destinat al l'alumnat del Conservatori Municipal Josep Iturbi per a la realització d'estudis universitaris o superiors en l'estranger
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.50
Descripció

Este premi vol ser l’ajuda addicional perquè l’alumnat del Conservatori Municipal decidisca completar els estudis de la seua carrera a l’estranger.

Esta convocatòria té per objecte la concessió de retribució econòmica dirigida a l’alumnat que haja sigut admés en una universitat, conservatori o escola superior de música estrangera i haja realitzat els seus estudis professionals al Conservatori Municipal de Música Josep Iturbi de València per a realitzar estudis de música.

L’import total del premi serà de 10.000 euros.

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnat que haja sigut admés en una universitat, conservatori o escola superior de música estrangera i haja realitzat els seus estudis professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València, en el curs immediatament anterior a la convocatòria del premi.

Requisits

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

- Haver cursat els últims quatre cursos acadèmics d'Ensenyaments Professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València. Excepcionalment, també podrà optar a aquest premi l'alumne o l'alumna que haja cursat aquests 4 o més cursos acadèmics d'Ensenyaments Professionals en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi en un temps inferior a 4 anys per ampliacions de matrícula o exàmens d'accés directe a un curs.

- Finalitzar aquests estudis en el curs acadèmic immediatament anterior a la convocatòria del Premi. En el cas extraordinari d'un alumne o alumna que no haja finalitzat els seus estudis professionals i que pel seu nivell haja sigut admés en una universitat, escola o conservatori superior de música estrangers, podrà entrar en concurs per aquest premi. En aquest cas, serà necessari a més de l'informe del tutor o la tutora referendat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, l'aprovació per part del Consell Escolar del Conservatori Municipal de Música José Iturbi de València sobre la concurrència d'aquest alumne.

- Tindre una nota mitjana mínima de 7 en l'expedient acadèmic d'Ensenyances Professionals.

- Informe favorable de capacitats i aprofitament d'estudis per part del professor tutor en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi, confirmat per la Comissió de Coordinació Pedagògica per mitjà de l'acta corresponent per a certificar que l'aspirant és mereixedor del premi.

- Certificat de la seua admissió en una universitat o conservatori o escola superior de música estrangera per a cursar estudis de música.

- Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea.

- No estar afectat o afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, la Hisenda Autonòmica, l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada, si és el cas, per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació. Així com no trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per aquest Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals següents a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.

Publicació BOP: Dimarts, 27 d'Abril de 2021 - Núm. 78


Termini de sol·licitud: del dia 28/04/2021 fins al 17/05/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'admissió:

  emés per la universitat, l'escola o el conservatori superior de música estrangers on la persona aspirant vaja a cursar els seus estudis superiors.

 • Certificat o autoritzación expressa:

  certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o autorització expressa a l'Ajuntament de València perquè obtinga directament per mitjans telemàtics, els certificats corresponents del compliment de les dites obligacions.
  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Declaracions responsables:
  • Declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 d'Ia Llei General de Subvencions.
  • Declaració responsable de no tindre deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament.
  • Declaració responsable d'haver justificat, si és el cas, qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
  • Declaració responsable de no haver incomplit amb l'obligació de reintegrament de subvencions.
  • Declaració responsable de no haver obtingut altres subvencions, per part d'altres administracions públiques, que siguen incompatibles amb l'ajuda sol·licitada.

  Preferentment es recomana incorporar-les en un únic document però en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents, s'aportarà un en aquest apartat i la resta (si són documents separats de l'anterior) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la sol·licitud i documentació adjunta, de manera presencial o telemàtica.

Informació Complementària

La convocatòria serà comunicada i posteriorment publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (https:// www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/558106), que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la província de València. Així mateix la convocatòria quedarà exposada en el Tauler d'edictes Electrònic, en la pàgina web municipal de l'Ajuntament de València i en el tauler d'anuncis del Conservatori Municipal José Iturbi.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 21.2 de la Ley 39/2015.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Ext.: 2149

Legislació

Convocatòria del premi per a estudis a l'estranger destinat al l'alumnat del Conservatori Municipal Josep Iturbi per a la realització d'estudis universitaris o superiors a l'estranger.

Bases d'Execució del Pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113Fax: 96.353.99.32De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina