ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a material escolar
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.35
Descripció

La concessió d'ajudes econòmiques que financen l'adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el CURS ESCOLAR 2023/2024

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2023/2024

Requisits

a) Tant el/la menor com els dos progenitors, o representants legals, requeriran estar empadronats en el municipi de València des del moment de formalitzar la sol·licitud i fins a la finalització del curs escolar, excepte excepte per motius laborals o per casos d'adopció nacional o internacional , degudament acreditats i valorats per la Comissió Tècnica de Treball.

b) Estar escolaritzat/da, en l'exercici de la convocatòria, en un curs del segon cicle d'Educació Infantil i en un centre educatiu situat de la ciutat de València, de titularitat pública o concertada en aquest nivell educatiu. Podrà exceptuar-se el requisit de la ubicació, en els casos de l'apartat 3b) de la convocatòria.

c) Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualssevol de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

d) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en els centres educatius referits en l'apartat b) anterior, i integrat en famílies la renda anual de les quals supere determinats imports.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar les sol·licituds de la subvenció és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l´extracte la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació extracte BOP: Dimecres 3 de gener de 2024 - Butlletí Núm. 2


Termini de sol·licitud: del dia 04/01/2024 fins al 23/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud d'ajuda de material escolar (que comprén la sol·licitud pròpiament dita, l'Annex 1 de Declaracions Responsables i l'Annex 2 d'Autoritzacions):

  que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'adjuntarà al tràmit una vegada es "inicie tràmit" i emplene el formulari.

  - Degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

  - Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud ha d’estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l’alumne o alumna (s’entén que hi ha convivència si estan empadronades en el mateix domicili). En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud l’ha de signar el pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del o de la menor. Quan la guàrdia i custòdia siga compartida, tots dos progenitors han de signar la sol·licitud.

  - En cas de sol·licituds per a diversos/es germans/es s'haurà de formalitzar un model normalitzat de sol·licitud per a cadascú d'ells o elles, amb número de registre d'entrada distint en cada cas. No serà necessari presentar la documentació adjunta prevista en el present punt per a cada sol·licitud, sent prou la seua aportació en una d'elles.

  - En cas de no autoritzar, individualment les persones sol·licitants signants, l'obtenció directa de les dades a les quals es refereix l'ANNEX 2 AUTORITZACIONS, ha d'entendre que existix obligació d'aportar els documents corresponentsen els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

 • DNI o NIE o passaport en vigor (únicament persones estrangeres sense NIE) del pare i/o mare o els/les representants legals de l'alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions i/o certificats de naixement:

  en cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les persones menors sol·licitants. Si existixen més fills/es dels que consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • Certificat del centre educatiu on conste la matriculació del/de la sol·licitant en un dels cursos de segon cicle d'Educació Infantil
 • NÚMERO COMPTE CORRENT DEL PARE I/O MARE O REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNE/A QUE FIGUREN EN LA SOL·LICITUD I CERTIFICAT DE TITULARITAT D'AQUEST COMPTE, EXPEDIT PER L'ENTITAT BANCÀRIA:

  es consideren actualitzats els certificats de titularitat datats des del mes de gener de 2023.

  Excepcionalment, el número de compte corrent pot ser dels Centres Singulars (antics CAES, Centres d'Actuació Educativa Singular) declarats per la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport quan l'alumnat que ho sol·licita estiga escolaritzat en un d’estos centres. Igualment haurà de presentar-se acompanyat certificat de titularitat actualitzat del compte corrent, expedit per l'entitat bancària corresponent , junt amb el número NIF de cada Centre Singular.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Factura justificativa original o Certificat expedit, signat i cunyat pel centre escolar o AMPA corresponent:

  en la factura ha de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, número d'ordre, data i concepte de la despesa, inclòs l'IVA, i en el certificat ha de constar el nom complet de l'alumne/a, l'import i el concepte de la despesa. No s'admetrà tiquet de compra, llevat que es referisca a una factura simplificada.

 • Altra documentació complementària, si cal, a criteri del personal tècnic municipal:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació:
  • En cas de separació, divorci, cesse convivència o no convivència, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre cura de fills i/o filles o certificat Jutjat
  • Si escau, títol de família nombrosa en vigor:

   expedit per l'Administració corresponent.

  • Si escau, títol de família monoparental en vigor:

   expedit per l'Administració corresponent.

  • En cas de diversitat funcional, certificat oficial corresponent dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar, expedit per l'Administració corresponent
  • En cas de persona en situació de dependència, documentació acreditativa d'esta circumstància emesa per l'òrgan competent
  • En cas de situacions de violència de gènere, sentència condemnatòria, orde de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima
  • En cas de situacions de violència de gènere, informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere
  • En cas de situacions de violència de gènere, informe o qualsevol altre títol:

   informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment de l'Administració Pública competent destinats a les víctimes de violència de gènere, o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • En cas que les víctimes de violència de gènere siguen menors d'edat es podrà acreditar, a més, per documents sanitaris oficials de comunicació a la Fiscalia o a l'òrgan judicial
  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En cas de situació legal de desocupació, informe de la vida laboral i certificat de demanda d'ocupació
  • En cas de falta d'autorització expressa a la consulta d'informació obrant en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, certificat AEAT de IRPF de l'any 2022:

   en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys.

   La consulta d'informació es refereix a les dades fiscals de l'impost sobre la renda.

  • En cas de falta d'autorització expressa a la consulta de dades d'informació obrant en la TGSS, certificat d'estar al corrent dels pagaments amb el citat organisme:

   la consulta d'informació es refereix a estar al corrent dels pagaments amb la TGSS.

  • En cas de no haver fet declaració de la renda 2022, certificat negatiu de no haver fet declaració:

   expedit a este efecte per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

  • En cas de persones la documentació de les quals no els identifica front la AEAT, documentació que faça constar la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar:

   mitjançant el model que facilite Servicis Socials o un altre organisme acreditat, o bé aportant la resolució d’haver rebut la renda valenciana d'inclusió social.

  • Cas de sol·licitar un centre d’educació infantil fora del terme municipal de València, documentació justificativa de la seua elecció:

   segons el que s'establix en el punt 3, apartat b, de la convocatòria.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de València i cal presentar-les en els registres de l’Ajuntament de València mitjançant el model normalitzat a este efecte, que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina o en la pàgina web municipal d'educació per a emplenar i adjuntar.

La presentació en els registres de l’Ajuntament de València es pot fer:

- De manera PRESENCIAL. Si es presenta la sol·licitud presencialment, pot demanar cita prèvia a través del 010 o a través de la pàgina web de l'Ajuntament de València.

- A través de la seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

 • Consulta dels llistats provisionals de persones admeses amb documentació completa i exclosos per falta de documentació o altres causes, una vegada que es publiquen en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
 • En el seu cas, esmenar les deficiències o la falta de documentació o presentar al·legacions, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Tauler d'edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Consulta de la resolució definitiva de concessió en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el Tauler d'edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb el que preveu l'article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Els llistats provisionals i definitius es publicaran en el Tauler d´Edictes Electrònic i en la web municipal.

Poden obtindre informació de la convocatòria 2023/2024 en la pàgina web d'educació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082152-962082128-962084210-962082141-962082116-962082113

Legislació
 • Convocatòria d'ajudes per a material escolar, curs 2023/2024
 • Bases d'Execució del Pressupost del Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 9620821521-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina