ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes per a material escolar 2020/2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.30
Descripció

La concessió d'ajudes econòmiques que financen l'adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2020/2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2020/2021.

Requisits

1r Tant el/la menor com els dos progenitors, o representants legals, requeriran estar empadronats en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs.

2n Estar escolaritzat/da en l'exercici de la convocatòria en un curs del segon cicle d'Educació Infantil en un centre educatiu de la ciutat de València, de titularitat pública o concertada en este nivell educatiu.

3r Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualssevol de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

4t No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en els centres educatius referits en l'apartat 2n anterior, i integrat en famílies la renda anual de les quals supere determinats imports.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: Dimarts 24 de Novembre de 2020 - Núm. 226


Termini de sol·licitud: del dia 25/11/2020 fins al 24/12/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud amb amb annex 1 declaració responsable i annex 2 autoritzacions (d'obligada presentació) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, es descarregarà l'imprès de sol·licitud amb annex 1 declaració responsable i annex 2 autoritzacions (d'obligada presentació) de l'apartat "Impresos", s'emplenarà i signarà aportant-se amb la documentació que s'indica.

Degudament emplenat i signat per tots dos progenitors, en el seu cas.

En cas de no autoritzar l'obtenció directa de les dades a les quals es refereix l'ANNEX 2 AUTORITZACIONS, ha d'entendre que existix obligació d'aportar els documents corresponentsen els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud amb autoritzacions i declaració responsable:

  Degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares/pares o representants legals i germans/es). Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud haurà d'estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l'alumne/a, ja que s’entén que hi ha convivència si estan empadronats/des en el mateix domicili. En cas de separació, divorcio cessament de la convivència, la sol·licitud se signarà pel pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del/de la menor. Quan siga compartida, els dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

 • Còpia del DNI o NIE o passaport en vigor (únicament persones estrangeres sense NIE) del pare i/o mare o els/les representants legals de l'alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Còpia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions i/o certificats de naixement:

  En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les persones menors sol·licitants. Si existixen més fills/es dels que consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • Certificat del centre educatiu on conste la matriculació del/la sol·licitant en un dels cursos de segon cicle d'Educació Infantil
 • Dades bancàries de la persona sol·licitant
 • Factura justificativa, original o còpia compulsada, o Certificat expedit pel centre escolar o AMPA corresponent:

  En la factura ha de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, número d'ordre, data i concepte de la despesa, inclòs l'IVA, i en el certificat ha de constar el nom complet de l'alumne/a, l'import i el concepte de la despesa.

 • Documentació acreditativa del pagament:

  Mitjançant transferència bancària (es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec de la mateixa), mitjançant xec (es justificarà mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent al xec) o, en efectiu: es justificarà mitjançant la factura o el certificat referits en l'apartat anterior. Estos documents es presentaran originals o còpies compulsades.

 • Una altra documentació complementària, si escau, a criteri del personal tècnic municipal
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar segons els casos:
  • Sentència judicial i/o conveni regulador, document públic de mesures sobre la cura dels/les fills/es o certificat acreditatiu del Jutjat :

   En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del/la menor sol·licitant s'aportarà, segons siga procedent, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura dels/les fills/es. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del jutjat.

  • En el seu cas, títol de família nombrosa:

   S'aportarà còpia del títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En el seu cas, títol de família monoparental:

   S'aportarà còpia del títol de família monoparental, expedit per l'Administració corresponent.

  • En el seu cas, documentació acreditativa de la situació de dependència emesa per l'òrgan competent
  • En el seu cas, certificat oficial de discapacitat dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar expedit per l'Administració corresponent
  • En cas de situacions de violència de gènere, document acreditatiu:

   Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels servicis socials, dels servicis especialitzats, o dels servicis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En el seu cas, document acreditatiu de la percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat:

   Còpia de la resolució de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent o mitjançant documentació acreditativa del pagament d'esta prestació.

  • Cas d'afectació negativa per la sol·licitud d'un ERTO, documentació acreditativa:

   - Per a la persona empresària que la sol·licita, mitjançant còpia de la resolució de l'autoritat laboral on es constate la causa al·legada i el compliment dels requisits per a la seua adopció.

   - Per a la persona treballadora de l'empresa a la qual es referix l'ERTO, s'acreditarà o bé mitjançant còpia de la resolució referida anteriorment juntament amb la comunicació del'empresa corresponent en la qual conste en quina situació laboral queda, o bé mitjançant còpia de la resolució de reconeixement del dret a una prestació contributiva de desocupació per ser persona treballadora afectada.

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2019:

   En tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. Aportar en cas de no autoritzar expressament la consulta de dades de l'IRPF de l'AEAT.

  • En el seu cas, certificació expedida a este efecte per l'Agència Tributària i declaració jurada:

   En cas de no autoritzar expressament i de no haver fet declaració, es presentarà certificació expedida a este efecte per l'Agència Tributària i declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, en cas contrari certificació acreditativa del seu import.

  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària Autonòmica
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
  • En cas de no autoritzar, certificat d'estar al corrent amb la TGSS
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol•licitud. Si es presenta la sol·licitud presencialment, s'ha de demanar cita prèvia a través del 010 o a través de la pàgina web de l'ajuntament de València.
 • Consulta dels llistats provisionals d'admesos amb documentació completa i exclosos per falta de documentació o altres causes, una vegada que es publiquen en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
 • Esmenar en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà a la publicació dels llistats provisionals en el Tauler d'edictes electrònic.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el Tauler d'edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb el que preveu l'article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (hhttps://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533216).

Els llistats provisionals i definitius es publicaran en el Tauler d´Edictes Electrònic i en la web municipal.

Poden obtindre informació de la convocatòria 2020/2021 en la pàgina web d'educació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082152-962082131-962082141-962082113-962082149

Legislació
 • Bases d'Execució del Pressupost del Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Convocatòria 2020/2021.
 • Modificació convocatòria 2020/2021.


On dirigir-se

Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de València, se presentarán en los Registros del Ayuntamiento de València mediante modelo normalizado para tal efecto, que será facilitado en la página web del Ayuntamiento de València (https://educacio-valencia.es/es/material-escolar) sin perjuicio de realizar el registro en cualquiera de los lugares señalados a tal efecto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los cuales se contemplan:

- El registro en la sede electrónica del Ayuntamiento de València.

- Los registros electrónicos de la Administración del Estado, de la Generalitat Valenciana y de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

- Las oficinas de Correos.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113-962082149Fax: 96.353.99.32De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina