ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a xec escolar 2023/2024, per a alumnat nascut l'any 2021 (de 2-3 anys)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.25
Descripció

El xec escolar s’ha de destinar a l’abonament de les quotes corresponents a:

 • L’ensenyament del CURS ESCOLAR 2023/2024, fins a un màxim de deu, pel període de setembre a juny. No tenen esta consideració les despeses derivades d’activitats realitzades fora del període i horari escolar, activitats extraescolars, menjador, horaris especials de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres d’índole anàloga.
 • Les activitats educatives desenvolupades, si és el cas, a les escoles infantils o centres educatius durant el mes de juliol de 2024. L’alumnat sol·licitant de l’ajuda de xec escolar per al curs 2023/2024 que haja resultat beneficiari de l’ajuda del bo infantil per al mateix curs, pot ser beneficiari de l’ajuda esmentada de xec escolar exclusivament per al mes de juliol de 2024
Qui ho pot sol·licitar?

Menors escolaritzats en educació infantil que hagen nascut en l’any 2021, d’entre 2 i 3 anys.

A causa de la gratuïtat de l’ensenyament, s’exceptuen els i les menors escolaritzats en centres públics o amb concert educatiu ple, o que ocupen un lloc escolar sostingut totalment amb fons públics. En concret, no poden ser beneficiaris de l’ajuda de xec escolar per al curs 2023/2024, els alumnes beneficiaris de l’ajuda de bo infantil, per al mateix curs, excepte per a exclusivament el mes de juliol de 2024, amb una sol·licitud prèvia.

Per contra, l’alumnat sol·licitant de l’ajuda de xec escolar per al curs 2023/2024, i que no haja resultat beneficiari de l’ajuda de bo infantil per al mateix curs, pot ser beneficiari de la citada ajuda de xec escolar pel període de setembre de 2023 a juliol de 2024.

Requisits
 • Tant el o la menor com la persona o persones progenitores, o representants legals, han d´estar empadronats al municipi de València des del moment de formalitzar la sol·licitud i fins que acabe el curs escolar, excepte per motius laborals o per casos d'adopció nacional o internacional, degudament acreditats i valorats per la Comissió Tècnica de Treball.
 • Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualsevol dels supòsits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Pares, mares o representants legals de menors hauran d’acreditar, mitjançant una declaració responsable, que estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no tenen deutes pendents amb l’Ajuntament de València.
 • Pares, mares o representants legals de menors beneficiaris de xec escolar no poden tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L’escola infantil o centre on estiga escolaritzat el o la menor ha d’estar situat al terme municipal de València, haver obtingut l’autorització administrativa corresponent per part de la Conselleria d’Educació i complir els requisits que recull esta convocatòria.
 • No es pot beneficiar d’estes ajudes l’alumnat que estiga integrat en famílies amb una renda anual superior a determinats imports.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: Dijous 26 d'octubre de 2023 - Butlletí Núm. 207


Termini de sol·licitud: del dia 27/10/2023 fins al 15/11/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Si el tràmit es realitza presencialment, s'emplenarà i signarà el model normalitzat de sol·licitud de l'apartat "Impresos" (que comprén l'annex 1 de Declaracions Responsables i l'annex 2 d'Autoritzacions), acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si el tràmit es realitza en aquesta seu electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica (entre la qual es troba el model normalitzat de sol·licitud de l'apartat "Impresos", que comprén l'annex 1 de Declaracions Responsables i l'annex 2 d'Autoritzacions).

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud d'ajuda de xec escolar (que comprén la sol·licitud pròpiament dita, l'Annex 1 de Declaracions Responsables i l'Annex 2 d'Autoritzacions):

  Que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'adjuntarà al tràmit una vegada es "inicie tràmit" i emplene el formulari.

  - Degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

  - Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud ha d’estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l’alumne o alumna (s’entén que hi ha convivència si estan empadronades en el mateix domicili).

  - En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud l’ha de signar el pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del o de la menor.

  - Quan la guàrdia i custòdia siga compartida, tots dos progenitors han de signar la sol·licitud.

  - En cas de sol·licituds per a diversos/es germans/es s'haurà de formalitzar un model normalitzat de sol·licitud per a cadascú d'ells o elles, amb número de registre d'entrada distint en cada cas. No serà necessari presentar la documentació adjunta prevista en el present punt per a cada sol·licitud, sent prou la seua aportació en una d'elles.

  - En cas de no autoritzar, individualment les persones sol·licitants signants, l'obtenció directa de les dades a les quals es refereix l'ANNEX 2 AUTORITZACIONS, ha d'entendre que existix obligació d'aportar els documents corresponentsen els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

 • DNI o NIE o passaport en vigor (només persones estrangers sense NIE) de personas progenitoras o representants legals de l’alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions i/o certificats de naixement:

  En caso de no disponer de libro de familia se aportarán los certificados de nacimiento de las personas menores solicitantes. Si existen más hijos/as de los que ya constan en el libro de familia, se deberán aportar los certificados de nacimiento para justificar el número total.

 • SIP de l’alumne/a per a qui se sol·licita l’ajuda
 • Acreditació d’haver sol·licitat plaça escolar, expedida pel centre educatiu
 • Cas de sol·licitar un centre d’educació infantil fora del terme municipal de València, documentació justificativa de la seua elecció:

  Segons el que establix el punt 3.f de la convocatòria.  LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL NECESSÀRIA SEGONS EL CAS que s'exposa a continuació de la Documentació per a tots els casos, s'aportarà exclusivament per les persones sol·licitants que no siguen beneficiàries de l'ajuda del bo infantil, per al curs 2023/2024Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació:
  • Si escau, títol de família nombrosa en vigor expedit per l'Administració corresponent
  • Si escau, títol de família monoparental en vigor expedit per l'Administració corresponent
  • En cas de diversitat funcional, certificat oficial corresponent dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar, expedit per l'Administració corresponent
  • En cas de persona en situació de dependència, documentació acreditativa d'esta circumstància emesa per l'òrgan competent
  • En cas de separació, divorci, cessament de convivència o no convivència, sentència judicial i/o conveni regulador o doc. públic de mesures sobre cura i educació dels fills/es:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de procés de separació o divorci en tràmit, certificat acreditatiu del Jutjat
  • En cas de situacions de violència de gènere, sentència condemnatòria, orde de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima
  • En cas de situacions de violència de gènere, informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere
  • En cas de situacions de violència de gènere, informe o qualsevol altre títol:

   informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment de l'Administració Pública competent destinats a les víctimes de violència de gènere, o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • En cas que les víctimes de violència de gènere siguen menors d'edat es podrà acreditar, a més, per documents sanitaris oficials de comunicació a la Fiscalia o a l'òrgan judicial
  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En cas de situació legal de desocupació, informe de la vida laboral i certificat de demanda d'ocupació:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de falta d'autorització expressa a la consulta de dades d'informació obrant en la TGSS, certificat d'estar al corrent dels pagaments amb el citat organisme
  • En cas de falta d'autorització expressa a la consulta d'informació obrant en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, certificat AEAT de IRPF de l'any 2021:

   En tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys.

   La consulta d'informació es refereix a les dades fiscals de l'impost sobre la renda.

  • En cas de no haver fet declaració de la renda 2021, certificat negatiu de no haver fet declaració:

   Expedit a este efecte per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

  • Cas de no identificació davant l’AEAT, documentació on conste la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar:

   Document facilitat pels servicis socials o un altre organisme acreditat, o resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió social.

  • Altra documentació complementària, si cal, a criteri del personal tècnic municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de València i cal presentar-les en els registres de l’Ajuntament de València mitjançant el model normalitzat a este efecte, que està disponible en la pàgina web d'Educació o que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar.

La presentació en els registres de l’Ajuntament de València es pot fer:

- De manera presencial.

- A través de la seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Informació Complementària

Cal publicar un extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i exposar-la en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria s’ha de comunicar a la Base de dades nacionals de subvencions (enllaç).

Les llistes provisionals i definitives es publicaran en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96.352.54.78 Ext. 2152, 2116, 2141, 2113

Legislació
 • Convocatòria d' ajudes per a a xec escolar, per a l'alumnat de 2-3 anys, curs 2023-2024
 • Bases d'execució del pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 9620821521-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRIPl. Dr. Ximeno, 1Tel.: 96.348.67.47Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA-CARPESAPl. del poble, 4Tel.: 96.185.71.94Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERALC/ Poetessa Leonor Perales s/nTel.: 96.344.76.47 Fax: 96.336.23.75 Registre: dimarts de 09:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
Anar a inici de pàgina