ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Ajudes per a xec escolar 2021/2022
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.15
Descripció

El xec escolar s’ha de destinar a l’abonament de les quotes corresponents a:

 • L’ensenyament del curs escolar 2021/2022, fins a un màxim de deu mesos (de setembre a juny). No tenen esta consideració les despeses derivades d’activitats realitzades fora del període i horari escolar, activitats extraescolars, menjador, horaris especials de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres d’índole anàloga.
 • Les activitats educatives desenvolupades, en el seu cas, a les escoles infantils o centres educatius durant el mes de juliol de 2022.
Qui ho pot sol·licitar?

Menors escolaritzats/ades en Educació Infantil, que hagen nascut a partir del dia 1 de gener de 2016, d’edats compreses entre els 0 i 6 anys, o que estiga previst que nasquen (nasciturus) amb anterioritat al 31 de desembre de 2021. A causa de la gratuïtat de l’ensenyament, se n’exceptuen menors escolaritzats/ades en centres públics o amb concert educatiu ple.

Requisits
 • Tant el o la menor com la persona o persones progenitores, o representants legals, requeriran estar empadronades al municipi de València des del moment de formalitzar la sol·licitud i fins a la finalització del curs escolar.
 • Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualsevol dels supòsits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Pares, mares o representants legals de menors hauran d’acreditar, mitjançant una declaració responsable, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de València
 • Pares, mares o representants legals de menors beneficiaris de xec escolar no poden tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L’escola infantil o centre on estiga escolaritzat el o la menor haurà d’estar situat al terme municipal de València, estar inscrita/inscrit en el Registre Municipal de Escoles Infantils, haver obtingut la autorització administrativa corresponent per part de la Conselleria d’Educació, i ha de comptar amb la llicència municipal d’obertura, de funcionament o, si és el cas, comunicació ambiental.
 • No podrà ser beneficiari d'estes ajudes l'alumnat matriculat en els centres integrat en famílies la renda anual de les quals supere determinats imports.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es de 40 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: Dijous, 29 d'Abril - Núm. 80


Termini de sol·licitud: del dia 30/04/2021 fins al 08/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Model normalitzat de sol·licitud d’ajuda de xec escolar (que comprén la sol·licitud pròpiament dita, l’annex 1 «Declaracions responsables» i l’annex 2 «Autoritzacions») que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'adjuntarà al tràmit una vegada es "inicie tràmit" i emplene el formulari.

Degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud ha d’estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l’alumne o alumna (s’entén que hi ha convivència si estan empadronades en el mateix domicili). En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud l’ha de signar el pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del o de la menor. Quan la guàrdia i custòdia siga compartida, tots dos progenitors han de signar la sol·licitud.

 • Còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat) o NIE (Número d'Identificació d'Estrangeria) o passaport en vigor (només persones estrangeres sense NIE) del pare i/o mare o representants legals de l’alumne/a que figuren en la sol·licitud.
 • Llibre de família.

Copia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels que ja consten en el llibre de família, s’han d’aportar els certificats de naixement per a justificar-ne el nombre total.

 • SIP.

Còpia del SIP de l’alumne/a per a qui se sol·licita l’ajuda.

 • Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar.

Expedida pel centre educatiu.

A MÉS DEPENENT DE LES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES.

 • Títol de família nombrosa.

En cas de Família nombrosa còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Títol de família monoparental.

En cas de família monoparental còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Documentació acreditativa de la dependència emesa per l'òrgan competent.

En cas de situació de dependència.

 • Certificat oficial de discapacitat dels qui tinguen la situació de diversitat funcional en la unitat familiar, expedit per l'Administració corresponent.
 • En el seu cas, declaració responsable de la persona interessada (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) on manifeste que no compta amb els mitjans per a presentar la sol·licitud de l'ajuda a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València per mitjà de certificat electrònic, ni a través de correu electrònic facilitat pel Servei d'Educació.
 • En cas de falta d’autorització expressa per a consultar les dades fiscals de l’Impost sobre la Renda i els certificats de vida laboral, a l’efecte de comprovar la situació econòmica i laboral, que tinga l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, s’ha d’aportar un certificat resum de la declaració anual de l’IRPF de l’any 2019, en tributació conjunta o individual, de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. En cas de no haver fet declaració, s’ha de presentar un certificat expedit a este efecte per l’Agència Tributària i una declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, en cas contrari, certificat acreditatiu del seu import.
 • Una altra documentació complementària, en el seu cas, a criteri del personal tècnic municipal.

En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència:

 • Sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels/de les fills/es. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.

En cas de violència de gènere:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una orde de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. Les situacions de violència de gènere també poden acreditar-se mitjançant un informe dels servicis socials, dels servicis especialitzats, o dels servicis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’Administració pública competent, o per mitjà de qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l’accés a cadascun dels drets i recursos.

En cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna nasciturus:

 • Certificat d’un metge o metgessa col·legiat que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Una vegada es produïsca el naixement i amb data límit fins al 15 de gener de 2022, s’ha d’aportar mitjançant una instància general presentada per registre d’entrada, preferentment de l’Ajuntament de València, una còpia de la targeta SIP i còpia del certificat de naixement de qui efectivament ha nascut.

En cas d'acolliment familiar:

 • Resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda.

En cas de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat, per a les persones treballadores autònomes afectadas per la suspensió temporal de tota activitat a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19:

 • Còpia de la resolució estimatòria de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent.

En cas d'afectació negativa per la sol·licitud d'un ERTO o d'una pròrroga d'este, en qualsevol de les seues modalitats:

 • Per l’empresari o empresària que ho sol·licita, mitjançant una còpia de la resolució de l’autoritat laboral on es constate la causa al·legada i el compliment dels requisits per a adoptar l’ERTO.
 • Per al treballador o treballadora de l’empresa a la qual es referix l’ERTO, s’ha d’acreditar mitjançant la comunicació de l’empresa corresponent on conste en quina situació laboral queda, causa de l’ERTO i data d’efectes, i mitjançant còpia de la resolució de reconeixement del dret a una prestació de desocupació per ser un treballador/a afectat.

En cas d'afectació negativa per estar en situació legal de desocupació:

 • Informe de la vida laboral i el certificat de ser demandant d’ocupació.

En cas de persones la documentació de les quals no els identifica davant l'AEAT:

 • Documentació facilitada pels servicis socials o un altre organisme acreditat on conste la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar, o bé aportar la resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió social.

En cas de sol·licitar un centre d'educació infantil que estiga situat fora del terme municipal de València:

 • Documentació que acredite la justificació de l'elecció d'eixe centre, segons el que establix el punt 3.f de la convocatòria.

A CONTINUACIÓ ES RESUMEN ELS DOCUMENTS A APORTAR AMB LA DESCRIPCIÓ TAL COM APAREIX SI S'INICIA EL TRÀMIT PER SEU

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud (inclosos annex 1 declaracions responsables i annex 2 autoritzacions):

  degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

 • DNI o NIE o passaport en vigor (només estrangers sense NIE) del pare i/o mare o representants legals de l’alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Llibre de família:

  totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • SIP:

  de l’alumne/a per a qui se sol·licita l’ajuda.

 • Acreditació d’haver sol·licitat plaça escolar:

  expedida pel centre educatiu.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar:
  • Si escau, títol de família nombrosa:

   en cas de ser família nombrosa, s'aportarà títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • Si escau, títol de família monoparental:

   en cas de ser família monoparental, s'aportarà títol de família monoparental en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En el seu cas, certificat oficial de discapacitat dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar expedit per l'Administració corresponent
  • Si escau, documentació acreditativa de la situació de dependència emesa per l'òrgan competent:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En el seu cas, sentència judicial
  • En el seu cas, conveni regulador
  • En el seu cas, document públic de mesures sobre la cura i educació dels/de les fills/filles
  • En el seu cas, certificat acreditatiu del Jutjat:

   si el procediment està en tràmit.

  • En el seu cas, sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere
  • En el seu cas, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima
  • En el seu cas, informe del Ministeri Fiscal:

   que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.

  • Cas de situacions de violència de gènere, informe o un altre títol:

   informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • Cas de nasciturus, certificació per metge/essa col·legiat/da:

   que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En el seu cas, document acreditatiu de la percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat:

   resolució estimatòria de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent, en el cas d’autònoms afectats per la suspensió temporal de tota activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

  • Cas d'afectació negativa per la sol·licitud d'un ERTO o pròrroga d’este, documentació acreditativa:

   - Per l’empresari o empresària que ho sol·licita, mitjançant una còpia de la resolució de l’autoritat laboral on es constate la causa al·legada i el compliment dels requisits per a adoptar l’ERTO.

   - Per al treballador o treballadora de l’empresa a la qual es referix l’ERTO, s’ha d’acreditar mitjançant la comunicació de l’empresa corresponent on conste en quina situació laboral queda, causa de l’ERTO i data d’efectes, i mitjançant còpia de la resolució de reconeixement del dret a una prestació de desocupació per ser un treballador/a afectat.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas d'afectació negativa per desocupació, informe de la vida laboral i el certificat de ser demandant d’ocupació.:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de no autoritzar expressament, certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2019:

   en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys, en cas de falta d’autorització expressa per a consultar les dades fiscals de l’Impost sobre la Renda i els certificats de vida laboral, a l’efecte de comprovar la situació econòmica i laboral, que tinga l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas de no haver fet declaració, s’ha de presentar un certificat expedit a este efecte per l’Agència Tributària i una declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, en cas contrari, certificat acreditatiu del seu import.

  • Cas de no identificació davant l’AEAT, documentació on conste la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar:

   document facilitat pels servicis socials o un altre organisme acreditat, o resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió social.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas de sol·licitar un centre d’educació infantil fora del terme municipal de València, documentació justificativa de la seua elecció:

   segons el que establix el punt 3.f de la convocatòria.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Una altra documentació complementària, si escau, a criteri del personal tècnic municipal:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en els llocs indicats a l'efecte.

La presentació en els registres de l’Ajuntament de València es pot fer:

- De manera presencial. (Veure apartat "Oficinas on presentar" d'aquest tràmit). Si es desitja fer la sol·licitud presencialment, s'ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 010 o a través de la pàgina web de l'Ajuntament de València.

- A través de la seua seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, entre els quals es preveuen:

- Els registres de l’Administració General de l’Estat, de la Generalitat Valenciana i de qualsevol dels subjectes als quals es referix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

- Les oficines de Correos.

 • Consulta dels llistats provisionals de documentació completa, falta de documentació o exclusions, una vegada publicats al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Esmenar en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació dels llistats provisionals, la documentació pertinent.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
Informació Complementària

Un extracte d’esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb el que preveu l'article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/558520).

Els llistats provisionals i definitius es publicaran en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfon d'informació: 96.352.54.78.

962082152-962082131-962082141-962082113-962082149

Legislació
 • Convocatòria 2021/2022 de les ajudes a Xec escolar. Acord d'ampliació de termini.
 • Bases d'execució del pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113-962082149Fax: 96.353.99.32De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina