ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a xec escolar 2022/2023
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.15
Descripció

El xec escolar s’ha de destinar a l’abonament de les quotes corresponents a:

 • L’ensenyament del curs escolar 2022-2023, fins a un màxim de deu, pel període de setembre a juny. No tenen esta consideració les despeses derivades d’activitats realitzades fora del període i horari escolar, activitats extraescolars, menjador, horaris especials de qualsevol tipus, llibres, material escolar, matrícules i altres d’índole anàloga.
 • Les activitats educatives desenvolupades, si és el cas, a les escoles infantils o centres educatius durant el mes de juliol de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Menors escolaritzats/ades en Educació Infantil, que hagen nascut a partir del dia 1 de gener de 2017, d’edats compreses entre els 0 i 6 anys, o que estiga previst que nasquen (nasciturus) amb anterioritat al 31 de desembre de 2022. A causa de la gratuïtat de l’ensenyament, se n’exceptuen menors escolaritzats/ades en centres públics o amb concert educatiu ple, o que ocupen una plaça escolar sostinguda totalment amb fons públics.

Requisits

 • Tant el o la menor com la persona o persones progenitores, o representants legals, han d´estar empadronats al municipi de València des del moment de formalitzar la sol·licitud i fins que acabe el curs escolar, excepte per motius laborals o per casos d'adopció nacional o internacional, degudament acreditats i valorats per la Comissió Tècnica de Treball.
 • Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualsevol dels supòsits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Pares, mares o representants legals de menors hauran d’acreditar, mitjançant una declaració responsable, que estan al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i no tenen deutes pendents amb l’Ajuntament de València.
 • Pares, mares o representants legals de menors beneficiaris de xec escolar no poden tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L’escola infantil o centre on estiga escolaritzat el o la menor ha d’estar situat al terme municipal de València, haver obtingut l’autorització administrativa corresponent per part de la Conselleria d’Educació i complir els requisits que recull esta convocatòria.
 • No es pot beneficiar d’estes ajudes l’alumnat que estiga integrat en famílies amb una renda anual superior a determinats imports.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds es de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació BOP: 27/04/2022


Termini de sol·licitud: del dia 28/04/2022 fins al 27/05/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Model normalitzat de sol·licitud d’ajuda de xec escolar (que comprén la sol·licitud pròpiament dita, l’annex 1 «Declaracions responsables» i l’annex 2 «Autoritzacions») que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'adjuntarà al tràmit una vegada es "inicie tràmit" i emplene el formulari.

- Degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

- Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud ha d’estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l’alumne o alumna (s’entén que hi ha convivència si estan empadronades en el mateix domicili). En cas de separació, divorci o cessament de la convivència, la sol·licitud l’ha de signar el pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del o de la menor. Quan la guàrdia i custòdia siga compartida, tots dos progenitors han de signar la sol·licitud.

 • Còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat) o NIE (Número d'Identificació d'Estrangeria) o passaport en vigor (només persones estrangeres sense NIE) del pare i/o mare o els/les representants legals de l’alumne/a que figuren en la sol·licitud.
 • Llibre de família.

Copia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si hi ha més fills/as dels que ja consten en el llibre de família, s’han d’aportar els certificats de naixement per a justificar-ne el nombre total.

 • SIP. Còpia del SIP de l’alumne/a per a qui se sol·licita l’ajuda.
 • Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar. Expedida pel centre educatiu.A MÉS DEPENENT DE LES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES.

 • Títol de família nombrosa.

En cas de Família nombrosa còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Títol de família monoparental.

En cas de família monoparental còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Documentació acreditativa de la dependència emesa per l'òrgan competent.

En cas de situació de dependència.

 • En cas de diversitat funcional, s’ha d’aportar el certificat oficial de discapacitat de qui tinga esta situació en la unitat familiar, expedit per l’Administració corresponent.
 • En cas de falta d’autorització expressa per a consultar la informació que consta en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre les dades fiscals de l'impost sobre la renda i en la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre estar al corrent dels pagaments, cal aportar, respectivament, un certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2020, en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys, i un certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas de no haver fet la declaració de la renda, s’ha de presentar el certificat negatiu de no haver fet declaració, expedit a este efecte per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Una altra documentació complementària, en el seu cas, a criteri del personal tècnic municipal.

En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència:

 • Sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels/de les fills/es. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.

En cas de violència de gènere:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una orde de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. Les situacions de violència de gènere també poden acreditar-se mitjançant un informe dels servicis socials, dels servicis especialitzats, o dels servicis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’Administració pública competent, o per mitjà de qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l’accés a cadascun dels drets i recursos.

En cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna nasciturus:

 • Certificat mèdic col·legial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Quan nasca, cal aportar una còpia de la targeta SIP i del certificat del naixement mitjançant una instància general presentada per registre d'entrada, preferentment de l'Ajuntament de València. Estos documents es poden entregar des de la data de naixement fins al dia 15 de gener de 2023 com a data límit.

En cas d'acolliment familiar:

 • S’ha d’acreditar mitjançant la Resolució de l’òrgan de la Generalitat que n’exercisca la tutela o n’assumisca la guarda.

En cas de situació legal de desocupació:

 • Informe de la vida laboral i el certificat de demanda d’ocupació.

En cas de persones la documentació de les quals no els identifica davant l'AEAT:

 • Documentació facilitada pels servicis socials o un altre organisme acreditat on conste la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar, o bé aportar la resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió social.

En cas de sol·licitar un centre d'educació infantil que estiga situat fora del terme municipal de València:

 • Documentació que acredite la justificació de l'elecció d'eixe centre, segons el que establix el punt 3.f de la convocatòria.A CONTINUACIÓ ES RESUMEN ELS DOCUMENTS A APORTAR AMB LA DESCRIPCIÓ TAL COM APAREIX SI S'INICIA EL TRÀMIT PER SEU


Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud (inclosos annex 1 declaracions responsables i annex 2 autoritzacions):

  degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares, pares o representants legals i germans/anes).

 • DNI o NIE o passaport en vigor (només estrangers sense NIE) del pare i/o mare o representants legals de l’alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Llibre de família:

  totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • SIP:

  de l’alumne/a per a qui se sol·licita l’ajuda.

 • Acreditació d’haver sol·licitat plaça escolar:

  expedida pel centre educatiu.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar:
  • En cas de ser família nombrosa, títol de família nombrosa:

   s'aportarà títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En cas de ser família monoparental, títol de família monoparental:

   s'aportarà títol de família monoparental en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En cas de diversitat funcional, certificat oficial de discapacitat:

   de qui tinga esta situació en la unitat familiar, expedit per l’Administració corresponent.

  • En cas de dependència, documentació que acredite esta circumstància:

   emesa per l’òrgan competent.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills i/o filles:

   En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del o de la menor sol·licitant s’ha d’aportar, segons calga: sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills i/o filles. Si el procediment està en tràmit, s’ha d’aportar certificat acreditatiu del jutjat.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de situacions de violència de gènere, sentència condemnatòria, orde de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima
  • En cas de situacions de violència de gènere, informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere
  • Cas de situacions de violència de gènere, informe o un altre títol:

   Les situacions de violència de gènere també poden acreditar-se mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • Cas de nasciturus, certificació per metge/essa col·legiat/da:

   que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud.

  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En cas de no autoritzar expressament, certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2020/certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat Social:

   certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2020, en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys, i certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas de no haver fet declaració de la renda, es presentarà certificat negatiu de no haver fet declaració, expedit a aquest efecte per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas de no identificació davant l’AEAT, documentació on conste la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar:

   document facilitat pels servicis socials o un altre organisme acreditat, o resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió social.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas de sol·licitar un centre d’educació infantil fora del terme municipal de València, documentació justificativa de la seua elecció:

   segons el que establix el punt 3.f de la convocatòria.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Altra documentació complementària, si cal, a criteri del personal tècnic municipal:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de València i cal presentar-les en els registres de l’Ajuntament de València mitjançant el model normalitzat a este efecte, que està disponible en la pàgina web de l’Ajuntament de València (https://educacio-valencia.es/xec-escolar/) o que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar.

La presentació en els registres de l’Ajuntament de València es pot fer:

- De manera presencial. En este cas, cal sol·licitar-ne la cita.

- A través de la seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

 • Consulta dels llistats provisionals de documentació completa, falta de documentació o exclusions, una vegada publicats al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
 • En el seu cas, esmenar les deficiències o la falta de documentació o presentar al·legacions, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Tauler d'edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
Informació Complementària

Cal publicar un extracte d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i exposar-la en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria s’ha de comunicar a la Base de dades nacionals de subvencions.

(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria).

Les llistes provisionals i definitives es publicaran en el tauler d’edictes electrònic i en la web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Art. 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Telèfons d'informació:

962082152-962082117-962082141-962082113

Legislació
 • Convocatòria 2022/2023 de les ajudes a Xec escolar.
 • Bases d'execució del pressupost de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina