esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Ajudes per a Xec Escolar curs 2020/2021
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
ED.AY.15
Descripció

Sol·licitud per a obtenir una ajuda econòmica per a facilitar l'escolarització en educació infantil, fins a un màxim de deu mesos (de setembre a juny), exclusivament en concepte d'ensenyança.
No tenen esta consideració les despeses derivades d'activitats extraescolars, menjador, horaris especials, llibres, material escolar, matrícules i altres d'índole semblant.

Publicació llistats provisionals xec escolar 2020/2021. Termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present Anunci en el Tauler d'edictes Electrònic (03/11/2020) per a esmena i al·legacions. Més informació: web d'educació.

Si s'ha presentat la sol·licitud inicial en Registre d'entrada (presencialment o a través de seu electrònica) de l'Ajuntament de València podran realitzar-ho mitjançant el tràmit "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".

En el cas que la sol·licitud inicial NO s'haguera presentat en Registre d'entrada (presencialment o a través de seu electrònica) de l'Ajuntament de València es disposa del tràmit "Sol·licituds no catalogades".

Qui ho pot sol·licitar?

Menors escolaritzats/as en Educació Infantil, que hagen nascut a partir del dia 1 de gener de 2015, d'edats compreses entre els 0 i 6 anys, o que estiga previst el seu naixement (nasciturus) amb anterioritat al 31 de desembre de 2020. A causa de la gratuïtat de l'ensenyament, s'exceptuen els menors escolaritzats en centres públics o amb concert educatiu ple.

Requisits
 • Tant el/la menor com les persones progenitores o representats legals convivents, precisaran estar empadronades al municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o el període en què siguen beneficiàries del Xec Escolar.
 • Cap dels progenitors haurà de trobarse sotmés en cap dels supòsits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els pares/mares o representants legals de dits menors hauran d'acreditar, per mitjà de declaració responsable, estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
 • Els pares/mares o representants legals dels/les menors hauran d'acreditar per mitjà de declaració responsable que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la Seguretat Social.
 • Els pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris de xec escolar no podran tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L'escola infantil o centre educatiu en el qual estiga escolaritzat la/el menor, haurà d'estar ubicat al terme municipal de València i inscrit en el Registre municipal d'Escoles Infantils, així com acreditar amb documents el fet d'haver obtingut o estar en tràmits d'obtenir la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport. Així mateix el Centre haurà de comptar amb llicència municipal d'obertura, funcionament o, si és el cas, comunicación ambiental.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP de 26 de Maig de 2020 - Núm. 99


Termini de sol·licitud: del dia 27/05/2020 fins al 15/06/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Imprés de sol·licitud (inclosos annex 1 declaració responsable i annex 2 autoritzacions) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina per a emplenar i adjuntar. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'adjuntarà al tràmit una vegada es "inicie tràmit" i emplene el formulari.

Degudament emplenat i signat per tots dos progenitors, en el seu cas.

En cas de no autoritzar l'obtenció directa d´aquestes dades, ha d'entendre que existix obligació d'aportar els documents corresponentsen els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

 • Còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat) o NIE (Número d'Identificació d'Estrangeria) o passaport en vigor (només persones estrangeres sense NIE) de les mares, pares o representants legals de l'alumne/al fet que figuren en la sol·licitud.
 • Llibre de família

Copia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el nombre total.

 • SIP

Còpia del SIP del/de la menor beneficiari/ària de la subvenció.

 • Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar

Expedida pel centre educatiu.


A MÉS DEPENENT DE LES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES.

 • Títol de família nombrosa

En cas de Família nombrosa còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Títol de família monoparental

En cas de família monoparental còpia del títol en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

 • Documentació acreditativa de la dependència emesa per l'òrgan competent.

En cas de situació de dependència

 • Certificat oficial de discapacitat dels qui tinguen la situació de diversitat funcional en la unitat familiar, expedit per l'Administració corresponent.
 • En el seu cas, declaració responsable de la persona interessada (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) on manifeste que no compta amb els mitjans per a presentar la sol·licitud de l'ajuda a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València per mitjà de certificat electrònic, ni a través de correu electrònic facilitat pel Servei d'Educació.
 • En cas de falta d'autorització expressa a la consulta de dades d'informació obrant en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre les dades fiscals de l'impost sobre la renda i els certificats de vida laboral, a l'efecte de comprovar la situació econòmica i laboral, s'haurà d'aportar certificat resum de la declaració anual d'IRPF de l'any 2018, en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys. En cas de no haver fet declaració, es presentarà certificació expedida a aquest efecte per l'Agència Tributària i declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, en cas contrari certificació acreditativa del seu import.
 • Una altra documentació complementària, en el seu cas, a criteri del personal tècnic municipal.

EN CAS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

EN CAS DE SEPARACIÓ, DIVORCI, CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA O NO CONVIVÈNCIA:

 • Sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat.

EN CAS QUE SE SOL·LICITE L'AJUDA PER A UN ALUMNE O ALUMNA NASCITURUS:

 • Certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta

.En el termini de l'1 al 15 de gener de 2021, s'haurà d'aportar per registre d'entrada de l'Ajuntament de València copia de la targeta SIP i còpia del certificat del naixement de l'efectivament nascut.

EN CAS D'ACOLLIMENT FAMILIAR:

 • Resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda.

EN CAS DE PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT, PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES:

 • Còpia de la resolució de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent o mitjançant documentació acreditativa del pagament d'aquesta prestació, o, a falta de l'anterior, mitjançant declaració responsable (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) en la qual es manifeste que s'ha presentat sol·licitud d'aquesta prestació extraordinària, amb indicació del tipus o sector d'activitat afectat, i que es compleixen els requisits necessaris per a la seua percepció.

EN CAS D'AFECTACIÓ NEGATIVA PER LA SOL·LICITUD D'UN ERTO:

 • Per a l'empresari que la sol·licita, mitjançant còpia de la resolució de l'autoritat laboral on es constate la causa al·legada, o a falta de l'anterior, mitjançant declaració responsable (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) en la qual es manifeste que s'ha presentat sol·licitud del ERTO, amb indicació del tipus o sector d'activitat afectat, i que es dona la causa i es compleixen els requisits per a la seua adopció.
 • Per a la persona treballladora de l'empresa a la qual es refereix el ERTO, s'acreditarà, o bé mitjançant còpia de la resolució referida anteriorment juntament amb la comunicació de l'empresa corresponent en la qual conste en quina situació laboral queda, o bé mitjançant documentació acreditativa de sol·licitud de reconeixement del dret a una prestació contributiva de desocupació per ser persona treballadora afectada o còpia de resolució de reconeixement d'aquest.

A CONTINUACIÓ ES RESUM ELS DOCUMENTS A APORTAR AMB LA DESCRIPCIÓ TAL COM APAREIX SI S'INICIA EL TRÀMIT PER SEU

Documentació per a tots els casos:
 • Imprés de sol·licitud (inclosos annex 1 declaració responsable i annex 2 autoritzacions):

  Imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat per totes dues persones progenitors, si escau.

 • Còpia del DNI o NIE o passaport en vigor (sol estrangers sense NIE) de les mares, pares o representants legals
 • Llibre de família:

  Còpia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • SIP:

  Còpia del SIP del/de la menor beneficiari/ària de la subvenció.

 • Acreditació d’haver sol·licitat plaça escolar:

  Expedida pel centre educatiu.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació a presentar segons els casos:
  • En el seu cas, títol de família nombrosa:

   En cas de ser família nombrosa, s'aportarà còpia del títol de família nombrosa en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En el seu cas, certificat oficial de discapacitat dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar expedit per l'Administració corresponent
  • En el seu cas, títol de família monoparental:

   En cas de ser família monoparental, s'aportarà còpia del títol de família monoparental en vigor, expedit per l'Administració corresponent.

  • En el seu cas, documentació acreditativa de la situació de dependència emesa per l'òrgan competent:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En el seu cas, document públic de mesures sobre la cura i educació dels/de les fills/filles
  • En el seu cas, certificat acreditatiu del Jutjat:

   Si el procediment està en tràmit.

  • En el seu cas, sentència judicial
  • En el seu cas, conveni regulador
  • En el seu cas, sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere
  • En el seu cas, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima
  • En el seu cas, informe del Ministeri Fiscal:

   Que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere.

  • Cas de situacions de violència de gènere, informe o un altre títol:

   Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

  • Cas de nasciturus, documentació:

   En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna nasciturus, s'haurà d'aportar certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.

   En el termini de l'1 al 15 de gener de 2021, s'haurà d'aportar per registre d'entrada de l'Ajuntament de València copia de la targeta SIP i còpia del certificat del naixement de l'efectivamente nascut.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • En el seu cas, document acreditatiu de la percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat:

   Còpia de la resolució de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent o mitjançant documentació acreditativa del pagament d'aquesta prestació, o, a falta de l'anterior, mitjançant declaració responsable (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) en la qual es manifeste que s'ha presentat sol·licitud d'aquesta prestació extraordinària, amb indicació del tipus o sector d'activitat afectat, i que es compleixen els requisits necessaris per a la seua percepció.

  • Cas d'afectació negativa per la sol·licitud d'un ERTO, documentació acreditativa:

   - Per a l'empresari que la sol·licita, mitjançant còpia de la resolució de l'autoritat laboral on es constate la causa al·legada, o a falta de l'anterior, mitjançant declaració responsable (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar) en la qual es manifeste que s'ha presentat sol·licitud del ERTO, amb indicació del tipus o sector d'activitat afectat, i que es dona la causa i es compleixen els requisits per a la seua adopció.

   - Per al treballador de l'empresa a la qual es refereix el ERTO, s'acreditarà, o bé mitjançant còpia de la resolució referida anteriorment juntament amb la comunicació de l'empresa corresponent en la qual conste en quina situació laboral queda, o bé mitjançant documentació acreditativa de sol·licitud de reconeixement del dret a una prestació contributiva de desocupació per ser persona treballadora afectada o còpia de resolució de reconeixement d'aquest.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Una altra documentació complementària, si escau, a criteri del personal tècnic municipal:

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud en els llocs indicats a l'efecte. (Veure apartat "On dirigir-se" d'aquest tràmit).
 • Consulta dels llistats provisionals de documentació completa, falta de documentació o exclusions, una vegada publicats al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Esmenar en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació dels llistats provisionals, la documentació pertinent.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal. De conformitat amb el que preveuen els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacionals de Subvencions (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/506077)

Els llistats provisionals es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal

Els llistats definitius es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Art. 21.2 de la Lley 39/2015.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082152-962082131-962082141-962082113-962082149

Legislació
 • Convocatòria 2020/2021 de les ajudes a Xec escolar.
 • Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en esta convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
On dirigir-se

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l'Excm. Ajuntament de València, es presentaran en els Registres de l'Ajuntament de València mitjançant model normalitzat per a tal efecte que serà facilitat en els propis Registres i en la pàgina web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es), sense perjudici de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a aquest efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si en el cas que al començament del termini de presentació de sol·licituds, la modalitat de recepció i presentació de les mateixes de manera presencial en els registres de l'Ajuntament de València no fora possible, per estar aquesta modalitat suspesa o condicionada a conseqüència del manteniment de les mesures de l'estat d'alarma, podran presentar-se les sol·licituds mitjançant model normalitzat descarregat en la web de l'Ajuntament de València, per les següents vies telemàtiques i no presencials:

1.- Presentació per seu electrònica de l'Ajuntament de València per mitjà de certificat electrònic.

2.- Per a qui no tinga certificat, però sí un dispositiu electrònic per a remetre correus electrònics.

Podrà presentar la sol·licitud i la resta de documentació al correu electrònic: 2020chequeescolar@valencia.es (exclusivament per al tràmit de sol·licitud inicial. Inhabilitat per a realitzar actuacions d'esmena, al·legacions i interposició de possibles recursos).

Especificar en l'assumpte del correu "SOL·LICITUD XEC ESCOLAR 2020-2021" i juntament amb el nom i cognoms del/de l'alumne/a.

3.- Per als qui no tinguen possibilitat de remetre correu electrònic, els interessats hauran de posar-se en contacte telefònicament amb el servei (telèfons de contacte 962082152-962082131-962082141-962082113-962082149) amb la finalitat de posar a la seua disposició una altra via alternativa per la qual presentar la documentació. Aquesta opció serà residual i requerirà que la persona interessada declare responsablement que no compta amb els mitjans per a presentar pels canals 1 i 2.

En els casos de presentació a través de les modalitats 2 i 3, la persona interessada podrà ser requerida amb posterioritat per a fer alguna comprovació, excepte quant a aquella documentació la consulta de la qual haja sigut autoritzada per la persona sol·licitant per obrar ja en poder de les administracions públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 962082152-962082131-962082141-962082113-962082149
  Fax: 96.353.99.32
  De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendres
  educacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha