ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Comunicació al Consell Escolar Municipal de situacions d'absentisme en l'alumnat d'Educació Primària i Secundària Obligatòria detectades per centres educatius i / o entitats socioeducatives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.60
Descripció

Comunicar els centres educatius i / o les entitats socioeducatives al Consell Escolar Municipal i sol·licitar la seua intervenció en les situacions d'alumnat absentista d'Educació Primària i Secundària Obligatòria, que està empadronat a la ciutat de València.

Per a més informació: https://educacio-valencia.es/absentisme/

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius de centres educatius que requerisquen la intervenció, dels/ de les professionals del Programa d'Absentisme Escolar Municipal, en casos d'alumnat absentista escolaritzat en Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Entitats socioeducatives que hagen detectat un cas d'absentisme escolar en Educació Primària i / o Secundària Obligatòria, d'una persona menor empadronada a la ciutat de València i que requerisquen la intervenció de els/les professionals del Programa d'Absentisme Escolar Municipal, d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Requisits

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

  • No haver aconseguit garantir la permanència de l'alumne o de l’alumna en el centre educatiu segons l’ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents.
  • Trobar-se en algun dels supòsits que estableix la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar.
  • Haver-hi contactat i haver-se reunit amb l’equip tècnic de zona del PAEM. (Consultar Document 10. Relació d’equips tècnics de zona i centres educatius).


EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES:


Quan sol·licitar-ho

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

En Educació Primària una vegada iniciat el curs, a partir de la segona quinzena del mes de setembre fins a la finalització del curs escolar.

En Educació Secundària Obligatòria, a partir del mes d'octubre fins a la finalització del curs escolar.

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES:

En qualsevol període del curs escolar, a excepció dels períodes de vacances.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Documents: 1, 2, 4 i Informe mensual d'alumnat que presenta una situació d'absentisme).

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Document 7).

Informació Complementària

Una vegada rebuda la sol·licitud, l'equip tècnic del PAEM es posarà en contacte amb el/la sol·licitant.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96208 2133

962082123

962082111

Anar a inici de pàgina