ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació al Consell Escolar Municipal de situacions d'absentisme en l'alumnat d'Educació Primària i Secundària Obligatòria detectades per centres educatius
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.60
Descripció

Comunicar els centres educatius al Consell Escolar Municipal i sol·licitar la seua intervenció en les situacions d'alumnat absentista d'Educació Primària i Secundària Obligatòria, que està empadronat a la ciutat de València.

Per a més informació: ENLLAÇ

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius de centres educatius que requerisquen la intervenció, dels/ de les professionals del Programa d'Absentisme Escolar Municipal, en casos d'alumnat absentista escolaritzat en Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Requisits
 • No haver aconseguit garantir la permanència de l'alumne o de l’alumna en el centre educatiu segons l’ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents.
 • Trobar-se en algun dels supòsits que estableix la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar.
 • Haver-hi contactat i haver-se reunit amb l’equip tècnic de zona del PAEM. (Consultar Document 10. Relació d’equips tècnics de zona i centres educatius).


Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 15/09/2023 fins al 31/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a centres educatius públics, concertats o conveniats:
  • Document 2. Compromís família- tutoria:

   en este enllaç.

  • Document 4. Fitxa de comunicació d’absentisme escolar:

   en este enllaç.

  • Annex III. Llistat d'absentisme escolar catalogat:

   (L’equip directiu del centre educatiu l’obté d’ITACA).

 • Per a centres educatius privats, concertats o conveniats:
  • Document 2. Compromís família- tutoria, o document anàleg:

   model en este enllaç.

  • Document 4. Fitxa de comunicació d’absentisme escolar, o document anàleg:

   model en este enllaç.

  • Document 39. Annex III Llistat d'absentisme escolar catalogat:

   en este enllaç.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Documents: 1, 2, 4 i Informe mensual d'alumnat que presenta una situació d'absentisme escolar catalogat).

Informació Complementària

Una vegada rebuda la sol·licitud, l'equip tècnic del PAEM es posarà en contacte amb el/la sol·licitant.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96208 2133

962082123

962082111

Anar a inici de pàgina