ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud d’admissió d’alumnat absentista de primària i secundària en el PAEM -Programa d’absentisme escolar municipal- per a centres educatius, entitats socioeducatives i CMSS
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.60
Descripció

Sol·licitar els centres educatius, entitats socioeducatives i CMSS l’admissió d’alumnat absentista, empadronat a la ciutat de València, en el PAEM (Programa d’absentisme escolar municipal).

Per a més informació: https://educacio-valencia.es/absentisme/

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius o Coordinadors/es d’absentisme escolar de centres educatius que requerisquen la intervenció en alumnat absentista escolaritzat en Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria, dins del Programa d’absentisme escolar municipal d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de régim local de la Comunitat Valenciana.

Entitats socioeducatives i CMSS que hagen detectat un cas d'absentisme escolar d'una persona menor empadronada a la ciutat de València que requerisquen la intervenció en aqueixa persona menor absentista escolaritzada en Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria dins del Programa d'absentisme escolar municipal d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Requisits

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

  • No haver aconseguit garantir la permanència del alumne o de l’alumna en el centre educatiu segons l’ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents.
  • Haver acordat en reunió d'equip educatiu sol·licitar l'admissió del / de l'alumne/a en el PAEM (Programa d'absentisme escolar municipal).
  • Haver-hi contactat i haver-se reunit amb l’equip tècnic de zona del PAEM.(Consultar Annex 21 Relació equips tècnics de zona i centres educatius en: https://educacio-valencia.es/annex-21-relacio-d-equips-tecnics-de-zona-i-centres-educatius/

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES I CMSS:


Quan sol·licitar-ho

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

En Educació Primària una vegada iniciat el curs habitualment a partir de la segona quinzena del mes de setembre fins a la finalització del curs escolar.

En Educació Secundària Obligatòria, habitualment a partir del mes d'octubre fins a la finalització del curs escolar.

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES I CMSS:

En qualsevol periode del curs escolar.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Annexos 1, 5, 6 i 7).

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES I CMSS:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Annex 2).

Informació Complementària

Una vegada rebuda la sol·licitud en el Servici d’Educació, l'equip tècnic del PAEM es posarà en contacte amb la persona sol·licitant mitjançant correu electrònic.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96208 2133

962082123

962082111

Legislació
Anar a inici de pàgina