ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Autorització d'activitats esportives o altres, en la Instal·lacions Esportives Municipals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.US.10
Descripció

Sol·licitar autorització per al desenvolupament de qualsevol activitat, esportiva o no, en una instal·lació esportiva municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Aportar tots els documents que els siguen requerits i, si és el cas, prestar la fiança oportuna.

Quan sol·licitar-ho

Dos mesos abans del dia de la celebració de l'activitat.

Documentació a presentar

 • Descripció de l'ús de la instal·lació i qualsevol altra documentació que explique detalladament l'activitat a desenvolupar i la seua organització.
 • Aforament previst quant a espectadors, etc., així com una descripció de la ubicació dels assistents.
 • Calendari de programació de l'activitat especificant, si és el cas, temps de muntatges, obertura de portes al públic, duració de l'acte, temps de desmuntatge, etc.
 • En el supòsit d'autorització expressa per part de la Fundació Esportiva Municipal, especificació d'ubicació de llocs de venda d'articles, tipus d'articles, ubicació de les barres de bar, característiques de la publicitat exterior en la instal·lació i la seua ubicació, així com qualsevol altre concepte semblant.
 • Document escrit i firmat que assumix tota la responsabilitat quant al compliment, si és el cas de la normativa vigent que li afecte (CPI- 96, PGPEPAR, RBT, etc.).
 • Confirmació expressa de què l'esdeveniment s'adapta en la seua totalitat a les condicions establides en el vigent Pla d'Emergència i Evacuació, adaptant-se, en cas de modificació d'algun dels elements, a les noves condicions que l'esdeveniment requerisca i d'acord amb la legislació vigent, de manera que s'assegure en tot cas la integritat dels espectadors i dels béns mobles i immobles.
 • En este pla s'ha d'especificar clarament la situació d'escenaris, recorreguts, accessos i evacuacions així com personal de seguretat adscrit i, com a mínim, estar redactat d'acord amb la normativa vigent i amb l'especificació concreta del nombre de persones de seguretat que controlaran l'activitat, lloc concret d'ubicació i nom de l'empresa responsable.
 • Característiques de la instal·lació d'energia elèctrica i megafonia que poguera instal·lar-se amb caràcter provisional –amb l'especificació de watt i decibels–, amb certificat d'instal·lació d'acord amb el reglament electrotècnic de B:T. firmat pel tècnic competent i tramitat a través de la Conselleria d'Indústria.
 • Determinació, si és el cas, del sistema d'alimentació energètica i si fóra preceptiu amb l'aportació de certificat d'homologació d'acord amb el reglament electrotècnic de B:T., firmat pel tècnic competent i tramitat a través de Conselleria d'Indústria.
 • Fotocòpia del contracte o certificat de disposició d'ambulància i/o servicis mèdics, si fóra preceptiu pel tipus d'activitat.
 • La Fundació Esportiva Municipal podrà requerir al sol·licitant l'aportació de documentació addicional a l'assenyalada en els apartats anteriors.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització d'activitats esportives o altres, en la Instal·lacions Esportives Municipals:
  • Descripció de l’ús de la instal·lació
  • Aforament previst i ubicació
  • Calendari de programació de l’activitat
  • Confirmació que l’esdeveniment s’adapta en la seua totalitat a les condicions del vigent Pla d’Emergència i Evacuació
  • Ubicació de llocs de venda, si és el cas
  • Document assumint tota la responsabilitat del compliment, si és el cas de la normativa vigent que li afecte
  • Característiques de la instal·lació d’energia elèctrica i megafonia, si és el cas
  • Contracte o certificat de disposició d’ambulància i/o servicis mèdics, si és el cas
  • Determinació del sistema d’alimentació energètic i certificat d’homologació, si és el cas
Taxes
Taxa

Preu públic d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
Termini d'ingrés: anteriorment a la realització de l'activitat s'abonarà en la pròpia instal·lació esportiva municipal.
Quantia: La quantia serà la disposada en els annexos de l'Ordenança de preus públics citada.


Preus Públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de l'OA Fundació Esportiva Municipal


Actuacions a realitzar pel sol·licitant


Informació Complementària
 • Durant els muntatges i realització de l'esdeveniment no es podrà realitzar cap tipus d'obra en l'immoble, i s'autoritzarà tan sols la instal·lació de l'equipament necessari per a la celebració de l'acte autoritzat, que serà per compte dels interessats.
 • Qualsevol element que per motius de l'activitat haja de fixar-se en algun parament o element constructiu de la instal·lació o penjar de la coberta de l'edifici, haurà de comptar amb l'autorització escrita i expressa dels tècnics de la Fundació Esportiva Municipal i amb el corresponent certificat de solidesa firmat per tècnic competent.
 • Els documents hauran de ser presentats juntament amb la sol·licitud formal d'ús, abans de donar l'autorització per a la celebració de l'activitat.

Així mateix, abans de dos hores de l'obertura al públic de les portes de la instal·lació, s'haurà d'aportar al representant de la Fundació Esportiva Municipal present i designat a este efecte –director de la instal·lació, personal acreditat, etc.– els certificats i la resta de documentació que no es pogueren tramitar fins després de la instal·lació, així com una certificació de l'organitzador sobre la revisió de tots i cadascun dels elements sol·licitats en els apartats anteriors, així com que tots estos elements es troben amb les suficients garanties de seguretat per a la celebració de l'activitat i es fa responsable del seu desenvolupament.

 • El sol·licitant està al càrrec del manteniment de l'orde i seguretat en el recinte durant la celebració de l'activitat autoritzada; ha d'evitar tota actuació que puga produir algun dany.
 • El sol·licitant està al càrrec de la neteja de tots els locals i espais que hagueren pogut veure's afectats, així com la reposició de tots els elements que s'hagueren desmuntat o sobre els quals s'haguera pogut produir qualsevol tipus de danys.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

-Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

-Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina.

Legislació

- Annex I del Decret 5/2002, de 8 de gener, del govern valencià, en relació a la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud de llicència per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.

Oficines d'informació
 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPALPasseig de la Petxina, 42Tel.: 96 354 83 00 ext. 2900-2901Fax: 96 394 45 83 ext. 2900-2901De 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres.informacion@fdmvalencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina