ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment per a la concessió d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.25
Descripció

Procediment per a la concessió d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19 durant la temporada 2020-2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19 durant la temporada 2020-21.

En atenció a l'excepcionalitat de la present convocatòria, no podrà resultar subvencionable per aquesta, les següents activitats i entitats:

- Projectes esportius no federats, o que no pertanyen a algun àmbit competitiu de la ciutat de València.

- Els projectes corresponents al programa d'Escoles Esportives Municipals.

- Els programes esportius pertanyents a universitats públiques o privades.

- Els programes esportius desenvolupats per federacions esportives (a excepció de la realització d’esdeveniments).

- Les societats anònimes esportives.

Requisits

A. Trobar-se legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent al seu objecte amb, almenys, tres anys d'anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

B. Disposar, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'una seu o delegació permanent en el terme municipal de Valéncia (a excepció de les federacions), de mitjans econòmics i d'una estructura organitzativa suficients per a garantir el desenvolupament i finalització del projecte la subvenció que es sol·licita.

C. L'activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en aquest terme municipal, haurà de tindre cabuda en l'objecte o fins socials de l'entitat sol·licitant.

D. L'entitat haurà de trobar-se inscrita davant de la corresponent federació esportiva o, en cas contrari, justificar que el seu objecte i activitat essencial és l'àmbit esportiu.

E. No trobar-se incursa en alguna de les causes de prohibició de l'art. 13.2 i .3 de la LGS, ni figurar en la base de dades nacional de subvencions (BDNS) com inhabilitada per a accedir a la condició de beneficiària.

F. Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions establides per les disposicions vigents amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

G. No tindre pendents de justificació ni ser deutora de reintegrament en procediments de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 10 de la OGASV.

Quan sol·licitar-ho

Vint dies naturals des del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de la província de València. (JA INACTIU)

Publicació BOP: Divendres, 01 d'Octubre de 2021 - Núm. 191

Termini de sol·licitud: del dia 02/10/2021 fins al 21/10/2021 ambdós inclusivament. (JA INACTIU)

PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Del dia 15-01-2022 al 14-02-2022, ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

En tots els casos, es deuran obligatòriament presentar els models normalitzats.

Per a la línia de subvenció d'esdeveniments esportius 2021 es presentarà el model normalitzat de sol·licitud (un sol esdeveniment per entitat) i les federacions esportives podran presentar fins a 2 projectes.

ES PRESENTARÀ UNA SOL·LICITUD PER CADA LÍNIA DE SUBVENCIÓ, BÉ SIGA PROJECTE FEDERAT, BÉ SIGA ESDEVENIMENTS.PER AL TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: instància electrònica acompanyada de la documentació assenyalada en el punt 12 de la convocatòria per mitjà del tràmit de “Aportación de documentació a solicitudes/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament":12.1. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: ESPORT FEDERAT:

- Certificat de la Federació sobre el nivell competitiu del primer equip de cada una de les entitats.

- Certificat de la Federació autonòmica y/o espanyola per a la temporada/anualitat corrent acreditant la inscripció dels diferents equips en competicions federades i la relació d'esportistes amb llicència federativa en els termes descrits en la base 10.2 acreditant nivell de competició, seccions o línies d'esport femení i de persones amb discapacitat i estructura de formació.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, de que es mantenen les seccions o línies d'esport femení.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, de que es mantenen les seccions o línies d'esportistes amb discapacitat en l'activitat ordinària de l'entitat.

L'entitat beneficiària haurà de presentar als sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la concessió la documentació següent:

- Informe de vida laboral de l'empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, que pose de manifest que es manté transcorregut el dit termini, almenys, el 50 % del personal contractat i vinculat a l'activitat esportiva, reflectit en el moment de la sol·licitud de subvenció.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, de que es mantenen les seccions o línies d'esport femení.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, de que es mantenen les seccions o línies d'esportistes amb discapacitat en l'activitat ordinària de l'entitat.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, de que es mantenen les línies formatives presentades en la sol·licitud en l'apartat per a la seua valoració en el criteri de clubs o entitats amb estructura completa de formació.12.2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: ESDEVENIMENTS 2021:

L'entitat beneficiària de les ajudes per a la realització d'esdeveniments haurà de presentar en el termini màxim d'1 mes, a comptar de l'endemà de publicació de l'acord de concessió, o de realització de l'esdeveniment, si fóra posterior a la dita concessió, la següent documentació (ANNEXOS 6 i 7), que s'acompanyaran degudament omplits, en suport PDF, a la instància electrònica de presentació del compte justificatiu. Estos models normalitzats són d'ús obligatori de conformitat amb l'art. 66.6 de la LPACAP, no sent acceptables formats o suports distints.

12.2.1 ANNEX 6: MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió, amb reflex i balanç de l'activitat realitzada, els resultats obtinguts, així com l'acreditació de les mesures de difusió que en compliment de l'obligació 7.1a haja realitzat la beneficiària (fullets, enllaços a webs, reportatges fotogràfics, etc) , i un sumari de conclusions.

12.2.2 ANNEX 7: RELACIÓ CLASSIFICADA D'INGRESSOS I GASTOS I LIQUIDACIÓ FINAL. Este document consta de dos apartats: RELACIÓ CLASSIFICADA D'INGRESSOS I GASTOS i LIQUIDACIÓ FINAL DEL PROJECTE.* * * * *

LA DOCUMENTACIÓ PER A TOTS ELS CASOS I LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL NECESSÀRIA SEGONS EL CAS, JA VAN SER PRESENTATS EN EL TRÀMIT INICIAL DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU).

Documentació per a tots els casos:
 • Estatuts de la sol·licitant:

  Si els haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no hagueren patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Tarjeta de identificación fiscal:

  Si bé si l'haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la declaració responsable del formulari.

 • Certificat del Registre oficial :

  En què s'haja de trobar l'entitat inscrita pel seu objecte, que reflectisca la composició actualitzada (després de l'última renovació de càrrecs) d'els/les integrants del seu màxim òrgan directiu, si bé si l'haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a la línia de projectes Federats:
  • Informe de Vida Laboral o la relació nominal de treballadors:

   Juntament amb la justificació de l'alta en la Seguretat Social o règim corresponent

  • Declaració responsable:

   Per part de l'interessat en la qual s'acrediten els següents punts:

   • Nivell de competició del primer equip de l'entitat.
   • Participació femenina en el projecte de l'entitat (expressada en percentatge respecte al total de participants o equips).
   • Participació d'esportistes amb discapacitat en el projecte de l'entitat (expressada en percentatge respecte al total de participants).
   • Estructura de formació de l'entitat (tal com s'indica en el punt 10.2).
  • Document acreditatiu COVID-19 :

   De les mesures adoptades davant la nova situació produïda per la COVID-19 davant el reinici de l'activitat

  • Pressupost general de l'entitat formalment aprovat:

   (Incloent el balanç ingressos-despeses) per als exercicis 2020 i 2021 o, en el seu cas, per a les temporades 2019-20 i 2020-21, degudament signat i visat.

   ANNEX 2. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

  • Certificat general de la federació autonòmica i/o espanyola:

   Per a la temporada/anualitat corrent acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la competició internacional i/o de màxima categoria nacional, el sistema de competició i la relació d'esportistes amb llicència.

  • Certificat de la federació sobre la classificació :

   Obtinguda en la temporada/anualitat anterior.

  • Certificat de la federació sobre la internacionalitat dels esportistes del club
 • Per a la línia de subvenció d'esdeveniments esportius 2021:
  • Fitxa tècnica de l'esdeveniment:

   ANNEX 3 a la convocatòria: Fitxa tècnica de l'esdeveniment, que en cada projecte la sol·licitant haurà d'acompanyar emplenat, bolcant en ell les seues dades tècniques (denominació, modalitat esportiva, entitat organitzadora, àmbit d'actuació subvencionable, dates d'execució, estructura organitzativa, personal tècnic i voluntari..) i la seua programació esportiva (objectius generals i específics de l'activitat, valors a transmetre, metodologia, continguts i àrees d'actuació, adequació d'equipaments i instal·lacions, difusió, aspectes temporals i procediment per a l'avaluació de les accions..). Tots els camps són de resposta obligatòria, i l'acreditació de tot mèrit al·legat haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud, no rebent puntuació en cas contrari.

  • Pressupost:

   ANNEX 4 a la convocatòria: PRESSUPOST detallat d'ingressos i despeses de l'esdeveniment, agrupats per partides (en despeses, separant els directes (adquisició de béns no inventariables, contractació de serveis, lloguer, ús, manteniment, neteja i/o subministrament d'instal·lacions esportives..) dels indirectes (pòlisses d'assegurança, serveis de gestoria, assessoria jurídica o financera, despeses notarials, registrals, pericials..) i signat per el/la President/a i el/la Tresorer/a o Secretari/a de l'entitat, en la previsió d'ingressos de la qual haurà de consignar-se obligatòriament la quantia de subvenció que se sol·licita a l'Ajuntament de València per al projecte, que serà la màxima a concedir dins de la present convocatòria (considerant el límit de 60.000,00€ per a cada entitat pel conjunt dels seus projectes presentats), i sense la consignació dels quals la sol·licitud no podrà ser tramitada.

  • Informe de la federació esportiva :

   Quan l'esdeveniment consistisca en una prova competitiva de caràcter oficial, serà preceptiva l'aportació emplenada de l'ANNEX 5 a la convocatòria (“Informe de la federació esportiva competent en la Comunitat Valenciana certificant la realitat, nivell i data/s de celebració de l'esdeveniment”).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Per al tràmit d'inici del procediment. Presentació del formulari de solicitud davant la seu electrònica municipal dins del període, acompanyat de la documentació detallada en el punt 9.3 de la convocatoria. (JA INACTIU)

2. PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Presentar instància electrònica dins del termini atorgat (15-1-2022/14-02-2022) acompanyada de la documentació detallada en l'apartat “documentación a presentar”.

Informació Complementària

- S’acompanya, en el supòsit que siga necessari, Annex I “Autorització a terceres persones” per a presentar documentació en representació de l’entitat sol.licitant.

- Aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries en l'anterior convocatòria “ajudes extraordinàries atorgades en virtut del Reial decret 426/2020 de 14 de març”, se'ls recorda que està pendent la justificació parcial corresponent a les esmentades ajudes, segons l'assenyalat en l'apartat 11.1 de la corresponent convocatòria:

“ l'entitat beneficiària haurà de presentar als DOTZE MESOS comptats des de l'endemà al de la publicació de la concessió la següent documentació:

- Informe de Vida Laboral de l'empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, que pose de manifest que es manté transcorregut aquest termini, almenys, el 50% del personal contractat i vinculat a l'activitat esportiva, reflectit en el moment de la sol·licitud de subvenció.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, que es mantenen les seccions o línies d'esport femení.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, que es mantenen les seccions o línies d'esportistes amb discapacitat en l'activitat ordinària de l'entitat.

- Certificació de la Federació esportiva o entitat corresponent, o acreditació documental, pels mitjans de prova admesos en dret, que es mantenen les línies formatives presentades en la sol·licitud en l'apartat per a la seua valoració en el criteri de clubs o entitats amb estructura completa de formació.”

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d’Esports 96 352 54 78 EXT. 2952-2959-2956

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).
 • Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2020.
 • Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
 • Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.
 • Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acort plenari de 28.09.2012.
On dirigir-se

Servici d’Esports mitjançant via telefònica o per correu electrònic.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ESPORTSPasseig de la Petxina, 42 - 2ªTel.: 96.352.54.78 exts. 2952, 2959 y 2956De 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.serdeportes@valencia.es
 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPALPasseig de la Petxina, 42Tel.: 96 354 83 00 ext. 2900-2901Fax: 96 394 45 83 ext. 2900-2901De 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres.informacion@fdmvalencia.es
Anar a inici de pàgina