ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cessió d'ús de museus o monuments municipals per a activitats ludico culturals o esdeveniments
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.PH.15
Descripció

Sol·licitar autorització de l'ús de museus o monuments municipals dependents del Servici de Patrimoni Històric per a la realització d'activitats ludicoculturals o esdeveniments (conferències, exposicions...)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que estigueren interessades en l'ús de qualsevol dels espais.

Es podran rebutjar aquelles que per la naturalesa de la seua activitat, es considere que els museus o monuments no són els espais adequats per a la seua celebració.

Requisits

No ha de tractar-se d'activitats de caràcter privat alienes al compliment dels fins públics que són propis a l'espai cultural que constituïxen els museus i monuments municipals.

únicament es preveu l'autorització de l'ús de la Llotja per a la realització d'activitats de caràcter històric o cultural que tradicionalment s'efectuaren a l'edifici (acord de la Comissió de Govern d'11 de juny de 1993).

Quan sol·licitar-ho
Amb una antelació mínima de dos mesos a la data sol·licitada per a la cessió d'ús.
Documentació a presentar

Instància de sol.licitud general.

Taxes
Taxa

Taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals:

Termini d'ingrés:
Una vegada notificada la resolució d'aprovació de les relacions de liquidació de les corresponents taxes:

Taxes:

1.-Mercat d'Abastiments - Tarifa dels 6.400 m2 per dia . . . . . . . . .1.264,16 euros
2.-Amfiteatre Benicalap - Tarifa dels 1.650 m2 per dia . . . ........ . . . 836,72 euros
3.-Vivers - Tarifa per m2 i dia . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . 0,40 euros
4.-Torres Serrans - Tarifa dels 1.620 m2 per dia . . . . ..... . . . . . . . 3.543,68 euros
5.-Torres Quart - Tarifa dels 1.463,1 m2 per dia . . . . . . ... . . . . . . 3.205,22 euros
6.-Jardí del Túria TR9 - Tarifa per m2 i dia . . . . ............. . . . . . . . . . . . . 0,18 euros
7.-Reals Drassanes - Tarifa per m2 i dia . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . 1,89 euros


Per a qualssevol altres instal·lacions no previstes en la relació anterior, la tarifa total es determinarà a través de la fòrmula següent:

Tarifa total igual a PS per R, dividit per 365, més PE i multiplicat el total per N i per M.

Sent:
PS = Preu de repercussió comercial per metre quadrat, de la ponència de valors.Del sòl vigent.
R = 0,15: Factor de rendiment.
El valor mínim de l'expressió (PS x R) / 365 serà de 0,19 euros.
PE = Factor per edificació que serà 0 euros en espai lliure.
En espais edificats sense sostre, 0,40 euros; en edificis amb sostre, 0,76 euros; i en edificis amb especial significació històrica, 1,53 euros.
N = Nombre de dies o fracció de duració de l'ús o aprofitament.
M = Nombre de metres quadrats objecte de l'ús.

Podran aplicar-se en qualsevol dels casos següents coeficients correctors:

 • Per a grans superfícies s'aplicarà un coeficient reductor del 50% a la superfície que excedisca de 10.000 m².
 • S'aplicarà un coeficient reductor del 50% quan el destí de l'ús o aprofitament tinga caràcter cultural i/o educatiu amb una finalitat no lucrativa. En casos d'especial interés o utilitat pública, la dita reducció podrà ser fins a del cent per cent. Serà l'Alcaldia, a través de resolució, la que en cada cas autoritze l'aplicació dels dits coeficients reductors prèvia petició dels interessats.

A més del pagament de les taxes anteriors aniran a càrrec del peticionari els gastos de neteja, energia elèctrica, vigilància i qualssevol altres que es produïsquen, així com el deteriorament i els desperfectes que es pogueren produir, d'acord amb el que establix l'Ordenança Reguladora de la Taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

L'Ajuntament podrà exigir el pagament simultani del preu públic a l'atorgament de l'autorització, així com la constitució d'un depòsit en metàl·lic en quantia suficient per a garantir el pagament dels servicis dels possibles desperfectes.


Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'Instal·lacions, Edificis municipals i Espais públics


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de sol·licitud.
 • Pagament de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
Informació Complementària

L'autorització de la cessió d'ús de sales de museus o de monuments sol condicionar-se a la no concurrència amb una altra activitat cultural.

Aniran a càrrec del peticionari les despeses de neteja, energia elèctrica, vigilància i qualssevol altres que es produïsquen en el museu o monument, així com el deteriorament i els desperfectes que es pogueren produir a l'edifici.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

-Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital
Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.
-La publicació de les Bases de cada convocatòria s'anuncia en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica.
-Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Legislació

- Acord de la Comissió de Govern de data 11 de juny de 1993, que únicament preveu l'autorització de l'ús de la Llotja per a la realització d'activitats de caràcter històric o cultural que tradicionalment s'efectuaren a l'edifici.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment Administratiu Comú.
- Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric espanyol.
- Llei 4/1998, d'11 de Juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural valencià (Article 73).

Oficines d'informació
 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTISTICPlaça Ajuntament 1, 1ª planta.Tel.: 963525478, Ext. 1192, 1938, 4066, 1754, 11879:00 A 14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina