ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les comissions falleres per les despeses en pirotècnia amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.95
Descripció

Convocatòria d’ajuda econòmica a les comissions falleres per les despeses en pirotècnia amb motiu de les Falles 2023

*****

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A la PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE CULTURA FESTIVA

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPTE JUSTIFICATIU

*****

NOTA IMPORTANT: atés que en aquesta convocatòria no és possible conéixer per endavant l'import de la subvenció, ha de considerar-se que les factures imputades a la mateixa ho estaran al 100%. En el cas d'imputar també altres subvencions rebudes, ha de fer-se constar aquesta circumstància.

*****

EDICTE PUBLICACIÓ LLISTATS PROVISIONALS SE SOL·LICITUDS ADMESES, EXCLOSES I A ESMENAR SUBVENCIÓ PIROTÈCNIA FALLES 2023 (01/09/2023)

Es podrà aportar accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del procediment Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament (Del dia 04/09/2023 fins al 15/09/2023 ambdós inclusivament).

IMPRESOS:

Declaració responsable i autoritzacions (per a Comissions falleres)

Compte justificatiu de despesa. Convocatòria subvencions Cultura Festiva

Annex subvencions Cultura Festiva. Autorització de la presidència de la falla


Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració responsable segons model normalitzat.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servei de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit.

La despesa ha de ser igual o superior a 3.000 euros (IVA inclòs) i s'ha d'haver realitzat en les Falles 2023

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servei de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'ajuntament de valència el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrita en el Registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: Dimarts 25 d'abril de 2023 - Butlletí Núm. 79


Termini de sol·licitud: del dia 26/04/2023 fins al 15/05/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

 • Compte justificatiu:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

  En l'apartat 4, "MESURES DE PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA", ha de marcar-se ALMENYS dues de les opcions assenyalades.

 • Factures
 • Justificants de pagament
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 06/04/2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per les despeses en pirotècnia amb motiu de les Falles 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina