ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les comissions falleres per les despeses en pirotècnia amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.95
Descripció

Convocatòria d’ajuda econòmica a les comissions falleres per les despeses en pirotècnia amb motiu de les Falles 2022EDICTE
LLISTAT PROVISIONAL SUBVENCIÓ PIROTÈCNIA FALLES (27/09/2022). Termini de deu dies hàbils per a esmenar o acompanyar documentació. Es podrà aportar a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració responsable segons model normalitzat.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servei de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit.

La despesa total realitzada en pirotècnia durant les Falles 2022 ha d'haver sigut igual o superior a 3.000 euros (IVA inclòs), podent correspondre a un o diversos dels següents conceptes: mascletas, cremà, castells, correfoc, cordà, despertà o qualsevol altra despesa en material pirotècnic.

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'ajuntament de valència el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrita en el Registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

PUBLICACIÓ BOP: 04/07/2022

Termini de sol·licitud: del dia 05/07/2022 fins al 25/07/2022 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina.

Documentació per a tots els casos:
 • Factures
 • Justificants de pagament
 • Declaració responsable:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

 • Compte justificatiu:

  de l'apartat "Impresos", per a descarregar, emplenar i adjuntar a aquest tràmit.

  En l'apartat 4, "MESURES DE PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA", ha de marcar-se ALMENYS dues de les opcions assenyalades.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina