ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Convocatòria de Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.85
Descripció

Convocatòria de la XXIV edició dels Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà de la declaració responsable.

Així mateix, estes comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrita en el registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

Publicació extracte convocatòria BOP: Divendres, 24 de Desembre de 2021 - Núm. 247

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal).

Documentació per a tots els casos:
 • Esbós de la falla a grandària DIN A4
 • Plànol a escala del lloc de l'emplaçament
 • Memòria descriptiva del projecte:

  amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, materials i pressupost. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es considere oportunes, amb expressió de l'autoria. En tot cas, esta documentació haurà de presentar-se preferiblement en format pdf i el tamany dels documents que s’aporte no haurà d’excedir els 15 megas.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, emplenar i adjuntar.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança General de subvencions de l’ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensió 1341

Legislació

- Convocatòria.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina