ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.85
Descripció

Convocatòria de la XXVI edició dels Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles de 2024

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà de la declaració responsable.

Així mateix, estes comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació. El Servici de Festes i Tradicions comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits

A) Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l’article 2.1 del Reglament faller.

B) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l’article 13 de la Llei general de subvencions.

C) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i, si és el cas, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

D) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació de les quals haguera acabat. L’apreciació d’esta prohibició es farà de manera automática i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

Publicació de l'extracte en el BOP: Divendres 29 de desembre de 2023 - Butlletí Núm. 249


Termini de sol·licitud: del dia 30/12/2023 fins al 18/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. En tot cas, esta documentació haurà de presentar-se preferiblement en format pdf i el tamany dels documents que s’aporte no haurà d’excedir els 15 megas.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina). Només en este cas s'haurà d'aportar també, como a Documentació adicional, el CIF de l'entitat sol·licitant i el NIF de la persona que ocupa la presidència (representant legal).

Documentació per a tots els casos:
 • Esbós de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria al fet que es presente)
 • Plànol a escala del lloc de l'emplaçament
 • Memòria descriptiva del projecte:

  Amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, materials i pressupost. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l'autoria.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  Que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'este tràmit, emplenar i adjuntar.

Informació Complementària

* TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: JUSTIFICACIÓ LEGAL

Article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s'especifique en la Convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 1097

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 11/12/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de la XXVI edició dels premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina