ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.85
Descripció

Convocatòria de la XXV edició dels Premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles de 2023

*****

RESOLUCIÓ per la qual es designa a les persones que compondran el jurat dels XXV Premis Falles Innovadores i Experimentals 2023

*****

IMPRESOS

*****

 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2023). Correcció error material de les directrius (24/02/2023).

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre i integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà de la declaració responsable.

Així mateix, estes comissions hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrit en el registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

Publicació de l'extracte en el BOP: Dilluns 13 de gener de 2023 - Butlletí Núm. 9


Termini de sol·licitud: del dia 14/01/2023 fins al 02/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. En tot cas, esta documentació haurà de presentar-se preferiblement en format pdf i el tamany dels documents que s’aporte no haurà d’excedir els 15 megas.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Esbós de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria al fet que es presente)
 • Plànol a escala del lloc de l'emplaçament
 • Memòria descriptiva del projecte:

  amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla a grandària real, materials i pressupost. Es poden afegir totes les explicacions gràfiques que es consideren oportunes, amb expressió de l'autoria.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'este tràmit, emplenar i adjuntar.

Informació Complementària

* TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: JUSTIFICACIÓ LEGAL

Article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s'especifique en la Convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia fent clic al botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits indicats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga a punt la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Emplene el formulari
 • Adjunte, si escau, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies que ha presentat i, igualment, podrà aportar la documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensió 1341

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 23/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de la XXV edició dels premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina