ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subsanació de sol·licituds de subvencions a entitats culturals per a promoure la realització d'activitats de la cultura i el patrimoni festiu valencià
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.81
Descripció

Ajuda econòmica per a les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre per a dur a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d’aspectes de la cultura i el patrimoni festius, durant l’any 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les associacions, federacions i entitats culturals sense ànim de lucre, que compten amb capacitat jurídica per a això. El caràcter cultural de les associacions, federacions i entitats haurà de quedar degudament acreditat en els seus estatuts.

Les esmentades associacions, federacions o entitats hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de publicació en el BOP de l’extracte de la convocatòria. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrita en el Registre d’entitats ciutadanes del'Ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 25/03/2022 fins al 07/04/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal).

Documentació per a tots els casos:
 • CIF de l'entitat sol·licitant
 • NIF de la persona representant legal
 • Estatuts de l'entitat sol·licitant
 • Memòria descriptiva del projecte d'activitats:

  model normalitzat de memòria descriptiva del projecte d’activitat disponible en l’apartat "Impresos" d'este tràmit i que inclou de manera específica:

  - Nom de la festa.

  - Justificació de la necessitat.

  - Nombre de persones i diversitat de públic al qual va dirigida l’activitat.

  - Descripció de l’activitat o activitats, indicant especialment les reflectides en els criteris de valoració.

  - Temporalització (dades d’execució).

 • Memòria descriptiva d'activitat d'exercicis anteriors:

  amb el mateix detall que s’assenyala anteriorment, amb acreditació de la experiència i trajectòria de l’entitat promotora, així com l’estructura i mitjans disponibles.

  Model normalitzat de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, omplir i adjuntar.

 • Pressupost:

  total y desglosado por conceptos.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a omplir i adjuntar.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l’Ordenança General de subvencions de l’ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensió 1341

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina