ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procés de selecció de projectes per a la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de l’Ajuntament de València per a l’any 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.75
Descripció

Convocatòria oberta a qualsevol artista faller o artista fallera que haja realitzat falles en exercicis anteriors, artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles, o equips artístics multidisciplinaris en què hi haja un artista faller amb la deguda acreditació professional, per a l'encàrrec d'un treball consistent en la realització i el muntatge de les falles gran i infantil de 2021.

La Regidoria de Cultura Festiva està interessada a contractar els servicis de realització i muntatge de les falles municipals gran i infantil mitjançant el contracte corresponent.

Qui ho pot sol·licitar?

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol artista faller o artista fallera que haja realitzat falles en exercicis anteriors, artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles, o equips artístics multidisciplinaris en què hi haja un artista faller amb la deguda acreditació professional.

Requisits

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol artista faller o artista fallera que haja realitzat falles en exercicis anteriors, artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles, o equips artístics multidisciplinaris en què hi haja un artista faller amb la deguda acreditació professional.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació serà de deu dies hàbils a partir de la publicació de les bases, en horari de 09.00 a 14.00 hores, a les dependències del Servici de Cultura Festiva (2a. planta, edifici de la Casa Consistorial, situat a la plaça de l’Ajuntament, núm. 1, de València).


Termini de sol·licitud: del dia 02/06/2020 fins al 15/06/2020 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar la documentació següent:

1. Currículum d'experiència fallera.

Un currículum personal de l'artista faller o artista amb experiència acreditada en construcció de falles, o memòria de les activitats realitzades per l'equip multidisciplinari, amb currículum dels seus components, en què s'hauran de fer constar les obres falleres realitzades, fotografies de les falles realitzades i any d'execució, així com material complementari sobre l'obra creativa dels artistes o equips artístics.

2. Informe/memòria de la proposta.

Un informe memòria en format electrònic que reflectisca lliurement les idees generals o el marc conceptual de la proposta o projecte de falla, destacant amb els arguments que es considere pertinents tant la temàtica desenvolupada per la falla com l'enfocament artístic adoptat. El referit informe memòria també ha de contindre una explicació de les fases del desenvolupament del projecte, així com una explicació tècnica de la seua realització, subratllant l'adequació a l'espai públic en què s'ha d'instal•lar la falla, materials a utilitzar, característiques tècniques de la instal•lació i aspectes tècnics de muntatge. L'informe memòria haurà d'estar redactat amb un mínim de 500 paraules i un màxim de 5.000 paraules, i pot incorporar plànols, apunts gràfics o imatges que es consideren necessaris per a l'explicació del projecte. Les propostes o projectes hauran de ser presentats en format paper, encara que també s'hauran de presentar en format PDF en un CD o DVD o dispositiu informàtic de magatzematge de memòria.

3. Declaració responsable.

Així mateix, haurà d'aportar-se una declaració responsable en què s'indique que la o l'artista faller, artista amb experiència acreditada en la construcció de falles o equip artístic multidisciplinari no està sotmés en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

També s’haurà de fer constar si el projecte és presentat al procés de selecció per una persona física o jurídica, o en agrupació amb altres artistes fallers o empreses. En el supòsit de presentar-se com a unió de diversos artistes o empreses, haurà de fer-se constar també en la declaració responsable el compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la documentació demanada.

En cas de resultar seleccionat, es facilitaran a l'Ajuntament de València les dades necessàries per a la formalització del contracte corresponent.

Informació Complementària

A l'hora de seleccionar les propostes de falla rebudes, el comité de selecció tindrà en compte la solvència tècnica i artística global del projecte presentat, així com la seua originalitat. De manera específica, es valoraran els següents aspectes, sense que haja d'entendre's la següent llista com a ordre de prioritats successives. Es busca un projecte faller integrador d'estes diverses característiques:

1. El caràcter satíric de l'obra en conjunt.
2. La claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada.
3. La integració de l'obra en l'espai públic en què ha d'instal·lar-se.
4. La qualitat compositiva i espacial.
5. La facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l'exterior.
6. L'adequació entre l'obra i el seu suport literari.
7. L'adequació dels materials amb què es construïsca l'obra a la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, que minimitze en la mesura que siga possible l'emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió. Es valorarà l'ús de materials naturals, tant en la construcció d'estructures i suports com en cobertures, preparacions i acabats pictòrics.
8. L'ús de recursos que afavorisquen la interacció de l'obra amb el públic.
9. L'adequació del projecte als objectius marcats en la convocatòria.

El projecte de falla gran millor valorat pel comité de selecció serà proposat perquè l'Ajuntament contracte la seua realizació i muntatge per a les Falles del 2021.

El projecte de falla infantil millor valorat pel comité de selecció serà proposat perquè l'Ajuntament contracte la seua realizació i muntatge per a les Falles del 2021.

La convocatòria es podrà deixar deserta si el comité de selecció considera que cap de les propostes presentades reunix les característiques exigides en les bases.

Una vegada resolt el procés de selecció i en el termini màxim d'un mes, les persones responsables de les propostes seleccionades hauran de presentar un projecte definit i concretat davant l'Ajuntament. Durant este termini, el comité de selecció i l'entitat convocant podran mantindre també una sessió informativa en què es poden incloure en el desenvolupament del projecte els suggeriments que puguen aparéixer com a resultat de l'examen, valoració i resolució del comité de selecció, i aquells que puga assenyalar l'entitat convocant amb posterioritat, sempre que no alteren substancialment la proposta seleccionada. En cas de discrepància, les dos parts se sotmeten al criteri que, si és el cas, es requerirà del comité de selecció del concurs, que podrà ser consultat a estos efectes durant el desenvolupament del projecte i la instal·lació de la falla resultant.

En el cas que el titular o titulars del projecte de falla seleccionat renuncien a contractar amb l’Ajuntament la realització i el muntatge de la falla municipal, gran o infantil, de 2021, el comité de selecció es reunirà de nou per a seleccionar, entre els projectes que en el seu moment es van presentar, un nou projecte de falla municipal de 2021.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

Telèfon: 96 352 54 78, extensions 1279, 5195

Legislació
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Cultura Festiva

Plaça de l’Ajuntament, 1, segona planta

Telèfon: 96 352 54 78, extensions 1279, 5195

Fax: 96 352 86 70

Adreça electrònica: <culturafestiva@valencia.es>

Oficines de presentació:

Servici de Cultura Festiva

Plaça de l’Ajuntament, 1, segona planta

Telèfon: 96 352 54 78, extensions 1279, 5195

Fax: 96 352 86 70

Adreça electrònica: <culturafestiva@valencia.es>

En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats dalt.

Oficines d'informació
  • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Oficines on presentar
  • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina