ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions, federacions o entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.70
Descripció

Ajuda econòmica per a les associacions, federacions i entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular, especialment aquelles activitats amb una acreditada trajectòria de foment del patrimoni cultural i festiu local o de barri, amb arrelament històric en la comunitat, que es desenvolupen durant l’any 2022

*****
Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions per Cultura Festiva (s'aconsella incloure un de l'Ajuntament de València i un altre de festes València):

Logos Ajuntament de València

Logos festes de València: Logo Ajuntament festes paréntesis (pdf) - Logo festes VLC negro (pdf) - Logo festes VLC negro (png) - Logo festes VLC (pdf) - Logo festes VLC (png)

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les associacions, federacions o d’entitats sense ànim de lucre, que compten amb capacitat jurídica per a això .

Les esmentades associacions, federacions o entitats hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València en la data de publicació en el BOP de l’extracte de la convocatòria. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d’este requisit.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrit en el Registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

Termini de presentació d’instàncies: del día xx/xx al xx/xx, ambdós inclusivament

Publicació extracte convocatòria BOP: Divendres, 24 de Desembre de 2021 - Núm. 247

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT: Autorització en cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • CIF de l'entitat sol·licitant
 • NIF de la persona representant legal
 • Estatuts de l'Entitat sol·licitant
 • Memòria descriptiva del projecte d'activitats:

  Model normalitzat de memòria descriptiva del projecte d’activitat disponible en l’apartat impresos i que inclou de manera específica:

  - nom de la festa

  - justificació de la necessitat

  - nombre de persones i diversitat de públic al qual va dirigida l’activitat.

  - descripció de l’activitat o activitats, indicant especialment les reflectides en els criteris de valoració

  - temporalització (dades d’execució).

 • Memòria descriptiva d'activitat d'exercicis anteriors:

  Amb el mateix detall que s’assenyala anteriorment, amb acreditació de la experiència i trajectòria de l’entitat promotora, així com l’estructura i mitjans disponibles. Disponible en l'apartat impresos.

 • Pressupost:

  Total i desglossat per conceptes.

 • Annex. Declaració responsable i autoritzacions:

  Model normalitzat. Disponible en el apartado impresos.

Informació Complementària

* Efecte del silenci administratiu (justificació legal en cas “Desestimatori”):

De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima els interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

* Termini màxim de resolució:

Article 20.5 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s’especifique en la convocatòria. El termini es computarà a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. * Veure Informació complementària
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure Informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 1341

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE CULTURA FESTIVA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines de presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina