ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria ajuda econòmica a Comissions falleres pel cost de transport de falles amb motiu de la COVID-19
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.65
Descripció

Convocatòria d'ajuda econòmica destinada a les Comissions falleres que van assumir el transport de falles amb motiu de la COVID-19.

*****

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A la PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE CULTURA FESTIVA

INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPTE JUSTIFICATIU

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les Comissions falleres que consten en els informes avalats pel Servici de Cultura Festiva i que obren en l'expedient O-1904-2020-000024-00, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en la Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això.

Així mateix, estes Comissions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d'ofici el compliment d'este requisit.

Requisits

a) Estar integrada en la Junta Central fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal i com es disposa en l’article 2.1 del Reglament faller.

b) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei General de subvencions.

c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

d) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

PUBLICACIÓ TAULER D'EDICTES: 24/03/2023


Termini de sol·licitud: del dia 25/03/2023 fins al 13/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament
 • Imprés normalitzat de compte justificatiu (inclou memòria d’actuació):

  Document disponible en l'apartat impresos d'aquest tràmit, per a emplenar i adjuntar.

 • Model normalitzat de declaració responsable i autoritzacions:

  que pot descarregar de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Realització del tràmit telemàtic en la Seu electrònica: emplenar formulari i adjuntar els documents que a continuació es detallen:

 • Imprés normalitzat de compte justificatiu que inclou memòria d’actuació facilitat pel Servici de Cultura Festiva en l’apartat Impresos del tràmit.
 • Factures que acrediten la justificació de la despesa.
 • Justificants del pagament de la despesa.

Per al cas que s'autoritze a realitzar el tràmit a persona diferent de l'autoritzada per a la realització del tràmit de sol·licitud de la subvenció, ha d'aportar-se nou document d'apoderament.

Informació Complementària

- L'ÚNIC imprés normalitzat de compte justificatiu que servix per a la justificació d'esta subvenció és el que troba en l'apartat Impresos del tràmit, ja que en funció del tipus de subvenció l'imprés és diferent.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 24/03/2023, pel qual s'aprova el règim jurídic de concessió de subvencions destinades a les comissions falleres que van assumir el transport de falles amb motiu de la COVID-19.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Cultura Festiva Ajuntament de València

Oficines de presentació:

Seu electrónica


Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina