ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions directes a les comissions falleres per a monuments fallers exercici 2020-2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.55
Descripció

Concessió de subvencions directes a les comissions falleres per a monuments fallers exercici 2020-2021

Qui ho pot sol·licitar?

Estes ajudes es concediran a les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració responsable.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d'ofici el compliment d'este requisit.

A més, estes comissions hauran d'estar incloses en la documentació que es remeta per Junta Central Fallera acreditativa dels imports respecte al monument en l'exercici faller 2021-2022

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

D) Estar inscrit en el registre d’entitats ciutadanes de l'ajuntament de València.

E) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 30/10/2021 fins al 05/11/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina). (Només en el supòsit contemplat en l'apartat 3.6 de la convocatòria).

Documentació per a tots els casos:
 • Annex. Declaració responsable i autoritzacions:

  declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiada de subvencions.

  Declaració responsable i autoritzacions degudament emplenada per la persona que exercisca la presidència de la comissió fallera.

  (En l'apartat 10 de l'autorització s'ha de marcar que s'ha rebut una altra subvenció si la falla es va acollir al PEF 2021-2022 i posar l'import. Marcar també les autoritzacions corresponents. Signatura de la persona que ocupa la presidència i data).

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Declaració responsable - Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

  Aportar únicament si ha variat respecte a la subvenció atorgada en 2021 per acord de la JGL de 6 d'abril de 2021 o es tracta d'una falla que no es va acollir al PEF 2021-2022.

  Disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Article 20.8 Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Emplenament del formulari en seu electrònica: guia de tramitació telemàtica.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina