ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.50
Descripció

Convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2023

*****

Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions per Cultura Festiva (s'aconsella incloure un de l'Ajuntament de València i un altre de festes València):

Logos Ajuntament de València

Logos festes de València: Logo Ajuntament festes paréntesis (pdf) - Logo festes VLC negro (pdf) - Logo festes VLC negro (png) - Logo festes VLC (pdf) - Logo festes VLC (png)

*****

IMPRESOS

*****

 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2023). Correcció error material de les directrius (24/02/2023).

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració segons model normalitzat.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servei de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit.

Requisits
 • No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
 • Estar inscrit en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València.
 • asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

Publicació de l'extracte en el BOP: 16/01/2023


Termini de sol·licitud: del dia 17/01/2023 fins al 06/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal)

Documentació per a tots els casos:
 • Pressupost
 • Plànol d’emplaçament
 • Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiada de subvencions:

  disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Declaració de compliment dels requisits i documentació acreditativa de la instal·lació:

  disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Declaració responsable del proveïdor:

  en la qual manifeste que el pressupost elaborat s'ajusta als preus de mercat. Esta declaració podrà efectuar-se en un document a part o integrar-se en el mateix pressupost.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia fent clic al botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. S'haurà d'identificar i firmar electrònicament d'acord amb els requisits indicats en Seu electrónica / Sistemes de firma.

 • Tinga a punt la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar.
 • Emplene el formulari.
 • Adjunte, si escau, la documentació indicada.
 • Presente i firme la sol·licitud.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta ciutadana d'esta seu podrà consultar i obtindre còpia de les instàncies que ha presentat i, igualment, podrà aportar la documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 29/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
On dirigir-se

On es presenta:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina