ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers amb motiu de les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.50
Descripció

Convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2024.


* * * * *

Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions Regidoria de Falles


LOGOS REGIDORIA DE FALLES (ENLLAÇ)

* * * * *

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A LA PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE FESTES I TRADICIONS (ENLLAÇ)

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració segons model normalitzat.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servici de Festes i Tradicions comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit.

Requisits
 • No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.
 • Estar inscrit en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València.
 • asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Falles.

Publicació BOP: Dijous 4 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 65


Termini de sol·licitud: del dia 05/04/2024 fins al 24/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal)


Documentació per a tots els casos:
 • Factures i Justificants de pagament:

  Entitat emissora: Empresa contractista.

 • Plànol d’emplaçament:

  Entitat emissora: Comissió fallera

 • Declaració responsable:

  Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiària de subvencions.

  disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Imprés normalitzat de Compte Justificatiu:

  Imprés normalitzat per a la presentació del compte justificatiu de l’activitat a subvencionar.

  disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l'apartat 5é de l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia fent clic al botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. S'haurà d'identificar i firmar electrònicament d'acord amb els requisits indicats en Seu electrónica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 15/03/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2024.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
On dirigir-se

Oficina on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE FESTES I TRADICIONS

Plaza de l'Ajuntament, 1 - 2a planta.

Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es


On es presenta:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Anar a inici de pàgina