ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuda económica a les comissions falleres per la participació d’agrupacions musicals en els festejos de les festes falleres
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.45
Descripció

CONVOCATÒRIA D’AJUDA ECONÒMICA A LES COMISSIONS FALLERES PER LA PARTICIPACIÓ D’AGRUPACIONS MUSICALS DINS DELS DIVERSOS FESTEJOS ORGANITZATS AMB MOTIU DE LES FESTES FALLERES 2022.

***********************************

(17/10/2022) PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES LLISTAT PROVISIONAL SOL·LICITUDS ADMESES, A ESMENAR I EXCLOSES SUBVENCIÓ AGRUPACIONS MUSICALS FALLES 2022, CONCEDINT A LES PERSONES INTERESSADES UN TERMINI DE 10 DIES PERQUÈ LES COMISSIONS FALLERES INTERESSADES ESMENEN LA FALTA DE DOCUMENTACIÓ O ACOMPANYEN ELS DOCUMENTS PRECEPTIUS.

El termini d'al·legacions és fins al 31 d'octubre.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA: una vegada publicat el llistat de la proposta provisional d'adjudicació, es podran formular al·legacions, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la seua condició d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això. L'acreditació d'estos extrems s'efectuarà per mitjà de declaració responsable segons model normalitzat.

Així mateix, estes comissions hauran d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció, i el Servei de Cultura Festiva comprovarà d’ofici el compliment d'este requisit.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrit en el Registre d’entitats ciutadanes del Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda econòmica per contractació d’agrupacions musicals serà de vint dies naturals a comptar de l’endemà a la seua publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: Dimecres, 06 de Juliol de 2022 - Núm. 128

Termini de sol·licitud: del dia 07/07/2022 fins al 26/07/2022 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Compte justificatiu:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  En l'apartat 4, "MESURES DE PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA", ha de marcar-se ALMENYS dues de les opcions assenyalades.

 • Factures
 • Justificants de pagament
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació del formulari de sol·licitud amb justificació.
 • Autorització de presentación per tercers.
 • Declaració responsable de complir els requisits per a obtindre la condició de beneficiària.
 • Compte justificatiu, segons model disponible en l'apartat Impresos.
 • Factures.
 • Justificants de pagament.
Informació Complementària

Termini màxim de resolució: Fins a 6 mesos. (Justificació legal).

Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s’especifique en la convocatòria. El termini es computarà a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art. 20.5 Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Emplenament del formulari en seu electrònica: guia de tramitació telemàtica.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
On dirigir-se

Oficina de presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina